Hur mår amatörradion idag?

SM0HXO - Sven

Well-Known Member
Startar den här tråden med tanke på hur det kan låta och svänga i andra trådar. - Skulle det idag vara möjligt inom SSA och vår verksamhet att införa olika nivåer på behörigheter till band och moder som vi har disponibla enligt undantaget tillståndsplikten!? Och som exempel då där ett kunskapstest ska vägleda till vilken nivå man vill nå, tillhöra. Exempelvis tre behörighetsnivåer, hög(A) - mellan(B) eller låg(C). Detta då inte för att dumförklara enskilda utan som ett mål då samtliga amatörer ändå inte är eller blir QRV på alla band och inom samtliga moder! En del kanske nöjer sig med en mobil/handburen duobands-radio för 2m - 70cm och repeatertrafik.. Men samtliga inom kollektivet radioamatörer vill ju säkert känna att man trivs och känner sig respekterad.

- Skrivet i all välmening.

/Sven.
 
Last edited:

SM6VRL

Well-Known Member
Tanken är inte så dum. Går till mej själv - jag försökte med T-cert när det begav sej i början på 90’talet…men torska då.
Det gick ett par år och jag gav mej på det o läsa igen. Den gången för N-cert(Nybörjar cert för 2/70 25W) som fanns då men möjligheten till att ta det skulle försvinna inom några månader.. ’-shit, det är nu eller aldrig’ så jag läste som en häst..men råkade göra såpass bra ifrån mej på provet så jag klara T-cert ändå ^^
 

SM0AOM

Well-Known Member
Det här är förvisso inte någon ny frågeställning.

Redan för dryga 40 år sedan vidrörde QTC:s dåvarande redaktör, SM3WB(SK) en möjlig lösning:

1649082661254.png

Om vi återvänder till sakfrågan så finns det dock ett formellt hinder för fler certifikatsklasser, nämligen ett SSA-årsmötesbeslut från 2014, där en motion som krävde att inga differentierade certifikatsklasser skulle införas, bifölls.
"Motion nr 1
SSA skall verka för att nuvarande certifierings-nivå (HAREC) behålls och att kraven för denna nivå inte ändras mer än vad som krävs från myndigheten PTS.
Detta innebär i klartext att:
- bibehålla erhållen delegering av certifiering av radioamatörer i Sverige.
- bibehålla erhållen delegering av att administrera anropssignalerna i Sverige.
- bibehålla nuvarande kravnivå för att erhålla amatörradiocertifikat.
- några differentierade amatörradiocertifikat nivåer ej skall införas.
-CW-kravet ej skall återinföras.
Intill dess att PTS beslutat om något annat skall SSA styrelse argumentera för denna syn i sina kontakter med PTS och övriga beslutsfattare.
"

Nu kan väl SSA knappast beskyllas för att ta årsmöten och stadgar på något större allvar, men man skulle med en viss rätt kunna hänvisa till att medlemmarna inte vill ha några ändringar.
 
Last edited:

SM7EQL

Kortvågs- och UKV-tekniker
1/ Radiooperatörcertifikat klass C medger användning av CE-märkt amatörradioutrustning på frekvenser över 30 MHz avsedda för amatörradiotrafik med maximalt 10 W PEP.
Ej provkrav. Radioperatörcertifikat med påskriven anropssignal tilldelas av SSA efter anmälan via formulär på SSA.SE.
Regleras i reviderad utgåva av PTS föreskrift om undantag från tillståndsplikt.

2/ Radioamatörcertifikat klass B medger användning av egenkonstruerad och eller CE-märkt utrustning på frekvenser avsedda för amatörradiotrafik med maximalt 200 W PEP.
Provkrav enligt begränsad HAREC. Radioamatörcertifikat med påskriven anropssignal tilldelas av SSA efter avlagt prov med godkännande.
Regleras i nuvarande utgåva av PTS föreskrift om undantag från tillståndsplikt.

