Nedmonteringen av amatörradion?

SM7EQL

Kortvågs- och UKV-tekniker
Det har nu gått tre år sedan en artikel med rubriken "Nedmontering av amatörradion..." skrevs och kanske är det dags att börja fundera på allvar om hobbyn har någon ljusare framtid. Vi skall komma ihåg att i regeringens direktiv till myndigheten uppmanas bla PTS" att avreglera sin verksamhet så långt lagen medger. Denna avreglering fortsätter steg för steg och omfattar även regleringen av amatörradion.

Hittills har Föreningen Sveriges Sändaramatörer (SSA) genom dess styrelse ställt sig positiv till samtliga större avregleringar som föreslagits och genomförts av PTS.

SSA har genom sin f d ordföranade som varit Föreningens officiella kontaktperson och förhandlare gentemot PTS aktivt medverkat till denna avreglering. Ordföranden har haft stöd av sin styrelse där en majoritet av ledamöterna delat hans och/eller PTS uppfattning. Styrelsen är vald av medlemmarna och bland Föreningens primära uppgifter är att tillvarata medlemmarnas intressen. Allt har gått rätt till och SSA:s medlemmar har via QTC fått all den sakinformation de behövt för att kunna bilda sig egna uppfattningar. (Vi förutsätter att så har varit fallet i detta inlägg)

Bland de senaste landvinningarna för svensk amatörradios vidkommande kan nämnas att alla detaljregleringar i PTS Föreskrifter undanröjts, t ex har kravet på att följa IARU bandplaner slopats, särskild tillståndsplikt för relästationer och radiofyrar har slopats, provförrättningen har lagts ut på privata händer, krav på morsetelegrafi har sloptas, undantag för tillståndsplikt har införts, PTS särskilda avdelning för amatörradioärenden har avvecklats.

Enligt färska uppgifter från tjänsteman på PTS har allt detta medfört att amatörradiotjänsten numera ur prioritetssynpunkt kan jämställas med bla 27 MHz Privatradio och jaktradio när det gäller störningsärenden och PTS möjlighet och ekononomiska resurser att agera.

Vidare har PTS tillsyn över amatörradiofrekvenserna i det närmaste upphört i och med att verksamheten under årens lopp blivit av allt mer händelsestyrd karaktär. PTS ansvar inskränker sig numera enbart till att utöva tillsyn så att de tekniska kraven efterlevs, d v s att amatörradiosändare håller sig inom bandgränserna och att uteffekten inte överstiger den maximalt tillåtna. PTS har ingen laglig rätt att ha synpunkter på innehållet i en radiosändning, d v s det ämne som avhandlas (inkl sex religion politik etc) så länge det sker inom ramen för PTS Föreskrifter (som är vida). Detta enligt uppgifter från tjänsteman på PTS.

SSA har dessutom arbetat på att få ta över handläggningen av utfärdandet av amatörradiocertifikat samt tilldelning av amatörradiosignaler ur speciella serier. På tur för SSA står övertagandet av registerföringen av alla svenska radioamatörer, d v s även de som inte är SSA medlmmar. Totalt handlar det om c:a 12000 radioamatörer. Föreningen påtager sig därmed inte bara ett stort arbete utan också ett stort ansvar med något som påminner om myndighetsutövning utan att vara det per definition. Har SSA de nödvändiga rutiner och juridisk kompetens som krävs för att sköta dessa uppgifter på ett tillfredsställande sätt. (Vi antar naturligtvis att så är fallet i detta inlägg)

Inom EU pågår ständigt arbeten som innebär att amatörradions "status" (laddat ord) på sikt kommer att minska ännu mer.

Det märkliga sett ur mina egna ögon, är att de svenska radioamatörerna (Du) utan att ens orka engagera Dig i och debattera frågorna, tyst accepterar alla dessa extremt stora förändringar.

Med mina kunskaper och insikt i ämnet betyder det början till slutet för amatörradiohobbyn som en seriös fritidssysselsättning där experimentell radioteknik och radiokommunikation står i centrum, en hobby som kan tillföra samhället något i stället för att vara det till last.

Samhället förändras och kanske är det som hänt/händer naturliga och positiva händelser trots allt? Vem kan bedöma detta och på vilka grunder i så fall?

SSA:s målsättning har under den senaste åttaårsperioden varit att säkra Föreningens och hobbyns fortlevnad genom att underlätta för alla grupper mäniskor att bli radioamatörer, d v s att säkerställa en hög tillströmning av nya, yngre medlemmar till Föreningen.

Den rekryteringskampanj som togs fram för ett antal år sedan och som enligt overifierade uppgifter kostade Föreningen i runda tal 250000:- allt inkl (ber att få uppgiften verifierad eller rättade) fokuserade på amatörradio som en social hobby speciellt för ungdomar, där marknadsföringsmaterialet lyfte fram budskapen genom att använda texter och bilder med ungdomar som träffades kring pizza och coca cola för att ha roligt med en walkie talkie i handen. (Säkert en bra inriktning som ger många nya medlemmar)

Beträffande utbildningsmateriel och provkrav har SSA lagt ribban på den miniminivå som Föreningen hävdar precis uppfyller PTS krav, trots att kravnivåerna i de flesta andra länder vida överstiger de svenska.

