40 meter mast

SM4WII

Well-Known Member
Fick bakslag på min flyghinderanmälan då jag använde blanketten på transportstyrelsens hemsida, den var visst för gammal.
På försvarsmaktens fanns en nyare:
https://www.forsvarsmakten.se/sitea...llstand/m7102-900670-5-flyghinderanmalan.docx

Denna var dock lite tråkigare, man hänvisar till TSFS2015:50, Bilaga 1.
Där finns emellertid noggrannhetesangivelser för Område 1, 2, 3 och 4. Hur vet man vilket område man tillhör? Skiljer från 50m till 0,5m i noggrannhet på position och 30 till 0,5m i höjd mellan dom olika.

Dessutom skall det fyllas i vilken som inmätningsorgansiation som utfört inmätningen, då duger det kanske inte med jag själv och en GPS?
 
Last edited:

SM7NTJ

Well-Known Member
Jag har en egen tolkning, men du borde nog skicka ett mail till fm.flyghinder@lfv.se och fråga vad som gäller i ditt fall.

Om jag trots en viss osäkerhet sticker ut hakan och tolkar det som att Örebro flygplats inte är en större flygplats på grund av att den inte finns med på listan över flygplatser med riksintresse, så medför det att du behöver följa TSFS 2016:95.

Där läser du i §35 och §36 om vilken noggrannhet du behöver ange för höjd respektive position.

35§ Den som för egen räkning utför eller låter utföra byggnadsarbeten ska vid inmätning av objektet uppfylla följande kvalitetskrav för höjd över marken eller vattenyta: Upplösning 1m Noggrannhet 5 meter Konfidensnivå 90 %
36§ Den som för egen räkning utför eller låter utföra byggnadsarbeten ska vid inmätning av objektet uppfylla följande kvalitetskrav för position:Upplösning 0,3sekunder Noggrannhet 10 meter Konfidensnivå 90 %


73 de SM7NTJ Lorentz
 

SM4WII

Well-Known Member
I mitt fall är det Borlänge flygplats som jag har nära till, den användes av försvaret under sommarens militärövning som flygbas så därför blir jag lite fundersam.
Har iofs 39km till flygplatsen men det är ju ändå inom de 45km dom angetts. Men det är nog bättre att maila som du sa så får jag deras ord på papper.
 

SM4WII

Well-Known Member
Luftfartsverket var inte så intresserad verkar det som, frågade vad som gällde för mig om jag kunde använda TSFS 2016:95 eller var tvungen att använda TSFS2015:50, Bilaga 1.
"
Hej,
På denna avdelning är vi inte beslutande enhet.
"
Kort svar hehe
 

SM4WWG

Well-Known Member
Verkar inte lätt ens med flyghinderanmälan alltså? :p Där är jag ju inte än med min mast då jag fortfarande väntar på besked om bygglovet (de hade sammanträde 2020-09-03) så undrar när jag ska få
information om hur det gick.

73 de SM4WWG // Jörgen
 

SM4WII

Well-Known Member
Fick ett svar från en annan avdelning på luftfarsverket:

För amatörradiomaster är det TSFS 2016:95 som gäller.
Du behöver inte bry dig om hindermarkering eller hinderbelysning om masten är lägre än 45 m.
Däremot skall du skicka in en flyghinderanmälan om masten ligger utanför sammanhållen bebyggelse.
Det finns en definition på "sammanhållen bebyggelse" i plan- och bygglagen, PBL. "Sammanhållen bebyggelse"
är bebyggelse på tomter som gränsar till varandra eller skiljs åt endast av en väg, gata eller parkmark.
I klartext betyder det att sammanhållen bebyggelse är om du har omedelbara grannar och/eller det går en väg emellan er.
Har du skog eller åkermark till exempel runt om dig och bara en väg till din fastighet är det inte sammanhållen bebyggelse.

Mycket precist och bra svar tycker jag, här är en länk till definitionen av sammanhållen bebyggelse:
https://www.boverket.se/sv/PBL-kuns...lovbefriade-atgarder/sammanhallen-bebyggelse/

Efter som jag har fyra grannar så borde jag alltså inte behöva skicka in något alls då :)
 

SM4WWG

Well-Known Member
Kan informera om att jag fått positivt besked, dvs att jag fick bygglovet för masten, från byggnadsnämden. Nu är det "bara" att hoppas att ingen av grannarna som hade erinran, överklagar, osv!
 