3/ Radioamatörcertifikat klass A medger användning av egenkonstruerad och eller annan radioutrustning på frekvenser avsedda för amatörradiotrafik med maximalt 1 kW PEP.
Provkrav enligt HAREC med utökade kunskaper inom EMC samt färdigheter i morsesignalering. Radioamatörcertifikat och amatörradiotillstånd med påskriven anropssignal för högeffekt tilldelas av PTS efter avlagt prov med godkännande av PTS provförrättare.
Regleras i separata bestämmelser "PTS Föreskrifter för Amatörradiotrafik i enlighet med ITU-RR och CEPT T/R 61-02"
 

SM0HXO - Sven

Well-Known Member
Jaha, och om ett hinder idag skulle föreligga så kanske en förändring kan komma till stånd. Det viktigaste utifrån tidsperspektiven är ju att vi ska trivas idag och framåt, vi kan ju inte leva i det förflutna. och salige WB's ironi leder ju inte nån vart, möjligen till ett flabb - men det var ju för 40-år sedan..

/Sven.
 

SM7NTJ

Well-Known Member
Om vi återvänder till sakfrågan så finns det dock ett formellt hinder för fler certifikatsklasser, nämligen ett SSA-årsmötesbeslut från 2014, där en motion som krävde att inga differentierade certifikatsklasser skulle införas, bifölls.
Ja den #¤%#&*! munkavlemotionen ställde till det.
Sådana beslut går som tur är att förändra vilket skedde ett par år senare genom dåvarande styrelses proposition till årsmötet 2016 om att få inleda samtal med PTS om en ny certifikatnivå.
Årsmötet 2016 antog propositionen.
 

SM6VRL

Well-Known Member
I mitt fall skulle jag nog ge mej på det även om inte enklare certifikatklass än Tekniskt fanns att välja på. Det skulle pga min ’bokstavskombination’ dröja 5-10 år senare bara på ren envetenhet.

På tal om att trivas.
Vanligen kan man läsa här hur mkt sämre allting är nu jämfört med hur det varit förr.
Jag har inte varit med på banden före 1995 mer än som sporadisk lyssnare på hemfipplade bullshitantenner..men jämför jag med mitten av nittiotalet med hur jag blir bemött på banden nu så är det mkt bättre nu.
Ingen säger längre åt mej att ’cw är det enda som gäller’ eller att ’contest är vad allt handlar om’. Numera ’får man’ ägna sej åt den del av hobby’n man vill utan ngn suckar i andra änden.
Amatörradion för mej växer för varje år. Det blir roligare och roligare i takt med att jag lär mej nya saker.
 

sm5phu

Well-Known Member
Om vi återvänder till sakfrågan så finns det dock ett formellt hinder för fler certifikatsklasser, nämligen ett SSA-årsmötesbeslut från 2014, där en motion som krävde att inga differentierade certifikatsklasser skulle införas, bifölls.
Som SM7NTJ påpekat fattades ett annat beslut 2016. Anledningen till beslutet 2014 var förslag från vissa håll att man skulle införa en novisklass och degradera en stor del av de som redan hade certifikat. När inte detta hot längre var aktuellt reverserades beslutet. SSA driver sedan 2016 frågan om ett instegscertifikat.

73,
Jonas SM5PHU
 
Last edited:

SM7EQL

Kortvågs- och UKV-tekniker
SSA driver sedan 2016 frågan om ett instegscertifikat.

Det är bra. Flera andra länder har olika klasser ungefär som Sverige hade förr med C, B , A cert där det var relativt lätt att komma in i hobbyn och där man sedan i lugn och ro kunde förkovra sig och kvala in för en högre certifikatsklass.