Huvudfrågan blir om SSA (Du som medlem) avser att fortsätta att verka för en fortsatt avreglering inom hobbyn eller om är det dags för Dig att slå upp ögonlocken på vid gavel och börja fundera på vad som är på gång och om detta är vad vi (Du) vill ha?

Personligen känner jag inte att MIN Förening tar tillvara MITT intresse i alla fall, tvärt om, bidrar SSA:s inriktning till att förstöra och urvattna min hobby totalt.

73
Bengt

Skrivet i egenskap av "vanlig medlem" i SSA och inte som officiell representant för SSA eller företrädande SSA:s åsikter.Nu över till den utlovade artikeln om nedmontering.

-----

Nedmonteringen av amatörradion
har inletts - eller kallas det kanske utveckling?

Grundläggande kunskaper om trafikteknik och gott uppförande på amatörradiobanden har gradvis gått förlorade under den senaste tio-års perioden. Anledningen till detta kan tänkas finnas i att många amatörradioorganisationer runt om i världen, däribland Föreningen Sveriges Sändareamatörer (SSA) i desperation och rädsla för att amatörradion skall dö ut, satsar på kvantitet framför kvalitet när det gäller att värva och utbilda nya radioamatörer. Lösningen som SSA Styrelse förespråkar är att genom sänkta kunskapskrav och utbildning i form av weekendkurser få klubbarna att värva MÅNGA nya radioamatörer. På så sätt skall Föreningen och hobbyn räddas. Kanske är det rätt väg!

Resten av artikeln finns här http://www.sm7eql.se/future.html
 
Ja det vet väl alla att man pratar inte radio samtigt som man käkar Pizza o dricker coca cola.
Det skall ju vara grillat och öl... :)

Nej men skämt åsido, Kan hålla med dig på många punkter.
Det första är att det har blivit för lätt att få ett cert (Bemärk FÅ inte ta). som jag skriver på ett annat ställer i forum så tycker jag att det är ett misstag att man överlåtit provtagningen till enskilda personer utan att verifiera deras (Läs våra) kunskaper. vidare så har jag varit proförrättare i PTS regi i mer än 5 år och har under de åren inte mottagit mer än 1 (ETT) A4 som beskriver hur jag skall utforma mina prov. Inga uppdateringar under de åren..

Sen kanske man inte skall behöva ha det så som det är när jag sitter och läser Telegrafverkets författningssamling från 1946. Men där finns en hel del vettiga saker som man saknar idag.
Bland annat biten om att vara "Känd för redbarhet och ordentlighet" som står under §2 Ansökan.
Jag skulle nog vilja att det låg nånstans mitt i mellan dagsläget och 1946..


// Freddy
 
Att återgå till 40-talets levene är nog att ta i! :)

Nej, jag ser kanske en rimlig kompromiss på 70-talet?

Det skall också sägas att många av de avregleringar PTS gjort är, eller kan vara bra, t ex avreglering av relästationer och radiofyrar etc. Dock under den förutsättningen att vi radioamatörer själv på frivillig väg kan komma överens och slippa "repeaterkrig"

Det är just här skon klämmer. Många av oss radioamatörer ser inte längre något värde i att följa IARU:s bandplaner, klubbarnas stadgar, policies, rekommendationer plus en massa oskrivna lagar om hur man avvecklar radiotrafik på ett effektivt sätt.

Mycket av detta elände har med stor sannolikhet sitt ursprung i bristfällig utbildning och att kraven för at få amatörradiocertifikat generellt är låga. Det går för snabbt att bli radioamatör idag, och många de nya amatörerna hinner inte bli inskolade utan tar istället med sig helt nya begrepp och ett uppträdande och talspråk som ibland inte har med amatörradio att göra.

Som exempel kan vi ta hur det stundtals kan låta på en av de lokala relästationerna i Skåne där nya amatörer kör med "lådor" använder "kråkor" eller "krattor" som antenner och där signalstyrkan mäst i antal bananer eller andra blinkande frukter - päron.

Dessa nya amatörer kan vara hur snälla som helst öga mot öga, men de trafikmetoder och den radiokultur de tar med sig in i den nya hobbyn är helt enkelt inte kompatibel med de äldre amatörernas syn och terminologi.... detta är säkert en av många orsaker till den splittring vi ser och som kommer att öka än mer. Var så säker.

Här har SSA ett stort ansvar att sätta ner foten och genom information och utbildning säkerställa en sund utveckling av amatörradiohobbyn. Denna syn delas av många i min bekantskapskrets men det finns också en motsatt syn från amatörer som har sina rötter och referensramar från andra frekvensband, t ex 27 MHz.