SM6XQY

Well-Known Member
SM4WWG: Ett stort grattis så långt. :)

Själv lär jag aldrig få upp ngon mast.
Jag har värre motstånd än grannar och
byggnadsnämnder, nämligen XYL.
 

SM4WWG

Well-Known Member
Jaha, jag ska tydligen komma med ett förslag på kontrollplan för mastbygget?! Hur ser en sådan ut? Det är ju lixom inte ett hus jag ska bygga :p
Vad tror @SM4WII ? Hur fick du göra?

@SM7NTJ kanske har några bra idéer? :)


Åtgärdenkrävertillstånd av eller anmälan till myndighet dåsökanden senast 4 veckor innan resning ska göra en flyghindersanmälan till Försvarsmakten.
Åtgärdenfår inte påbörjasförränbyggnadsnämndenlämnat ett startbesked (enligt 10 kap. 3 §PBL).
Startbesked krävs i detta ärende. Dock är tekniskt samråd ej nödvändigt om följandeinkommer innan startbesked önskas:

* Förslag till kontrollplan

Byggnadsverket får inte tas i bruk i de delar som omfattas av startbeskedet förränbyggnadsnämnden har gett ett slutbesked enligt 10 kap.
4 § PBL, om nämnden inte beslutar annat.
Om åtgärden har påbörjats inom tvåårgäller bygglovet i fem år från den dag som beslutet vinner laga kraft
(enligt 9 kap. 43 § PBL).Fyra veckor efter kungörelse i Post- och inrikes tidningar vinner beslutet laga kraft, om inget överklagande inkommit.
Och beslutet fårverkställas.Då masten ligger mycket nära eller eventuellt delvis övergräns till grannfastighet skall denne godkänna
den slutliga placeringen och närvara vid en gemensam utsättning. I övrigtkrävsingen formell utstakning eller lägeskontroll.
 

SM7NTJ

Well-Known Member
Hej
Det finns ganska mycket skrivet om syftet med kontrollplan och vad den bör innehålla.
Det bör göras en riskanalys som lyfter fram kritiska moment i byggprocessen.
Kontrollplanen ska sedan användas för att inget väsentligt ska glömmas bort under byggets gång.

Planen ska även ge svar på hur vissa lagstadgade krav ska uppfyllas.

Planen ska innehålla vad som ska kontrolleras.
Enligt vilken lag, föreskrift, anvisning eller ritning kontrollen ska genomföras.
Alla kontroller ska dokumenteras.

Sök på kontrollplan så finns det mycket läsning.

Det bör även skrivas in tillfälle för platsbesök av byggnadsnämnden i kontrollplanen.
Tycker byggnadsnämnden att kontrollplanen är ok är det bara att följa den när startbesked erhållits.
OBS! Byggnadsnämnden kan anse att någon kontrollpunkt behöver kontrolleras av sakkunnig och då är det bättre att hitta en sådan från början om man är osäker på om man själv kan utföra kontrollen.

Som vanligt är det bättre att ligga ett steg före när det gäller kontroller och riskanalyser för vad som ska genomföras.

Några hastigt utfunderade kontrollpunkter och svar på lagstadgade krav återfinns nedan. Det går säkert att hitta andra punkter, så för den som har mer kunskaper eller idéer är det fritt fram att göra det.

73 de SM7NTJ Lorentz


Xxxxxxxxxxxxxx 2020_xx_xx

Kontrollplan för uppförande av fristående torn för antenner på fastigheten xxxxxxxxxx i xxxxxxxx kommun.

Ingen byggnad enligt Plan- och bygglag (2010:900) 8 kap 13 § riskerar att förvanskas.

Kontroller enligt Plan- och bygglag (2010:900) 8 kap 25 §, Plan- och byggförordning (2011:338) 5 kap 1-7 §§ samt Plan- och byggförordning (2011:338) 5 kap 8 -11 §§ är inte aktuella för denna åtgärd.

Materialåtervinning av matjord och schaktmassor kommer att ske genom att schaktmassor återfylls runt betongfundament samt används för avjämning av markområdet närmast fundamentet. Matjord kommer att återföras till schaktområdet inför återsådd av gräsyta.