Vilken utbildningsnivå med avseende bredd och djup anser SSA vara lämplig för ett instegscertifikat? Jag inser att ett ev kommande SSA läromedel för instegscertifikat och de tillhörande provfrågorna i vilket fall som helst kommer att utgöra en mindre delmängd av rubrikerna i CEPT T/R 61-02 och på en betydligt lägre kunskapsnivå än vad PTS provfrågebank för HAREC representerar.

Lite sammanfattande historik utan årtal och detaljer;

Efter att PTS för ett antal år sedan beslutat om översyn av rutinerna kring provförrättare, provförrättning, prov och kompetenskrav samt de administra delarna med tilldelning av anropssignal och utfärdande av certifikat, så administrerar PTS f n provfrågebanken i egen regi och SSA sköter resten av göromålen.

Arbetet med översynen var tänkt att göras i form av en samverkansgrupp ledd av PTS och där SSA, FRO och ESR bjöds in att medverka för att hjälpa till. SSA drev sin egen linje i gruppen där man hävdade att Bli Sändaramatör med den speciella provfrågebanken redan uppfyllde HAREC och motverkade mycket effektivt PTS ambitioner att vilja anpassa provkraven till vad PTS menade krävdes för HAREC.

SSA backader inte en tum och det medförde att PTS till slut såg sig tvingad att upplösa gruppen för att därefter slutföra arbetet med såväl nya rutiner för provförrättning, administration av certifikat etc samt provfrågebanken och som nu finns på PTS server. Kontentan av hela denna övning i tålamod och avsaknad av diplomati i SSAs kontakter med PTS blev att PTS ansåg att den nuvarande av PTS framtagna provfrågebank uppfyller kompetenskraven enligt CEPT T/R 61-02 och därmed HAREC. Vad som hänt därefter i kontakterna mellan PTS och SSA har jag inte full koll på.

Nåväl,

CONCEPT-boken, första utgåvan skrevs av Lennart Wiberg SM7KHF (SK) och följde CEPT T/R 61-02 och baserades på den tyska utbildningsmaterielen. Alla bilder och diagram m m kom därifrån. Avsnittet om reglementet anpassades till dåvarande krav från den svenska telemyndigheten.

SSAs tidigare utbildningsmateriel "Bli Sändaramatör" som användes fram till att PTS nya provfrågebank togs i bruk representerar en mindre delmängd av CONCEPT. Antalet sidor är betydligt färre än i CONCEPT och bara ett litet urval av rubrikerna på den lägsta nivån avhandlas. Dessutom är nivån i Bli Sändaramatör inte så djup och detaljerad som CONCEPT. Till boken Bli Sändaramatör fanns även den s k Speciella provfrågebanken som har sitt ursprung i Per Wallanders utbildningsmateriel och var exakt anpassad till vad som Bli Sändaramatör omfattade. Den speciella provfrågebanken användes först av Televerket (där förf Per Wallander arbetade) och sedan av SSA i samband med att Televerket styckades upp och där amatörradio hamnade under PTS vingar.

Alltså var omfattningen av den sk speciella provfrågebanken också bara en mindre delmängd av vad CONCEPT och den nuvarande PTS provfrågebanken omfattar.

Den reviderade utgåvan av CONCEPT har för några år sedan förbättrats och anpassats i SSAs regi för att bättre täcka in de specifika provfrågor som PTS nuvarande provfrågebank innehåller och som PTS anser uppfyller HAREC. Ett stort jobb som blev bra. Därmed kan man väl som SSA gör, också hävda att CONCEPT möter HAREC.

Med detta sagt så kan man konstatera att Bli Sändaramatör som helt uppenbart är en mindre delmängd av CONCEPT inte är tillräcklig för att klara ett HAREC med PTS nya provfrågebank som underlag. Bara som ett ytterligare förtydligande på att det finns skillnader mellan de olika läromedlen.

Var hamnar kompetenskraven som representeras av Bli Sändaramatör när det gäller SSAs syn på lämpliga krav för ett instegscertifikat?