Ang provförrättning så är min personliga erfarenhet att elever som på mina provskrivningar (med SSA:s provfrågor) blivit ordentligt kuggade klarat sitt prov med beröm godkänt redan veckan efter hos någon annan med bättre förståelse för saken. Därför har jag också avslutat all min verksamhet som provförrättare för SSA tills den dag SSA kan presentera ett system som skulle kunna betecknas som rimligt tillförlitligt och framförallt rättvist och lika över landet.

73
Bengt EQL
 
1946 + 58 = 2004 mitten utav det är 1975 , så som jag sa att mötas på mitten är godtagbart
Men där missar du ju ett par saker.. Nu skall jag vara riktigt elak..
över 30 Mhz (möjligtvis 50 Mhz) är enligt min mening snabbtelefon, tidsfördriv, etc etc ..
De som pratar bananer, päron o dyl finns OFTAST på de frekvenserna.
Repeaterkrigen som du kallar har enligt min uppfattning inte med nya eller gamla , Telegrafi eller foni att göra. Det handlar ju om en stor dumhet från PTS, det var när det rent plötsligt blev tillåtet för gemeneman att inneha sändare hursom helst.(2001 ?? ) DÄR borde SSA stampat hårt som fan i golvet ochg sagt NEJ. När den förändringen kom blev det ju rent plötsligt mycket svårare att bevisa att ett brott har förekommit. De flesta "störningar" är enligt min uppfattning från personer som sitter o leker med CCIR på apparater som man inte har tillstånd att ANVÄNDA men får lov att inneha.

// Freddy / SM7WDG
 
>>över 30 Mhz (möjligtvis 50 Mhz) är enligt min mening snabbtelefon, tidsfördriv, etc etc ..
De som pratar bananer, päron o dyl finns OFTAST på de frekvenserna.
-----

Helt överens.

Många nya amatörer fastnar tyvärr på FM-kanalerna och ser inte alla de fantastiska möjligheter som finns i andra trafiksätt. Jag märker också att en del äldre amatörer drar sig undan istället för att fungera som Elmers och utbilda/informera de nytillkomna om hur amatörradiotrafik går till. Många vill inte "bli utbildade" och känner sig mindervärdiga så fort man bara nämner ordet. Svårt...

En del nya amatörer tror att dom är färdigutbildade bara för dom fått sitt cert. Så är det inte. Istället har dom fått bevis på att dom har nödvändig kunskap för att på egen hand få öva vidare. Så är det, även om tydliga uttalanden som detta inte tas emot med öppna armar...

Repeaterkriget. De som anonymt tutar CCIR-toner kommer vi nog aldrig åt. Däremot borde de klubbar och enskilda amatörer som sätter upp egna relästationer ha ett egenintresse av att deras utrustning fungerar optimalt och inte stör andra användare. Tänker då särskilt på den infekterade situationen i SM0 som tydligen är så allvarlig att den refereras i VHF-spalten i varje nummer av QTC sedan år tillbaks och upptagit all kraft hos minst fyra styrelseledamöter i snart ett år utan att de har kommit fram till en lösning. Är det ett jobb för SSA överhuvudtaget?

Du har kanske rätt. Med facit i hand så är vi radioamatörer inte mogna att ta hand om vår egen verksamhet, och då var det bättre när PTS höll oss i öronen. :)

73
Bengt EQL
 
Det var bättre förr.. allt enligt 1946 Villkor o bestämmelser..

Men tanke är bara att det måste ju vara betydligt lättare att bevisa att en person innehar en sändare än att bevisa att han har använt den ..

När det gäller repeater kordineringen är funkar det ju inte att låta en frivillig organisation hålla i den , när det 1. inte finns krav att vara med i föreningen (tack o lov) 2. är tillåtet för vilken amatör at sätta upp en repeater 3. SSA bara kan rekomendera.

Nånstans lång inne vill jag ändå tycka att det skulden till mycket ligger hos vår intresseorganisation som bara sitter som nickedockor när PTS kommer med ett förslag som kan försämra för vår hobby , MEN omedebart utan eftertanka se ut som om SSA får mer makt. Titta men sen vidare på saken är det ju vi som valt de som sitter i styrelsen. så i grund o botten handlar det om att vi "användare" borde satt ner foten hårdare och oftare o vrålat vad vi egentligen tycker..

// Freddy / SM7WDG


// Freddy
 
Off topic, men ändå

Det där med koordinering av relästationer har varit uppe till debatt tidigare.

Som jag ser det så är det inte SSA:s sak att i egenskap av ideéll förening reglera saker som inte har stöd i PTS Föreskrifter. Regleringen innebär ju då bara att SSA-medlemmar får större skyldgheter än icke SSA-medlemmar. Om det sedan blir en policy så får man gå ur SSA om man inte vill låta sig regleras. Annars blir det stadgebrott § 3. (?)