Trävirke för formsättning kommer att återvinnas. Släppmedel i form av så kallad formolja kommer inte att användas.

Inga övriga återvinningsbara byggprodukter bedöms uppkomma under åtgärden. Inga farliga ämnen bedöms behöva användas under åtgärden.

Förslagsvis ställer man upp tre kolumner, BH nedan syftar på byggherren, det vill säga oftast du själv.


Kontroll att, vad som ska kontrolleras. Kontroll, vad som ska kontrolleras och vem som ska genomföra kontrollen och signatur från den som genomfört kontrollen

Beslutet vunnit laga kraft, BH kontrollerar med byggnadsnämnd att beslutet vunnit laga kraft

Närmsta granne har närvarat vid gemensam utsättning och godkänt slutgiltig placering av antenntorn, BH inbjuder berörd granne och har skriftligt godkännande från denne.

Befintliga servitut inte påverkas av placeringen, BH kontrollerar befintlig lagfart

Ledningar för el och tele i mark inte påverkas av bygget, BH kontrollerar på lämpligt sätt att el- och teleledningar i mark inte påverkas av bygget. Kartunderlag eller utsättning via ledningskollen.

Ritning för fundament finns, BH

Monteringsritning för torn finns, BH

Material för montering av torns sektioner finns och är oskadat, BH

Flyghinderanmälan inskickad, BH har sänt in anmälan om flyghinder med höjd- och positionsuppgifter enligt TSFS 2016:95 till fm.flyghinder@lfv.se

Ansökan om starttillstånd insänds till byggnadsnämnden, BH ansöker om starttillstånd enligt Plan- och bygglag (2010:900) 10 kap 3 §

Starttillstånd har erhållits, BH kontrollerar att starttillstånd enligt Plan- och bygglag (2010:900) 10 kap 3 § har erhållits innan byggnadstekniska åtgärder påbörjas

Åtgärder till skydd mot skada genom ras vidtagits, Utföraren av schaktning kontrollerar att åtgärder till skydd mot skada genom ras enligt AFS 1981:15 vidtagits.

Dränerande material under betongfundament,

Formsättning samt stagande av form,

Formsättning och armering skett enligt ritning för fundament.

Infästningsbultar monterats i fundament enligt montageritning för mast

Åtgärder vid betonggjutning

Efterbevattning

Återfyllning och packning av schaktmassor

Återfyllning av matjord

Montering av torn

Tillfartsväg för mobilkran och uppställningsplats för mobilkran har tillräcklig bärighet

Resning av torn och åtgärder för skydd mot ras vid resning av torn

Åtgärder för skydd mot fall vid höjdarbete, Skydd mot skada genom fall enligt AFS 1981:15 och användning av personlig skyddsutrustning enligt AFS 2001:3

Undergjutning av mastfötter skett

Ansökan om slutbesked enligt Plan- och bygglag (2010:900) 10 kap 4 § insänds till byggnadsnämnden om inte nämnden beslutar annat
 

SM4WWG

Well-Known Member
Tusen tack för hjälpen!!! :)

@SM7NTJ

Hej
Det finns ganska mycket skrivet om syftet med kontrollplan och vad den bör innehålla.
Det bör göras en riskanalys som lyfter fram kritiska moment i byggprocessen.
Kontrollplanen ska sedan användas för att inget väsentligt ska glömmas bort under byggets gång.

Planen ska även ge svar på hur vissa lagstadgade krav ska uppfyllas.

Planen ska innehålla vad som ska kontrolleras.
Enligt vilken lag, föreskrift, anvisning eller ritning kontrollen ska genomföras.
Alla kontroller ska dokumenteras.

Sök på kontrollplan så finns det mycket läsning.

Det bör även skrivas in tillfälle för platsbesök av byggnadsnämnden i kontrollplanen.
Tycker byggnadsnämnden att kontrollplanen är ok är det bara att följa den när startbesked erhållits.
OBS! Byggnadsnämnden kan anse att någon kontrollpunkt behöver kontrolleras av sakkunnig och då är det bättre att hitta en sådan från början om man är osäker på om man själv kan utföra kontrollen.

Som vanligt är det bättre att ligga ett steg före när det gäller kontroller och riskanalyser för vad som ska genomföras.

