1. This site uses cookies. By continuing to use this site, you are agreeing to our use of cookies. Learn More.

Granskning av SSA:s arbete i Samverkansgruppen

Discussion in 'PTS, SSA, IARU, NRAU' started by SA0BJL, Jul 5, 2013.

 1. SA0BJL

  SA0BJL Well-Known Member

  Hej!

  Mina inlägg på SSA.SE om granskning av styrelsen har citerats i en annan tråd här på forumet. För den som kommer till tråden och inte har bakgrunden, kan jag tycka att man fick mina inlägg från ett annat forum presenterade på ett något abrupt sätt. Jag bad därför att få dem borttagna så att jag får möjlighet att skriva själv här på HAM.SE.

  Samarbetet i Samverkansgruppen för provfrågor har diskuterats flera gånger både här och på SSA.SE. Åsikterna har gått isär i sakfrågan om vilken nivå provfrågorna ska ligga på, och huruvida de nuvarande frågorna uppfyller kraven för HAREC enligt CEPT TR 61/02.

  På slutet har det stått klart att SSA:s styrelse har haft problem att driva sin åsikt mot PTS att de nuvarande frågorna är bra som de är eller möjligen ska kompletteras en aning. Det har framgått av de protokoll från mötena i samverkansgruppen som publicerats.

  I ett protokoll från ett styrelsemöte nyligen refereras ett möte mellan PTS och SSA, där protokollet antyder att PTS är inne på SSA:s linje. Det går inte ihop med övrig information, så jag begärde ut handlingar från PTS för att skaffa mig en egen bild. Materialet från PTS består av protokollen från mötena i samverkansgruppen, protokollet från mötet mellan SSA och PTS som refereras i styrelseprotokollet, samt ett stort antal mail mellan PTS och medlemmar i samverkansgruppen från det att arbetet startade för 18 månader sedan.

  Det jag fann är att PTS har beslutat att de tre organisationerna tillsammans ska ta fram en ny provfrågebank. Först skall typfrågor skapas som täcker CEPT TR 61/02, och sedan skall skarpa provfrågor skapas utifrån typfrågorna.

  Det blev tydligt att SSA:s samarbete med PTS har skurit sig. PTS talar till slut om att PTS delegering till SSA kan dras in om man inte börjar samarbeta på det sätt som bestämts.

  Min bedömning är man har blivit fartblinda och att det gått sådan prestige i den här frågan, så att det inte längre är möjligt att ändra riktning. Det finns inga tecken på att styrelsen på egen hand ska klara att rädda situationen, så jag begärde att revisorerna ska granska arbetet och gjorde informationen tillgänglig för medlemmarna på forumet på SSA.SE.

  Några handlingar har jag publicerat och de har redan delats här på forumet. Jag tror att ni utifrån dem kan börja bilda er en uppfattning om saken.

  73
  Lars

  ---
  Referenser
  Protokoll från möte med PTS: http://www.merkurit.se/samverkansgruppen/Mote_8_maj_2013_SSA_och_PTS.pdf
  Mailkonversation: http://www.merkurit.se/samverkansgruppen/Provfragebanken.txt
  Mailkonveration: http://www.merkurit.se/samverkansgruppen/Skrivelser.txt
   
  8 people like this.
 2. SM0KBW

  SM0KBW Well-Known Member

  När jag läser de dokument som Lars bifogade så tycker jag mig skymta att styrelsen
  för SSA är livrädda för vad som kommer hända med de licenser som SSA utfärdat de
  senaste åren. Detta genom att obstruera arbetet med att ta fram nya typfrågor samt
  att försöka svartmåla de inom ESR som verkligen gjort ett seriöst arbete.

  Då jag valt att stå utanför SSA så är informationen som man får del av minimal.
   
