PTS tillsyn och svidande kritik, offentliga dokument

SA0AZS

Well-Known Member
Kan du bara tala om för mig vilka dessa personer är och på vilket sätt de missbrukat sin ställning?
Så ska jag se till att de blir hängda i närmsta lyktstolpe.

Lugn och fin nu, Jonas.
Även vad det gäller detta, så måste vi hålla oss inom lagens ramar, och inte gå till excesser.
Det vore högst olyckligt om vi nu också skulle få polismyndigheten på oss.

Jag hittar heller inget i SSA:s stadgar som ger stöd för dina föreslagna åtgärder, varför dessa bör undvikas.
En tillämpning av §4:1, §4:2 och som följd §19:1 i ovan nämnda stadgar räcker gott tycker jag.
 
Last edited:

SM3BDZ

Well-Known Member
Om du med denna finurliga lilla slutkläm avser Lasse BDZ är du rent oförskämd, hoppas jag har fel...
Om du med denna finurliga lilla slutkläm avser Lasse BDZ är du rent oförskämd, hoppas jag har fel...

Hördu Christian! Om du nu åsyftar uttrycket "enmansband på elorgel" så är du själv ute på nattsvag is, då jag icke befattar mig med dylika nu- eller dåtida skvitterbrädor!!

Här gäller endast Laurens Hammonds patent från 1934!

73/BDZ
 

SM3BDZ

Well-Known Member
En höjning av medlemsavgiften till SSA med 100kr om året räknat på 4500 medlemmar inbringar 450.000 kr. Arbetsgivaravgiften dras bort (32%) och kvar finns 340.900 kr. Fördelat på tre anställda ger detta en personlig inkomst av 113.600 kronor och efter skatt cirka 84.400 kronor för var och en av de tre.
Tre anställda provförättare. Då kan det vara icke-amatörer.

Skulle detta vara görligt?

Edit: Jag glömde att det finns många livstidsmedlemmar vars medlemsavgifter inte längre kan påverkas. Det kan göra detta ogörligt.

Varför ska vi så krampaktigt hålla kvar vid att det är SSA som ska administrera provtagning och certifiering? Och till och med betala extra medlemsavgift för att utföra PTS arbetsuppgifter??

Har vi helt tappat markkontakten!?
 

SM5JAB

Well-Known Member
PTS uppfattning, grundad på de granskade dokumenten, är att SSAs provverksamhet saknar styrning och enhetlighet, saknar uppföljning med kvalitetskontroll och saknar ansvar för likabehandling och för rättssäker handläggning av de genomförda proven.
(Källa PTS 15-4100-4)


Vad hjälper det att DL övervakar proven?

Jag kan inte förstå varför provförrättaren behöver vara någon annan än en "random", ehuru pålitlig, person som utför uppgiften att förete provet och efter provtidens slut samla in de avgivna svaren.

Provrättaren är en helt annan person. Med nuvarande kryssfrågor är rättningen en lätt match med hjälp av en mall. Inge enskilda bedömningar behöver göras.

Hela diskussionen att provförättaren behöver kunna svara på frågorna ser jag som helt poänglös. Hens uppgift är att säkerställa att provsituationen är rättsäker. Det behöver vara en radiotekniskt kunnig person, jordplan eller inte.

AZS' förslag låter helt rimligt. Nepotism av alla sorter ska så klart undvikas.
 

SM3BDZ

Well-Known Member
PTS uppfattning, grundad på de granskade dokumenten, är att SSAs provverksamhet saknar styrning och enhetlighet, saknar uppföljning med kvalitetskontroll och saknar ansvar för likabehandling och för rättssäker handläggning av de genomförda proven.
(Källa PTS 15-4100-4)


Vad hjälper det att DL övervakar proven? Det PTS saknar är ju kvalitetskontroll mm. Att någon högre uppsatt bisittare finns med är knappast någon kvalitetskontroll, det som efterfrågas är rutiner, uppföljning mm - sådant ska vara dokumenterat. Olika DL har säkert olika uppfattning om det hela och då blir det inte lika - och ingen kvalitet. Missförstå nu inte vad som menas med kvalitet. Alla prov ska göras lika, rättas lika osv efter tydliga rutiner. Fruktansvärt fyrkantigt men så är det med myndighetsutövande. Det ska inte finnas något utrymme för improvisation. Det tråkiga är ju att det enligt EQL verkar ha funnits bra rutiner för allt men han har nog helt rätt i påståendet att mycket förloras på vägen med nya styrelser som ändrar. Kvalitet går därmed inte att garantera över tiden och kanske är det lika bra att inse det och själv ifrågasätta om man ska fortsätta med examinationerna.