Ett ur min synpunkt vettigare alternativ hade varit att SSA bildar en sakkunning Ad Hoc grupp bestående av personer som i sitt dagliga värv sysslar med just landmobil radio (LMR) och som har kompetens inom radioplanering. Det skadar inte om gruppen hört talas om de fackuttryck som används inom branchen.

Gruppen kunde ta fram en opartisk tekniks informationsfolder/häfte som beskriver hur en relästation är uppbyggd, hur man beräknar räckvidder, om kaviteter, intermodulationsproblem, känslighetsnedättning... massor av termer. - ett tekniskt dokument som är rekomenderande men inte mer än så.

Vid konflikter så hade då SSA kunnat ge teknisk support först och främst till sina medlemmar, men även till icke medlemmar som en invit om att bli medlem. Fördelen hade då varit att SSA talat samma språk som många av de som pysslar med relästationer. Kanske kunde SSA bli respekterad som en seriös Förening som har koll på läget.

Tyvärr föll denna idé inte i god jord inom styrelsen och nu arbetar tre man och en kvinna vidare med att ta fram ett regelverk där defininitioner av typen "av SSA Certifierad repeater" förekommer.

För min del skall det bli intressant att se hur denna certifiering skall gå till. Det blir säkert bra.

73
Bengt EQL

--

Saxat från SSA Protokoll och DL6-sidorna:

"Sedan PTS släppte repeaterverksamheten fri, har önskemålet från medlemmar varit
att SSA skall styra upp det hela. Detta arbetet är nu påbörjat inom SSA" -skriver Solveig SM6KAT (DL6)

På senaste styrelsemötet i SSA, den 16-17 oktober tillsattes en arbetsgruppen bestående av SM2ECL, SM4VZK, SM5WGM och SM6KAT. Sammankallande är SM5WGM. Arbetsgruppens uppdrag är att färdigställa reglerna för koordinering av relästationer (repeatrar).

"Tanken är att de repeatrar som uppfyller de krav och följer de rekommendationer som SSA ställer, kommer att bli ”av SSA certifierad repeater”.

I samarbetet mellan repeaterägare och SSA finns DL som en koordinator. Till sin hjälp kommer en ”teknisk rådgivare” att finnas.

Intresserade av repeater, men helst inte repeaterägare själv, hör gärna av er till DL6!"


Källor: SSA protokoll och DL6-sidan
 
Last edited:
Men det hjälper ju inte när det finns krav på att följa SSA riktlinjer och fler o fler väljer att inte vara med i SSA , just för att de väljer att dra åt 4 olika håll..

// Freddy
 
Men där missar du ju ett par saker.. Nu skall jag vara riktigt elak..
över 30 Mhz (möjligtvis 50 Mhz) är enligt min mening snabbtelefon, tidsfördriv, etc etc ..
De som pratar bananer, päron o dyl finns OFTAST på de frekvenserna.
// Freddy / SM7WDG[/QUOTE]


Freddy!

Din sågning av 50mhz och uppåt bör förtydligas, menar du att dom som investerat massvis med tid i att bygga upp sin DX station på tex 144mhz/10ghz pratar bananer?

Håkan SM7WSJ
 
SM7EQL said:
Off topic, men ändå

Det där med koordinering av relästationer har varit uppe till debatt tidigare.

Som jag ser det så är det inte SSA:s sak att i egenskap av ideéll förening reglera saker som inte har stöd i PTS Föreskrifter. Regleringen innebär ju då bara att SSA-medlemmar får större skyldgheter än icke SSA-medlemmar. Om det sedan blir en policy så får man gå ur SSA om man inte vill låta sig regleras. Annars blir det stadgebrott § 3. (?)

Ett ur min synpunkt vettigare alternativ hade varit att SSA bildar en sakkunning Ad Hoc grupp bestående av personer som i sitt dagliga värv sysslar med just landmobil radio (LMR) och som har kompetens inom radioplanering. Det skadar inte om gruppen hört talas om de fackuttryck som används inom branchen.

Gruppen kunde ta fram en opartisk tekniks informationsfolder/häfte som beskriver hur en relästation är uppbyggd, hur man beräknar räckvidder, om kaviteter, intermodulationsproblem, känslighetsnedättning... massor av termer. - ett tekniskt dokument som är rekomenderande men inte mer än så.

Vid konflikter så hade då SSA kunnat ge teknisk support först och främst till sina medlemmar, men även till icke medlemmar som en invit om att bli medlem. Fördelen hade då varit att SSA talat samma språk som många av de som pysslar med relästationer. Kanske kunde SSA bli respekterad som en seriös Förening som har koll på läget.

Tyvärr föll denna idé inte i god jord inom styrelsen och nu arbetar tre man och en kvinna vidare med att ta fram ett regelverk där defininitioner av typen "av SSA Certifierad repeater" förekommer.

För min del skall det bli intressant att se hur denna certifiering skall gå till. Det blir säkert bra.

73
Bengt EQL

Bengt! en liknelse.