  3 people like this.
 3. SM7SEK

  SM7SEK Administrator Staff Member

  Jag fick önskemål om att vi skulle koncentrera oss på sakfrågan kring SSAs styrelse agerande gentemot PTS i den av PTS initierade samverkansgruppen. Därför har vi brutit ut frågan som SM7VVG ställde och svaret från SM0AOM till en egen tråd http://www.ham.se/pts-ssa-iaru-nrau/23755-cept-harec.html
   
 4. SM0AOM

  SM0AOM Well-Known Member

  Eftersom ledarskiktet inom SSA anser sig tala även för de c:a 7000 radioamatörer som inte är med i SSA, och
  att relationerna i stort med PTS har inverkan även på icke-medlemmar, är det ett ganska rimligt krav att
  information och debatt i ämnet förs så att även denna kategori får information och kan göra sig hörd.

  Ser man utifrån på vad som hänt har detta blivit ett led i den slutgiltiga marginaliseringen av amatörradion.
  Jag har svårt att se hur PTS någonsin mer ska kunna ta SSA på allvar, med alla konsekvenser detta kan få.

  73/
  Karl-Arne
  SM0AOM
   
  Last edited: Jul 6, 2013
  10 people like this.
 5. SM5FLM

  SM5FLM Well-Known Member

  Jag känner mig också illamående när jag läser på vilket sätt SSA har agerat.

  Som Karl-Arne säger, så kan det få stora konsekvenser för amatörradion i Sverige och inte bara SSA:s medlemmar. Trotts allt är det bara människor på PTS också, och beslut/åtgärder styrs i hög grad vad man känner. Även om man officiellt inte alltid vill medge det.

  Om det blir framtida problem, så hjälper det inte saken att gå ur SSA eller inte bli medlem, Tvärtom är SSA fortfarande den största föreningen för amatörer, och kan påverka (trotts de senaste tidens kalabalik).

  Ensam är inte stark!
  Speciellt inte mot en myndighet som PTS.
   
 6. SM0AOM

  SM0AOM Well-Known Member

  Man kan se hur man vill på saken, men faktum är att amatörradion i Sverige är närmast helt marginaliserad och kan väl knappast
  sägas ha någon "förhandlingsposition" . Vad ska spelas ut i "förhandlingarna"?

  "Om vi inte får som vi vill så slutar vi sända"?!

  PTS har visat en enastående välvilja mot amatörradiorörelsen genom att anordna samverkansgruppen,
  vilket förmodligen även varit helt unikt i Europa.

  Hade alla arbetat enligt gruppens mandat och efter PTS direktiv hade med all sannolikhet fullt arbetsbara resultat kunnat levereras på de dryga 18 månader som nu passerat.
  Det är förmodligen så att det är inte är kvantitet (=medlemsantal) utan kvalitet (=att leverera det som överenskommits i rätt tid och med rätt kvalitet) som kommer att vara avgörande för hur samarbete i framtiden kommer att falla ut. Om det blir något.

  Slutligen har jag själv lämnat SSA därför att jag inte vill bidra med min medlemsavgift till att finansiera rent destruktiva beteenden.
  Där demokratin fallerar återstår möjligheten att "rösta med fötterna".

  73/
  Karl-Arne
  SM0AOM
   
  Last edited: Jul 14, 2013
  2 people like this.
 7. SM7TJC

  SM7TJC Well-Known Member

  Efter det som framkommit så får man onekligen intrycket av att SSA gör mer skada än nytta när det gäller myndighetens syn på amatörradio.
  Att aktivt motarbeta myndighetens inbjudan till samarbete gränsar väl till sabotage.
  Jag är i alla fall inte intresserad av att finansiera en organisation som motarbetar sina medlemmars intressen.
   
  1 person likes this.
 8. SM5KYH

  SM5KYH Well-Known Member

  För kännedom till medlemmarna i ssa och även övriga svenska radioamatörer som representeras av ssa.
  Jag har sänt följande email med ännu en begäran om granskning av ssa-styrelsens agerande.