Några hastigt utfunderade kontrollpunkter och svar på lagstadgade krav återfinns nedan. Det går säkert att hitta andra punkter, så för den som har mer kunskaper eller idéer är det fritt fram att göra det.

73 de SM7NTJ Lorentz


Xxxxxxxxxxxxxx 2020_xx_xx

Kontrollplan för uppförande av fristående torn för antenner på fastigheten xxxxxxxxxx i xxxxxxxx kommun.

Ingen byggnad enligt Plan- och bygglag (2010:900) 8 kap 13 § riskerar att förvanskas.

Kontroller enligt Plan- och bygglag (2010:900) 8 kap 25 §, Plan- och byggförordning (2011:338) 5 kap 1-7 §§ samt Plan- och byggförordning (2011:338) 5 kap 8 -11 §§ är inte aktuella för denna åtgärd.

Materialåtervinning av matjord och schaktmassor kommer att ske genom att schaktmassor återfylls runt betongfundament samt används för avjämning av markområdet närmast fundamentet. Matjord kommer att återföras till schaktområdet inför återsådd av gräsyta.

Trävirke för formsättning kommer att återvinnas. Släppmedel i form av så kallad formolja kommer inte att användas.

Inga övriga återvinningsbara byggprodukter bedöms uppkomma under åtgärden. Inga farliga ämnen bedöms behöva användas under åtgärden.

Förslagsvis ställer man upp tre kolumner, BH nedan syftar på byggherren, det vill säga oftast du själv.


Kontroll att, vad som ska kontrolleras. Kontroll, vad som ska kontrolleras och vem som ska genomföra kontrollen och signatur från den som genomfört kontrollen

Beslutet vunnit laga kraft, BH kontrollerar med byggnadsnämnd att beslutet vunnit laga kraft

Närmsta granne har närvarat vid gemensam utsättning och godkänt slutgiltig placering av antenntorn, BH inbjuder berörd granne och har skriftligt godkännande från denne.

Befintliga servitut inte påverkas av placeringen, BH kontrollerar befintlig lagfart

Ledningar för el och tele i mark inte påverkas av bygget, BH kontrollerar på lämpligt sätt att el- och teleledningar i mark inte påverkas av bygget. Kartunderlag eller utsättning via ledningskollen.

Ritning för fundament finns, BH

Monteringsritning för torn finns, BH

Material för montering av torns sektioner finns och är oskadat, BH

Flyghinderanmälan inskickad, BH har sänt in anmälan om flyghinder med höjd- och positionsuppgifter enligt TSFS 2016:95 till fm.flyghinder@lfv.se

Ansökan om starttillstånd insänds till byggnadsnämnden, BH ansöker om starttillstånd enligt Plan- och bygglag (2010:900) 10 kap 3 §

Starttillstånd har erhållits, BH kontrollerar att starttillstånd enligt Plan- och bygglag (2010:900) 10 kap 3 § har erhållits innan byggnadstekniska åtgärder påbörjas

Åtgärder till skydd mot skada genom ras vidtagits, Utföraren av schaktning kontrollerar att åtgärder till skydd mot skada genom ras enligt AFS 1981:15 vidtagits.

Dränerande material under betongfundament,

Formsättning samt stagande av form,

Formsättning och armering skett enligt ritning för fundament.

Infästningsbultar monterats i fundament enligt montageritning för mast

Åtgärder vid betonggjutning

Efterbevattning

Återfyllning och packning av schaktmassor

Återfyllning av matjord

Montering av torn

Tillfartsväg för mobilkran och uppställningsplats för mobilkran har tillräcklig bärighet

Resning av torn och åtgärder för skydd mot ras vid resning av torn

Åtgärder för skydd mot fall vid höjdarbete, Skydd mot skada genom fall enligt AFS 1981:15 och användning av personlig skyddsutrustning enligt AFS 2001:3

Undergjutning av mastfötter skett

Ansökan om slutbesked enligt Plan- och bygglag (2010:900) 10 kap 4 § insänds till byggnadsnämnden om inte nämnden beslutar annat
 

SM4WWG

Well-Known Member
Uppdatering: Ja, då var jag ÄNTLIGEN på gång med projektet. I lördags så grävdes en rejäl grop i marken efter att jag hade avverkat lite skog ikring där masten ska stå.

När jag såg det stora hålet i marken så tänkte jag: "Jösses, vad har jag gett mig in på?!?!" Hahaha!