Om du kommer till en olycksplats där kaos råder, alla pratar i mun på varandra och bara springer runt runt. Du är en stark man som folk brukar lyssna till, är det inte då din skyldighet att försöka bringa ordning och få till ett effektivt räddningsarbete? givetvis så kallas din expertgrupp in för att hjälpa och bistå men det är du som är på plats och har folkets uppmärksamhet.

Enligt min mening så är SSA den enda aktör idag som skulle kunna klara att bringa lite ordning i storstads repeaterläget, givetvis med kompetent folk vad gäller planering. Din föreslagna expertgrupp bör ligga under SSA.

Håkan SM7WSJ
 
Håkan,

Jag var kanske lite otydlig..

"Expertgruppen" skall bestå av SSA-medlemmar. Det gruppen bör producera är i första hand är en informationsfolder/häfte.

Utöver detta kan det finnas anledning för expertgruppen att agera tekniska rådgivare, medlare etc. Helt OK även detta.

Det jag reagerar mot är SSA:s ständiga önskan att i olika sammanhang reglera och upprätta avtal om sådant som SSA inte har stöd i lagen för. T ex sådant som är tillåtet enligt PTS Föreskrifter men som ändå SSA vill styra.

Ta fram rekommendationer och satsa energin på att förklara vikten av att följa dessa istället. De som skall ta fram rekommendationerna och ev vara tekniska rådgivare bör ha expertkunskap inom området. Då tror jag SSA kan få positivt gensvar och bli accepterade som en fullvärdig samtalspartner som har torrt på fötterna.

Allt arbete behöver inte tvunget göras av styrelsen. Delegera ut på de som jobbar med liknade frågor till vardags....

73
Bengt EQL
 
Ooops .. Nej Håkan..SM7WSJ..

Min "sågning" om du vill kalla den så, var nog lite otydlig :)
Jag menade givetvis repeater trafiken, Finns ju en hel del fina o seriösa stationer på Sidbanden uppåt. Bengt rättade mig när han sa att det handlade oftast om FM trafik.

Sen att vissa framför sina signalrapporter till sina polare i bananer , blippar , etc , det tror jag inte alltid beror på okunskap eller dyl utan även på lathet. Där tycker jag iofs att de flesta kortvågsamatörer är precis lika illa (inkl jag själv) ute när de kör tester. Hur många testloggar har inte signalrapport 59 rakt genom ? Vidare den här biten med att man kör på krattan beror ju också på att folk känner varandra och de vet att de kanske har 2 antenner att välja på.

Nu spårar jag ur lite grann men nånting som jag tycker blir alltmer vanligt är att man är ute och kör och hör 2 stationer prata med varandra, den ena avslutar och skall hämta nytt kaffe. Den andra säger att han är QRV på repeatern. När man direkt efter (1-2 sek) gör ett anrop på stationen som skulle ligga kvar, då svarar inte stationen. 2 min senare när snubbe A har hämtat sitt kaffe så ropar han igen och får kontakt, sen sitter personen man kallade på och säger att han hörde nån kalla på honom men det var nån han inte kände så det var nog fel. ILLA..

Nu åter till repeatrarna.

Men när det gäller repeater koordineringen så tycker jag att det var ett misstag att dessa släptes fria från tillstånd och kunde läggas hur som helst av vem som helst.

Håller med om att det skall vara någon som har makt (kanske inte rätt ordval) som skall koordinera repeatrarna, Men hur mycket makt har SSA egentligen ?? Om jag sätter upp en repeater här hemma hos mig själv så kan ju SSA inte göra ett dyft åt det , bara för att jag inte är medlem. då har vi enligt min mening börjat nerrustningen av amatörradion på låg nivå .

Nä jag tycker personligen att så länge det inte finns ett tvång att följa SSA rekommendationer så var det bättre när PTS koordinerade repeatrarna. SSA har ju fått mandat att dela ut Certifikat , varför inte låta dem dela ut repeatertillstånden.

Då hade "Repeatergruppen" kunnat frekvenskoordinera ordentligt , dela utt tillstånd där det finns möjlighet att få in en repeater och framför allt räknat på rätt sätt. Jag sitter dagligen och räknar på Mikrovågslänkar och radio noder, vi har oftast ett fåtal kanaler att jobba med och det är då utav av största vikt att använda antenner med rätt vinkling, rätt uteffekt , etc etc , allt för att man inte skall störa andra och sig själv.

// Freddy / SM7WDG
 
OK Freddy och Bengt.

Bengt skrev inledningsvis :Nedmonteringen av amatörradion:

För oss svenskar så är det rätt ovant att leva utan regler och amatörradio utan regler känns för många skrämmande. Ett exempel är ju bara det här med att använda en klubbsignal på ett nytt sätt eller att man kan sätta upp en repeater på samma frekvens som någon annan redan använder helt lagligt.