  Till: 'sm5akp@ssa.se'; 'sm0bso@ssa.se'; 'sm0atc@ssa.se'; 'president@ssa.se'; 'sm6cnn@ssa.se'; 'sm5aog@ssa.se'; 'sm3wmu@ssa.se'; 'sm6hns@ssa.se'
  Kopia: 'webred@ssa.se'; 'qtc@ssa.se'; 'sa0bya@ssa.se'; 'sm1tde@ssa.se'; 'sm2oan@ssa.se'; 'sm3gdt@ssa.se'; 'sm4yrh@ssa.se'; 'sm5bvv@ssa.se'; 'sm6vyp@ssa.se'; 'sm7dxq@telia.com'; 'sm3zbb@ssa.se'
  Ämne: Begäran om granskning av ssa:s styrelse
  Bilaga: Brev fr PTS t SSA.txt

  Detta email är ställt till revisorerna i föreningen SSA samt styrelsemedlemmarna.

  Till revisorerna:
  Jag begär som medlem i SSA att revisionen snarast inleder en granskning av styrelsens agerande ifråga om samarbetet med PTS.
  Detta med anledning av de stora avvikelserna mellan
  - styrelsens uttalande publicerat på ssa.se den 15 juli och
  - bifogat brev från PTS till SM6CNN i egenskap av SSA:s representant i den av PTS instiftade samverkansgruppen.

  Bifogade email ”Brev fr PTS t SSA.txt” har lämnats ut till mig som en allmän handling.
  Behöver ytterligare fakta inhämtas för granskningen kan PTS kontaktas.

  Med hänvisning till SA0BJL:s tidigare granskningsbegäran och andra medlemmars kritik på ssa.se forum begär jag att revisionen granskar om samarbetet med PTS, samt kravet på styrelsen att alltid förmedla saklig och korrekt medlemsinformation enligt gällande informationspolicy har misskötts så allvarligt att stadgebrott föreligger.

  Till styrelsemedlemmarna:

  Ni förtroendevalda förväntas – var och en - att utan dröjsmål förklara för ssa:s medlemmar hur ni ställer er till innehållet i PTS brev som i allt väsentligt motsäger ert tidigare publicerade enhälliga uttalande.

  Till Distriktsledarna:

  Vänligen informera medlemmarna i era distrikt.

  SM3KYH
  Lars
  View attachment Brev fr PTS t SSA.txt

  Brevet från PTS till SSA återges nedan:

  Start email
  Från: Christer.xxxx@pts.se
  Till: sm6cnn@telia.com
  Kopia: bengt.falkenberg@xxxx.se; lars.eklund@pts.se

  Hej Anders,
  Jag var fylld av positiv tilltro när du övertog platsen i provfrågegruppen. Jag upplevde det som en nystart med ”nya bollar” och ny vilja att samarbeta i positiv anda för att nå ett gemensamt mål. Jag upplevde att vi hade samma bild av framtidens provfrågor och sättet att komma dit.

  Tyvärr visar det sig, genom senaste tidens utspel på SSA:s forum och inte minst genom styrelsens uttalande på ssa.se igår (den 15 juli), att inget verkar ha ändrats. Styrelsen inom SSA driver fortfarande aktivt samma linje att dagens provfrågor redan är godkända, att de motsvarar kraven i HAREC och att SSA deltagit ”fullt ut” i arbetet hittills. Det implicerar att jag, och PTS, skulle fara med osanning, vilket också uttrycks i texten på flera ställen genom att jag ”tycker” en massa saker, underförstått att det inte skulle finnas någon grund för det.

  Jag trodde vi var överens om att dagens frågor inte KAN motsvara kraven i HAREC vilket jag trodde mig visat genom de gula markeringarna i T/R 61-02 som du fick vid vårt senaste möte. I så fall borde större delen av raderna varit gula, eller hur? Enligt vad som skrivits på flera ställen ska också PTS vid vårt möte med SSA den 8 maj ha medgivit att dagens frågor motsvarar kraven i HAREC. Så är inte fallet. Det finns inte heller stöd för det i de minnesanteckningar som fördes. Det står så här: ” Det finns ämnesområden som anges i Annex 2 till CEPT REC T/R 61-02 som idag inte täcks av provfrågor, men som behöver diskuteras i samverkansgruppen och som behöver täckas med provfrågor.”

