1. This site uses cookies. By continuing to use this site, you are agreeing to our use of cookies. Learn More.

Nybörjare, råd om radio för Riks1, Riks2 och PMR 446Mhz

Discussion in 'Nybörjare' started by Markus.soderqvist, Nov 13, 2019.

 1. SA7ASX

  SA7ASX Well-Known Member

  SM7NTJ, tror inte vi kommer längre än hit. Det besked jag har fått från PTS
  angående en äldre jaktradio är att användningen är legal så länge man följer
  kraven i föreskriften. Det är alltså inte nödvändigt att utrustningen uppfyller
  harmoniserade krav. Detta för att äldre utrustning forsatt ska kunna brukas.
  Sedan är det en helt annan sak när ny utrustning ska sättas på marknaden,
  då gäller en helt annan kravbild. Skulle din uppfattning vara riktig skulle också
  den harmomiserade standarden vara angiven redan i föreskriften. Det är den inte.
   
 2. SM7NTJ

  SM7NTJ Well-Known Member

  TDOK 2015:0289 är lite nyare.
  Dokumentet gäller dock inte för yttre antenner som är placerade på ett sådant sätt att det är uppenbart att de inte kan komma i kontakt med en kontaktledning.

  /Lorentz
   
 3. SM7NTJ

  SM7NTJ Well-Known Member

  Det är riktigt att äldre jaktradio fortfarande får användas. Detta beroende på att den var godkänd för användning på jaktradiofrekvenser redan innan de nya direktiven infördes.
  Det är även riktigt att nya jaktradioapparater måste uppfylla de harmoniserande kraven.

  Det är även riktigt att en experimentell sändare med tillstånd från PTS inte behöver CE-märkas då den inte satts på marknaden. Sändaren behöver dock uppfylla de tekniska krav som PTS ställer för användningen.

  I stort sett all tidigare typgodkänd radioutrustning får fortfarande användas inom det frekvensområde
  den var godkänd för.

  Nej standarden behöver inte vara angiven i föreskriften om undantag från tillståndsplikt.
  Vi har en kedja med lagar, förordningar och föreskrifter som reglerar användning och tekniska krav på radioutrustning.

  Lag (2003:389) om elektronisk kommunikation
  Kap3
  1 § För att här i landet eller på ett svenskt fartyg eller luftfartyg utomlands få använda radiosändare krävs tillstånd enligt detta kapitel. Ett tillstånd att använda radiosändare ska avse rätt att använda en viss radiosändare eller att använda radiosändare inom ett visst frekvensutrymme.
  Lag (2010:497).
  4 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om undantag från tillståndsplikt enligt 1 §. Därvid får det föreskrivas villkor om att den radioanläggning där sändaren ingår ska uppfylla bestämda tekniska krav...​

  Förordning (2003:396) om elektronisk kommunikation
  2 § Post- och telestyrelsen är tillsynsmyndighet enligt lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation.
  12 § Post- och telestyrelsen får meddela sådana föreskrifter om undantag från tillståndsplikten enligt 3 kap. 1 § lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation som avses i 3 kap. 4 § samma lag.​

  Radioutrustningslag (2016:392)
  5 § Radioutrustning ska vara konstruerad och tillverkad så att den uppfyller väsentliga krav.
  Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om sådana krav.
  6 § Radioutrustning som helt eller delvis överensstämmer med en harmoniserad standard till vilken hänvisningar har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning ska förutsättas överensstämma med de väsentliga kraven i den utsträckning kraven omfattas av standarden.
  Radioutrustningsförordning (2016:394)
  5 § Post- och telestyrelsen får meddela föreskrifter om väsentliga krav som radioutrustning ska uppfylla.​

  Då är vi framme vid vägs ända och PTS föreskrifter och anvisningar.

  73 de SM7NTJ Lorentz
   
 4. Ja precis jag såg den också, så antingen får man montera antenn bakom en plast kåpa eller nå.
  Vet nån en bra antenn för 66-88mhz som är godkänd enligt dem kriterierna?
  Eller finns det nån fönster antenn, sån man klistrar upp i rutan?

  Markus
   
 5. SA4BUK

  SA4BUK Well-Known Member

  Köp en godkänd portabel radio med fordonskassett för åkeri riks då har du antennen på radion inne i hytten för jag antar att det är kortdistansprat som gäller.Sen en Pmr som komplement.
   
 6. Ja är väl det enklaste alternernativet!
   
 7. sm2sxi

  sm2sxi Well-Known Member

  Jag har noterat att på vissa spårgående arbetsredskap så har man valt att montera antennen på karossens sida så den högsta punkten på antennen är lägre än taket. Ur radio synpunkt en kompromiss men ur säkerhets synpunkt en bättre lösning. Beroende på om det är ett järnvägsfordon eller ett spårgående arbetsredskap så är regelverket olika och därmed även besiktningarna skiljer sig.
   
 8. QRP

  QRP Well-Known Member

Share This Page