Allt kommer till sist bara att hänga på sann HAMSPIRIT och förståelse för att man igenom sitt (enligt gamla regler felaktiga) handlande förstör för andra, Klarar svenska amatörer att fortleva i samförstånd eller blir det en fortsatt splittring??,

Om vi tar det här med det aktuella ämnet klubbsignal! är det verkligen något som är bra för amatörradion att man använder en klubbsignal på ett nytt sätt eller är det bara en liten skara som känner glädje över det och ett stort flertal mår illa av det?.

Bör man då som ansvarig för en SK signal kanske tänka på den stora skarans välbefinnande och undvika sådan trafik för att arbeta för en enad positiv amatörradio eller ska man köra sitt eget race och hävda att man har lagen på sin sida?.

som sagt! allt handlar nu bara om HAMSPIRIT, PTS bryr sig inte längre.

mvh Håkan SM7WSJ
 
Last edited:
Exakt så är det!!!

SM7WDG said:
Kunde inte sagt det bättre själv.. Världen blir vad VI gör den till..

// Freddy


Hej på er "gubbar"
Världen och amatörradion blir vad vi gör den till!!! Bra skrivet!!

Det är så med ALLT!! Jag tror inte att det kommer att bli någon katastrof innom amatörradiohobbyn, det är ju så att väldigt många är medlemmar i en klubb och det ger en viss fostran.

Sedan har det ALLTID varit så när förändringar har skett, det har skapat ångest och oro i de gamla vana leden.

En utav klubbarnas uppgift är att försöka samla upp samtliga amatörer, ha ett möte varje månad och där prata om amatörradion och dess möjligheter att utveklas på ett bra sätt för framtiden. Att entuiasmera alla nya som gamla att se framåt och höja intresset för en SERIÖS hobby.

SSA har uppgiften att med klubbarnas hjälp samordna hela hobbyn under ETT tak, både vad det gäller radioetik, teknik, bandplaner, kamratsakap, sammanhållning o.s.v.

Likaså bör SSA verka mer för att medlemmarna får en känsla av "vianda", att alla känner att de verkligen kan påverka hobbyn. Här är då viktigt att SSA har en styrelse som klarar dagens krav.

Att svartmåla framtiden hjälper INTE!!! Att PÅVERKA framtiden är det som gäller.

Det var samma när Rock and roll och jittebugg kom till Sverige, det var djävulens redskap sades det. (jag vet att det sades så)
All form av förändring skrämmer väldigt många och skapar osämja, på grund av rädsla och osäkerhet inför det nya och okända. HÖGERTAFIKEN!!! Vilket liv det var.

Med facit i hand så ser ju alla att det var helt ok att gå emot folkomröstningen.

Skall vi nu redan nedvärdera alla som ägnar sitt radiointresse på banden över 30Mhz så är vi illa ute. Vi kan istället visa dessa amatörer på de möjligheter som finns på 30Mhz och ner.

Kanske är de som en skrev att de känner varandra väl och därför använder andra ordalag än de gamla etablerade amatörerna?

Sammanhållning och gott kamratskap! Nedvärdera aldrig den som kan lite mindre!

Alla vill utvecklas, men i sin takt, det åligger de "gamla" att räcka fram handen.

Sköt om er.
73 de Erland SM6KTC
 
Ang.Nedläggning av amatörradion

Hej på er "gubbar"
Världen och amatörradion blir vad vi gör den till!!! Bra skrivet!!

Det är så med ALLT!! Jag tror inte att det kommer att bli någon katastrof innom amatörradiohobbyn, det är ju så att väldigt många är medlemmar i en klubb och det ger en viss fostran.

Sedan har det ALLTID varit så när förändringar har skett, det har skapat ångest och oro i de gamla vana leden.

En utav klubbarnas uppgift är att försöka samla upp samtliga amatörer, ha ett möte varje månad och där prata om amatörradion och dess möjligheter att utveklas på ett bra sätt för framtiden. Att entuiasmera alla nya som gamla att se framåt och höja intresset för en SERIÖS hobby.

SSA har uppgiften att med klubbarnas hjälp samordna hela hobbyn under ETT tak, både vad det gäller radioetik, teknik, bandplaner, kamratsakap, sammanhållning o.s.v.

Likaså bör SSA verka mer för att medlemmarna får en känsla av "vianda", att alla känner att de verkligen kan påverka hobbyn. Här är då viktigt att SSA har en styrelse som klarar dagens krav.

Att svartmåla framtiden hjälper INTE!!! Att PÅVERKA framtiden är det som gäller.

Det var samma när Rock and roll och jittebugg kom till Sverige, det var djävulens redskap sades det. (jag vet att det sades så)
All form av förändring skrämmer väldigt många och skapar osämja, på grund av rädsla och osäkerhet inför det nya och okända. HÖGERTAFIKEN!!! Vilket liv det var.

Med facit i hand så ser ju alla att det var helt ok att gå emot folkomröstningen.

Skall vi nu redan nedvärdera alla som ägnar sitt radiointresse på banden över 30Mhz så är vi illa ute. Vi kan istället visa dessa amatörer på de möjligheter som finns på 30Mhz och ner.