  Jag trodde också att vi var överens om att oavsett den CEPT-enkät från 2007 som hela tiden återkommer i argumentationen från SSA så ska de aktuella provfrågorna revideras nu. Det är NU frågorna inte håller måttet, oavsett hur det var 2007.

  PTS har genom att delegera arbetet med certifiering och revidering av dagens provfrågor till en grupp av tre ideella organisationer givit möjlighet att delta i arbetet med att utforma morgondagens prov och certifiering, en möjlighet som är ganska unik och inte finns i så många andra länder. Tyvärr har SSA visat sig ointresserade att delta i det arbetet på ett konstruktivt sätt och gör istället allt för att motarbeta det genom passivitet, medvetna feltolkningar och desinformation på ett sätt som inte leder framåt.

  För att undvika missförstånd upprepar jag följande:
  · Dagens provfrågor motsvarar INTE kraven i CEPT T/R 61-02.
  · PTS behöver inte någon speciell anledning eller uppdrag att revidera dagens provfrågor. Tillsynsansvar för radiosändare enligt LEK har PTS haft redan tidigare men inte uppgiften att handha certifiering av radioamatörer. Det finns nu sedan 2011.
  · SSA har inte hittills deltagit i arbetet med att ta fram typfrågor på det sätt vi beslutat.
  · SSA har inte sänt in några typfrågor inom den tidsram, eller på det sätt, som överenskommits, inte heller inom den förlängda tiden mellan 1/4-1/6. Ett fåtal provfrågor och ett kommenterat övningsprov har skickats in tidigare och ett antal typfrågor som du skickade in den 10 juli när revisionsarbetet inom PTS redan påbörjats.
  · PTS har nu övertagit ansvaret för det fortsatta arbetet eftersom tiden går, samarbetet inom gruppen inte har fungerat tillsammans med SSA och att arbetet därför inte gått framåt som önskat under de 18 månader som gått sedan starten. I första hand kommer vi att arbeta med typfrågor, att få rätt bredd och rätt djup, och i senare steg med provfrågorna. Hur arbetet med provfrågorna kommer att drivas är inte bestämt ännu. Det finns en möjlighet att PTS tar fram även dessa.

  Mitt tålamod, kompromissvilja och vilja att försöka få med SSA i arbetet är nu slut. Den senaste tidens pajkastning och medvetna misstolkning av det jag skrivit leder inte till något positivt vilket stärker mig i min tro att tiden inte är mogen för den här sortens gemensamma ansvar.

  Jag kommer att diskutera vidare med våra jurister och ledningsgruppen för att se hur vi går vidare efter sommarperioden.

  Det är synd att det tagit en sådan vändning eftersom de typfrågor du skickade in var bra, med rätt ambitionsnivå och därmed värda att bygga vidare på. Men om SSA:s styrelse fortsatt har uppfattningen att dagens provfrågor motsvarar HAREC, inte behöver ändras och misstror mig och mitt mandat att handlägga amatörradiofrågor inom PTS, så blir det svårt att komma vidare på det spåret. Och det även om du har en god ambition. Styrelsen upprepar också frekvent att SSA äger dagens provfrågor, trots att de är i stort sett identiska med frågor från Televerkstiden (min kopia är från jan -87) och att de andra organisationerna därför ska betala för att använda frågorna. Då återstår frågan om SSA kommer att fortsätta hävda äganderätt och kräva betalning, även för de nu inskickade typfrågorna och de provfrågor som skapas från dem, när de senare används i certifieringen av nya amatörer?