Högre eller lägre nivå eller kanske något i stil med kraven för det danska D-certifikatet där man begränsat sig till reglemente och trafikmetoder m m men i princip utelämnat tekniken helt. Det danska D-certifikatet är ett operatörscertifikat med kraftigt begränsade privilegier och där enbart CE-märkt utrustning tillåts.

Jag är bara nyfiken på SSAs officiella syn på saken, instegscertifkatet. Berätta om SSAs visioner och mål.
 
Last edited:

sm5phu

Well-Known Member
Jag är bara nyfiken på SSAs officiella syn på saken, instegscertifkatet. Berätta om SSAs visioner och mål.
Åtminstone en halvofficiell version:

Det förslag som SSA har diskuterat med PTS har hittills handlat mer om vilka begränsningar som skulle finnas än om vilka kunskapskrav som skulle ställas. SSA har dock föreslagit att "fokus på de tekniska kunskapskraven på ett 'nybörjarcertifikat' bör således ligga vid korrekt handhavande av kommersiell utrustning, snarare än vid detaljerad kretskonstruktion".

HAREC definierar som bekant bredden på kunskapskraven, men säger i stort sett ingenting om djupet. Själva nivån på de kunskaper som krävs inom respektive delområde definieras i stället av provfrågebanken. HAREC ger inte mycket vägledning om det räcker att lära sig känna igen begrepp eller om man ska kunna tillämpa dem för att uppfinna nytt.

Likadant kan man tänka sig att det blir med kraven för ett instegscertifikat. Bredden kan utgöras av hela HAREC eller en delmängd, medan djupet definieras i provfrågebanken, där man också kan tänka sig att gå olika djupt inom olika delområden.

73,
Jonas SM5PHU

Blooms_reviderade_taxonomi_%282001%29.png
 
Last edited:

SM7EQL

Kortvågs- och UKV-tekniker
Det räcker bra med en halvofficiell version för min del.

Vad som är ett lämpligt djup beror på vilka mål man vill uppnå. Håller man sig på grundnivån att "memorera rubriker" så kan förmodligen hela bredden täckas in. De reella kunskaperna som inhämtas och kan omsättas till nytta och praktik blir dock låg. Det blir som att lära sig provsvaren utantill utan att ha en aning om något. Omvänt så finns det teoretiskt sett ingen gräns på djupet. Siktar man djupt nog så blir förståelsen för sakernas tillstånd bättre men om dessutom hela bredden skall täckas upp så lär det bli en tuff utbildning, kanske ett par års hårda studier som knappt någon mäktar med. Det första fallet passar bäst om man vill prioritera kvantitet före kvalitet. I det andra fallet blir det tvärt om. En (1) ny radioamatör om året men som ändå inte garanterat blir aktiv på banden och märks mer än i SSA Callbook och bokföringen för avlagda prov osv.

Någonstans mellan dessa ytterligheter torde vara mer optimalt. Kunskaperna bör vara användbara och säkerställa att vederbörande kan samexistera med andra utan att skapa allt för stor oreda och livsfara. I arbetet tillsammans med PTS kikade vi även på hur andra länder hade tolkat CEPT T/R 61-02 och hur respektive utbildningsmateriel och provfrågebanker hade utformats. Den befintliga Boken Bli Sändaramatör bedömdes hamna i närheten av andra länders läromedel för novisklasserna i de ämnesområden som den omfattade.

Hur den omarbetade CONCEPT står sig gentemot andra länders läromedel för HAREC-nivån har jag ingen direkt uppfattning om just nu. Å andra sidan är det kanske oviktigt att jämföra med andra länders tolkningar då det är PTS som specificerat de svenska kunskapskraven i form av en egen provfrågebank där provfrågorna tas ut slumpmässigt.

ART-13 och BC-348 på 20 m CW, kan den må bättre?

Duger det med en RCA AR-88 som skall baxas upp på radiobordet inom kort. Tyngdlyftning och motion mår man själv också bra av.
 
Top