Kanske är de som en skrev att de känner varandra väl och därför använder andra ordalag än de gamla etablerade amatörerna?

Sammanhållning och gott kamratskap! Nedvärdera aldrig den som kan lite mindre!

Alla vill utvecklas, men i sin takt, det åligger de "gamla" att räcka fram handen.

Sköt om er.
73 de Erland SM6KTC
 
Hej på dig Sluggo,

Jag ser du skriver nedläggning av amatörradiohobbyn i din rubrik. Det är inte det saken handlar om.

>Världen och amatörradion blir vad vi gör den till!!! Bra skrivet!!

Det är ett vanligt uttryck att ta till när sakargumenten mot en artikel tryter. Artikeln handlar om en utveckling man kanske inte riktigt förstår vidden av för att man kommit in i hobbyn ganska sent och därmed inte har referensramar bakåt i tiden. Denna bakgrund behövs för att förstå för hur amatörradion är inordnad i ett större internationellt sammanhang.

Det största hotet amatörradiohobbyn utsätts för nu är de förändringar som ständigt sker på internationell nivå och som sker i ett rasande tempo. T ex har amatörradio som enda tjänst en viktig undantagsparagraf i EMC-direktivet som ger oss rätt att använda hembyggda och modifierade apparater. Ingen annan radiotjänst har denna frihet. Om standardiseringsorganisationerna lyckas få bort (som man lobbar för) denna för oss så viktiga skrivning så kommer följande att ske:

1. Hembyggd utrustning får ej användas om den inte CE-märks etc.

2. Detta innebär omvänt att endast fabrikstillverkad utrustning tillåts.

3. Därmed faller många av argumenten för myndigheten att ställa krav om kunskaper i el-lära och radioteknik som historiskt sett är anledningen till att vi radioamatörer har de extremt stora friheter vi har, att fritt få experimentera med alla trafiksätt, hög effekt etc.

4. Inom många administrationer (PTS i Sverige) pågår mer eller mindre långt komna diskussioner om införande av ERP begränsning. Detta innebär om den genomförs att en stor del av VHF/mikrovågsverksamheten inte längre kan bedrivas lagligt. Här finns många amatörer som i nuläget kör med flera hundra kW ERP men som kanske blir begränsade till 1 kW ERP eller så. Här står valet mellan att sluta med hobbyn eller att strunta i bestämmelserna och köra vidare...

Den som är insatt i denna typ av frågor och har viss insyn i hur avregleringen succesivt urholkar vår hobby förstår att min artikel inte handlar om att svartmåla, utan mer om att tydliggöra vad som hänt och vad som är på väg att hända.

Att vända trenden kan vi inte, men vi kan via SSA tillse att villkoren för oss i Sverige blir så bra som möjligt. Detta gör vi genom att vara väl pålästa och föra en god dialog med myndigheterna på myndigheternas språk.

Om du enbart ser amatörradiohobbyn som "att prata radio med kompisarna" i köpta radioapparater och kanske inte har intresse av att vår unika frihet att fritt experimentera med allt bevaras, ja då går det att förenkla och populärisera diskussionen som du gjort.

Varken jitterbugg, högertrafikomläggningen eller golfspelare är relevanta "företeelser" i detta sammanhang.

I övrigt har du rätt i några stycken;

---
En utav klubbarnas uppgift är att försöka samla upp samtliga amatörer, ha ett möte varje månad och där prata om amatörradion och dess möjligheter att utveklas på ett bra sätt för framtiden. Att entuiasmera alla nya som gamla att se framåt och höja intresset för en SERIÖS hobby.

SSA har uppgiften att med klubbarnas hjälp samordna hela hobbyn under ETT tak, både vad det gäller radioetik, teknik, bandplaner, kamratsakap, sammanhållning o.s.v.

Likaså bör SSA verka mer för att medlemmarna får en känsla av "vianda", att alla känner att de verkligen kan påverka hobbyn. Här är då viktigt att SSA har en styrelse som klarar dagens krav.
---

Där har vi full samsyn!

När det gäller uttrycket: "Världen och amatörradion blir vad vi gör den till!!!" så är det helt korrekt om "vi" är fler personer än tre-fyra stycken som de senaste åtta åren tillåtits ha inflytande på hobbyns förändring. Dessa få personer är några nyckelpersoner som sitter på PTS och några i SSA Styrelse.

Enbart av den anledningen är det viktigt att öka medvetenheten bland amatörradiokåren. Vem styr och ställer i denna förändringsprocess? Att fråga sig själv på vilket uppdrag detta sker. I deras eget intresse eller genom att ta tillvara ditt och mitt och alla andras gemensamma intressen.

Vad vill vi mer än att "prata radio"?