  För att kunna avgöra om det är meningsfullt att fortsätta det här arbetet ber jag dig nu, en sista gång, om besked på följande enkla frågor:
  · Är ditt mandat från styrelsen att fortsätta driva frågan om att dagens provfrågor är godkända och motsvarar kraven i HAREC?
  · Är ditt mandat från styrelsen att fortsätta på den inslagna linjen att misskreditera PTS, mig eller andra deltagare i provfrågegruppen?
  · Bedömer du att du har möjlighet att driva fortsatt arbete enligt PTS tidigare uttalade riktlinjer för att uppnå ett gemensamt, bra och hållbart resultat samt är du beredd att öppet försvara provfrågegruppens gemensamt fattade beslut?
  · Hur kommer SSA att ställa sig till äganderätten av de nya typfrågorna som skickas/skickats in och frågor som senare skapas från dessa typfrågor? Kommer de fortsatt att vara SSA:s och kommer man att hävda att betalning ska utgå för dessa frågor vid användning vid certifiering?

  PTS ser allvarligt på det sätt som SSA ägnat sig åt att motarbeta och misstänkliggöra mitt och provfrågegruppens arbete. Om motsvarande energi lagts på att skapa frågor hade vi varit i mål för länge sedan och dessutom säkert haft betydligt roligare och kanske fått ett bättre resultat.

  Jag ber dig att skyndsamt besvara mina frågor.

  Hälsningar
  Christer


  Slut email
   
  7 people like this.
 9. SM6VVG

  SM6VVG Well-Known Member

  Ja, jävlar i snuset.
   
 10. SM3ZBB

  SM3ZBB Grumpy ol´man

  Notera att detta angår alla radioamatörer i Sverige, inte bara SSA-medlemmar. Det angår också blivande radioamatörer. Allt tycks handla om meningslös prestige som överskuggat det viktiga uppdraget: Att stå upp för, och representera, Sveriges Radioamatörer.

  Några av oss har ifrågasatt om allt står rätt till och därmed blivit idiotförklarade. Det är för sorgligt alltsammans.
   
  5 people like this.
 11. SM7TJC

  SM7TJC Well-Known Member

  Det verkar som att det snart svämmar över i det blå skåpet, om man får uttrycka sig lite osnyggt.
   
 12. SM4RNA

  SM4RNA Well-Known Member

  Inte undrar på att det har luktat skunk. Men nu har jag i alla fall fått veta vad jag ville veta och det helt gratis. :cool:
   
 13. SM6ZCU

  SM6ZCU Well-Known Member

  Ja jösses... Jag är oerhört glad att jag valde den lite dyrare vägen och skrev provet för en PTS-provförättare när jag tog mitt certifikat.
   
 14. SA0BJL

  SA0BJL Well-Known Member

  Hej,
  jag är lite osäker på vad du menar. PTS har i alla fall varit tydliga med att det inte blir någon retroaktiv ändring av befintliga certifikat.
  Det här handlar ju bara om hur framtida amatörer ska certifieras, och att SSA har motarbetat PTS i det arbetet. På köpet har man då missat att vara med och påverka de nya proven, och kanske i andra frågor också. Och så har man förståss skämt ut föreningen och gett medlemmarna vilseledande information.

  73
  Lars
   
 15. SM6ZCU

  SM6ZCU Well-Known Member

  Jag menar att med tanke på hur SSA agerat vill jag inte ha det namnet på mina papper. Även om det inte blir retroaktivt ändrat så kan ändå sånt bli ifrågasatt utomlands. Jag är glad att ha minimerat den risken.
   
 16. SA6APZ

  SA6APZ Well-Known Member

  Kan detta innebära slutet för SSA som officiell riksorganisation för amatörradion i Sverige? Riskerar man att förlora sin rätt att dela ut anropssignaler? Eller är det att måla fan på väggen? Vad kan det annars få för konsekvenser tror ni? Jag ställer frågan främst till AOM och andra väl insatta i radioreglemente och myndighetsfrågor.
   