Så nu ska det i dränerande matriel, typ makadam eller liknande. Därefter ska det ju tillverkas armering och gjutform.

Om jag kollar på specifikationen för masten, så ska det räcka med ett fundament med måtten (om jag minns rätt. har inte pappren med mig just nu) 1.5x.1.5m och djupet 2.5 meter. Jag klurar dock på om jag ska överdimensionera lite genom att låta gjuta en "fot" om kanske 2.5x2.5 meter och låt säga 30cm djup som fundamentet gjuts ihop med (via armeringsjärn). Låter det vettigt?

Sedan är det ju den där biten med jordning med tanke på åskledare. Där har jag inte riktigt koll känner jag. Ska jag lägga plåtar i botten, under allting och där dra upp en grov ledare som sedan kopplas i botten av masten?. (för att skydda fundamentet, armeringen, osv)

Jag tyckte först jag hade en brilliant ide att få tag på cementrör(brunnsrör) om 1.5m diameter för att slippa bygga gjutform, osv. Då kunde jag till och med lagt i "rören" och återfyllt direkt och därefter fyllt i betong. Tills jag såg priser på sådana rör/brunnar :p


IMG_20210619_101621.jpgIMG_20210619_105503.jpg
 

SM7NTJ

Well-Known Member
Jag klurar dock på om jag ska överdimensionera lite genom att låta gjuta en "fot" om kanske 2.5x2.5 meter och låt säga 30cm djup som fundamentet gjuts ihop med (via armeringsjärn). Låter det vettigt?

Sedan är det ju den där biten med jordning med tanke på åskledare. Där har jag inte riktigt koll känner jag. Ska jag lägga plåtar i botten, under allting och där dra upp en grov ledare som sedan kopplas i botten av masten?. (för att skydda fundamentet, armeringen, osv)
En liten fot gör stor skillnad på hållfastheten när det gäller vältning, dock kräver det ett mer omfattande armeringsarbete och du ska visa att det håller.

Nja.. plåt under mastfoten kan vara bra om det hela tiden är fuktigt men så är kanske inte fallet?
Jordplåtar i mark ställer man normalt på högkant så att båda sidor är lika fuktiga vilket medför ett stabilare lågt overgångsmotstånd.

Det kan vara bättre att i gropen 0,5 - 0,75m under markytan slå in ett jordspett i varje väderstreck horisontellt / snett nedåt i omgivande matjord och sedan koppla ihop dom till ett jordtag.

Om du står i gropen borde du se ungefär var fuktgränsen går.

73 de SM7NTJ Lorentz
 

SM4HFI

Well-Known Member
När jag gjorde fundament fick jag rådet hellre djupt än brett, och lägg "kattskallar" högst upp vid återfyllning för att öka hur mycket marktryck som kan tas upp. Som djup fick jag en tumregel 10 % av masthöjden. För min 22,5 m mast formsatte jag 1,7 m och grävde en grop ca 50 cm ytterligare med 40 cm diameter. För armering tittade jag på en armeringsritning på fundament för en liknande mast (med platta i botten) och satte samma järnarea i armeringsjärn i hörnen som min masts fästbultar. Sen några klenare på var sida och slingor runt om för att hålla ihop klumpen.
Fördelen utan platta i botten är att mitt dödsbo kan lyfta fundamentet rakt upp och sen fylla hålet utan större grävinsatser. Fundamentet väger ca 3 ton, domkrafter som lyfter mycket mer är inga konstigheter. 20 ton borde väl räcka? Fast för 40 m mast blir det kanske för tungt, minst 4 gånger med dubbel yta och dubbelt djup.
/Jan
 

SM4WWG

Well-Known Member
Blött är det i gropen, trots dessa varma tider! Grundvattennivån, eller vad man ska kalla det, ligger inte djupt tydligen. Denna mängd vatten får jag pumpa bort varje dag. Det ser ut att komma rinnandes från ena kanten i botten av gropen. Ska se ifall jag kan få till ett bättre foto på "tilloppet" nästa besök i hålet! Blir att gräva en lilten grop i botten av schaktet där jag kan placera pumpen med automatik så det håller undan vattnet och blir torrt nog för att arbeta med formen sen.
 

Attachments

  • gropen.jpg
    gropen.jpg
    472.2 KB · Views: 20
Top