73
Bengt EQL
 
Last edited:
SM7EQL skrev

Det största hotet amatörradiohobbyn utsätts för nu är de förändringar som ständigt sker på internationell nivå och som sker i ett rasande tempo. T ex har amatörradio som enda tjänst en viktig undantagsparagraf i EMC-direktivet som ger oss rätt att använda hembyggda och modifierade apparater. Ingen annan radiotjänst har denna frihet. Om standardiseringsorganisationerna lyckas få bort (som man lobbar för) denna för oss så viktiga skrivning så kommer följande att ske:

1. Hembyggd utrustning får ej användas om den inte CE-märks etc.

*************************************************
Hittat på nätet,

EMC-direktivet obligatoriskt från 1 januari 1996.
Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) avser en apparats förmåga att fungera tillfredsställande utan att alstra alltför starka elektromagnetiska störningar till apparater i omgivningen.
EMC-direktivet som utfärdats av Europeiska kommissionen, har införts i svensk lagstiftning genom EMC-lagen och förordningen om elektromagnetisk kompatibilitet (SFS 1993:1067) som definierar nyckelbegreppen; apparater, EMC, elektromagnetisk störning och tålighet . Förordningen ger Elsäkerhetsverket rätt att utfärda föreskrifter om skyddskrav, kontroll och märkning. Den nu gällande föreskriften som ersätter alla tidigare föreskrifter är ELSÄK-FS 1995:5. Dessutom tillkommer ELSÄK-FS 1995:7 som innehåller en uppdaterad lista över harmoniserade standard.

****************************************************
Inledningsvis!

(Farligt att diskutera med Bengt! för man åker ofelbart dit men det bjuder vi på!!)

Att vi är där vi är med Hobbyn just nu verkar ju vara ett globalt problem och den som är konspiratoriskt lagd funderar ju på varför kraven sänkts och våra förmåner granskas.
Vill dom åt våra frekvenser kanske?

Skulle dom inte undanta oss från EMC kravet så vore det det samma som att förbjuda amatörradio hobbyn. (kan man hävda dom mänskliga rättigheterna tro??)

En ERP begränsning överlever vi och skulle redan varit igenomförd på kortvågen. För oss som älskar att DX:a på VHF och uppåt så sänker dom oss till en början men det skulle tvinga utvecklingen framåt.

Som ett exempel så kunde jag tidigare Köra en 25Kw ERP station på CW men med hjälp av ljudkort och FSK så kör jag nu 5KW ERP stationer via Månen.

Jag hör mina egna CW eko med 100 watt tillfört till min 21Dbd array.

PA0JMV har kört en 1500W ERP station på EME med FSK.

En sådan avancerad Radioamatör som SM5BSZ hör ca 6Db bättre med sitt Linrad system än vad en vanlig VHF amatör gör på CW.

Jag är inte rädd för begränsningar men som sagt! dom kan sänka oss om dom vill.

(var lade jag nu min skottsäkra väst? HMMM!!!)

73 Håkan SM7WSJ
 
Amatörradion lever på sina historiskt sett goda relationer med "makthavarna".

I vår nya sköna ekonomstyrda värld är sådant ungefär lika intressant som förra veckans Lotto-rad.

Det är därför farligt att tro att tillgången till frekvensutrymme är något som är självskrivet
nu när en ny generation av teleadministratörer börjat "hålla i tömmarna".

Man ska ha klart för sig att de frekvensområden som i dag är upplåtna för amatörradio kan omdisponeras med ett penndrag vid en WRC om tillräckliga skäl för detta skulle presenteras i förarbetena.

Värst hotade för en sådan utveckling är banden i VHF/UHF-områdena, som skulle betinga miljardvärden vid frekvensauktioner. Hittills har merparten av VHF/UHF-banden varit delade mellan amatörradio och radiolokalisering (mest radar) vilket gjort att kommersiella intressen inte varit speciellt intresserade, men teknikutvecklingen gör att det behövs relativt sett smalare band för radarsystem, och man flyttar dessa allt högre upp i frekvens.

Alltså kan man räkna med att på sikt kommer radiolokalisering att flytta ut ur de med amatörradion delade banden, för att kanske ersättas med någon betalande radiotjänst som inte vill eller kan samexistera. Man kan bara spekulera i amatörradiotjänstens förhandlingsläge i en sådan situation.

Däremot är HF-banden sannolikt inte utsatta för samma hot just nu. Det som man kan se är att rundradion alltid har en närmast omättlig frekvenshunger. Sedan finns det de taktiska radiosystemen som inte alls skulle ha något emot att disponera några fler frekvensband i det lägre HF-området.

Vad kan då amatörradiorörelsen sätta emot?

Först och främst att att uppträda på frekvenserna så att man inte drar på sig klagomål, i synnerhet från andra telemyndigheter, sedan att agera med en samlad och saklig stämma gentemot myndigheterna, och slutligen att hålla en så hög teknisk och operativ nivå så att man ses som en tillgång istället för en belastning.

Det är inte alls säkert att detta hjälper, men i så fall har man i alla fall gjort det som står i amatörradiorörelsens makt.


73/

Karl-Arne
SM0AOM
 
Back
Top