 17. SM0AOM

  SM0AOM Well-Known Member

  Vi får i denna fråga börja ovanifrån.

  Lagen om Elektronisk Kommunikation (LEK) innehåller formuleringar som villkorar rätten att utfärda amatörcertifikat och anropssignaler:

  "12 c § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får överlämna till fysiska eller juridiska personer att anordna prov och utfärda bevis om att föreskrivna kompetenskrav för användning av amatörradiosändare är uppfyllda samt att tilldela anropssignaler för sådan användning.
  Ett beslut om överlämnande enligt första stycket får återkallas, om anordnaren eller utfärdaren anordnar prov, utfärdar bevis eller tilldelar anropssignaler i strid med gällande föreskrifter eller på annat sätt visar sig olämplig att fullgöra uppgiften. Lag (2011:590)."


  Denna formulering ligger till grund för själva delegeringsbeslutet där ytterligare villkor finns:

  "Genomförande
  I nedanstående avsnitt anges hur delegerade uppgifter rörande amatörradio ska genomföras. En mer detaljerad beskrivning av på vilket sätt uppgifterna ska genomföras kommer att framgå av överenskommelser gjorda med den som fått delegationen.
  Övriga riktlinjer för arbetets genomförande kommer också att bestämmas i en samverkansgrupp. I denna grupp ska det ingå representanter från PTS och från de organisationer till vilka PTS har delegerat uppgifter relaterade till amatörradio. Det åligger organisationerna att aktivt delta i och verka för att överenskommelser nås i samverkansgruppen"

  ...
  "Inom samverkansgruppen ska det initialt samlas ett antal olika provfrågor som sedan sammanställs till en provfrågebank från vilken kunskapsprov skapas. Provfrågebanken förvaltas gemensamt av SSA, FRO och ESR"

  ...

  "Kvalitetssäkring (tillsyn)
  Kopior på arkiverade handlingar begärs ut av PTS vid behov. Kompletterande frågor kan ställas i syfte att säkerställa en effektiv kvalitetssäkring och tillsyn.
  PTS kommer också att följa upp hur prov- och certifieringsarbetet fortskrider i den ovan nämnda samverkansgruppen samt, vid behov, med enskilda organisa-tioner.
  I den händelse att de delegerade uppgifterna hanteras på ett sådant sätt att organisationen inte bedöms vara lämplig att fullgöra uppgifterna kan beslutet om överlämnande återkallas".


  Hur PTS bedömer SSA utifrån det ovanstående går det bara att spekulera om.
  Men av texten framgår att det finns juridiska möjligheter att dra in delegationen.

  Att aktivt motarbeta samarbetsgruppen och dessutom offentligt ifrågasätta PTS handläggares mandat är i varje fall inte i min värld att "vara lämplig att fullgöra uppgifterna".
  Dessutom har en nivå på provfrågorna vilken inte lever upp till HAREC angivits som om den gjorde det.
  Sådant är inte bra för Sveriges anseende internationellt. Det har redan ställts frågor om saken.

  Det som har hänt fram till nu är att PTS helt enkelt följt lagen. ESR begärde i laga ordning att få en delegation, medan SSA och FRO inte behövde ansöka. PTS delegerade sedan enligt lagen, vilket hotar SSA:s tidigare informella monopolställning.
  Det motarbetande samt påtryckningar från SSA som man kan läsa om i de allmänna handlingarna har till syfte att försöka behålla monopolställningen. Ifall PTS skulle gett efter för detta hade man brutit mot lagen.

  SSA har aldrig haft någon juridisk särställning i Sverige, anledningen till att man har kunnat betrakta sig som en "hobbymyndighet" har dels varit det juridiska tomrummet efter omformuleringen av LEK 2003, och dels PTS allmänna ointresse i frågan. Sedan 1/7 2011 och i synnerhet efter delegationsbesluten har SSA blivit en aktör bland andra.

  Sedan kommer amatörradions allmänna status in i bilden. När SSA aktivt motarbetar PTS finns det skäl att anta att man internt inte direkt blir entusiastisk för att tala för amatörradion, varken nationellt eller internationellt.
  Det kan handla om tillgång till frekvensband eller andra privilegier, och när SSA kommer med "krav" kan det bli lätt att avfärda dem.

  Slutligen finns det en annan internationell aspekt.
  Certifikatssystemet med 2 eller 3 klasser är det som IARU Region 1 har arbetat fram tillsammans med ERO/CEPT under tiden sedan slutet av 1970-talet. Det ligger alltså ett mycket omfattande och mödosamt arbete bakom det nuvarande CEPT-systemet och dess implementering.
  I detta sammanhang ska man känna till att SSA:s vice ordförande SM6CNN som har ställt sig bakom styrelsens senaste uttalande på ssa.se är medlem av IARU R1 Verkställande Utskott eller styrelse. VU-medlemmen samt SSA-styrelsemedlemmen motarbetar alltså IARU R1-policy på den nationella nivån.

  Tänkande människor torde ha svårt att känna något förtroende för en intresseförening vilken inte informerar sina medlemmar sanningsenligt om viktiga förhållanden, utan det blev nödvändigt för en intresserad SSA-medlem att ta fram uppgifterna genom att använda offentlighetsprincipen.
  Dessutom har rena personangrepp gjorts på ESR- och SSA-medlemmar i korrespondensen.
  I varje normal förening skulle de ansvariga tvingats avgå på en gång när sådant avslöjats.

  Att förtroendet skadats för SSA ser jag som det allvarligaste på längre sikt.
  Ingen vet hur många som kommer att lämna SSA av dessa anledningar.


  73/
  Karl-Arne
  SM0AOM
   
  Last edited: Jul 23, 2013
  15 people like this.
 18. RM2D

  RM2D Well-Known Member

  Det anmärkningsvärda är den monumentala tystnad som styrelsen nu visar. Var är den annars så pratglade DZB? Var är resten av styrelsen? Tror de i sin vildaste fantasi att dessa kan ridas ut genom att tiga?
   
  1 person likes this.
 19. SM7TJC

  SM7TJC Well-Known Member

  Några funderingar har man väl rätt till även om man inte är medlem i SSA (deras agerande rör ju som sagt alla sändareamatörer i landet):
  Den omdiskuterade samarbetsgruppen måste ju ha varit den viktigaste arbetsuppgiften för föreningarna när det gäller att försvara amatörradions framtid. Den lilla föreningen ESR tillsätter en grupp på 7 personer, som utarbetar förslag enligt myndighetens önskemål.
  Den stora föreningen SSA tillsätter en grupp på 2 personer som enbart förmedlar några befintliga provfrågor och inte ens lyckas närvara på de planerade mötena.

  Hur man än vänder och vrider på det hela så föreligger ju nu fakta på hur PTS ser på agerandet. Den enda lösningen nu borde ju vara att SSA omedelbart avsätter sin styrelse och väljer en ny. Visserligen är förmodligen (förhoppningsvis) inte alla styrelsemedlemmar involverade i lögnerna och smutskastningen. Men skall man lyckas att räta upp skutan, och återfå PTS förtroende, så krävs det nog drastiska åtgärder.

  Jag tror inte att någon större medlemsflykt är att räkna med då de flesta medlemmar inte bryr sig om detta utan nöjer sig med att få skicka sina QSL-kort och läsa sin månatliga tidning.
   
  2 people like this.
 20. sm5utt

  sm5utt Active Member

  Jag kommer i alla fall att starkt överväga mitt medlemsskap i SSA (läs: avsluta). QSL-kort skickar jag inte och QTC bläddras igenom på 30 min (i framtiden på biblioteket), så varför ska jag vara medlem? För att "vara trogen amatör och stödja SSA:s arbete gentemot PTS" har ungefär varit mitt argument de senaste åren, men med det här uppträdandet tror jag inte på den längre...
   

Share This Page