Håller fullständigt med. En papperskonstruktion helt utan värde!

Förslaget med okunnig men stringent provförrättare, avidentifierade numrerade provsvar och kunniga centrala provrättare, ser jag som den enda framkomliga vägen till att nå ett någorlunda kvalitetssäkrat förfarande.

73/Lasse
 

sm5phu

Well-Known Member
Det talas mycket om huruvida SSA har förtroende för sina provförrättare. Självklart måste vi ha förtroende för våra provförrättare. Hur skulle det se ut annars? Men förtroende är färskvara. En vacker dag kanske förtroendet är förbrukat, och då skiljs man från uppdraget. Men inte heller då kommer SSA gå ut på torget och basunera ut att vi förlorat förtroendet för någon. Oavsett hur illa någon kan tänkas ha skött sitt uppdrag kommer detta aldrig att ske. Jag kommer aldrig bidra till att en sådan kultur uppstår i föreningen.

SA0AZS beskrev hur kvalitetskontrollen går till i yrkeslivet. Man granskar varandras arbete, inte för att man inte litar på varandra, utan för att undvika fel. Vissa här beskriver införandet av DL som bisittare som en misstroendeförklaring mot provförrättarna. Jag har sagt det förut och jag säger det igen: Jag är övertygad om att den absoluta huvuddelen av all provförrättnig går helt juste till. Man ska se införandet av DL som bisittare som just en kvalitétskontroll, men även som ett sätt att skydda provförrättarna mot ogrundade beskyllningar om oegentligheter.

Så klart finns provförrättare som inte är nöjda med nyordningen och ett par har rent av valt att sluta. Om man av en eller annan anledning inte tål den här rutinen är det ett korrekt beslut. Över lag verkar dock provförrättarkåren inte vara så lättkränkt.

Jag har läst igenom hela tråden en gång till och försökt sammanställa vilka förslag som lämnats. Vad kan vi göra för att råda bot på det som behöver botas?

En första fråga är hur vi ska försäkra oss om att inte olämpliga personer attraheras av uppdraget som provförrättare. Flera har föreslagit att vi ska återkalla samtliga auktorisationer, men ingen har sagt vad man skulle göra annnorlunda i rekryteringen av nya.

SM6FUD snuddar vid ämnet och föreslår professionella provförrättare, men vi har fortfarande kvar problemet att avgöra vem som är lämplig för jobbet. Jag menar att införandet av DL som bisittare leder till att olämpliga kandidater tappar intresset för att bli provförrättare.

En andra fråga är hur själva provförrättningen ska gå till.

SM0AOM och SM6GXV vill att PTS återtar certifieringsverksamheten. Det är definitivt ett möjligt alternativ. Tror ni att en öppen granskning likt den vi ser nu skulle komma att ske då? Vem utövar tillsyn över PTS? Uppdrag Granskning? De som naivt hävdar myndigheters definitionsmässiga ofelbarhet kommer troligen påstå att ingen tillsyn längre behövs.

SM0AOM och SM7EQL vill att provförrättning ska ske i högskolornas regi. Där är det så att tentamen utformas av en examinator, som också ansvarar för rättningen. Själva tentamenstillfället övervakas av examensvakter, så kallade tentatanter, som inte har en aning om ämnet och inte kan svara på frågor, så där försvinner risken för sådant fusk.

Om man översätter detta till våra förhållanden, så motsvaras examinatorn av PTS och tentamen motsvaras av provfrågebanken. Det enda som saknas är tentatanterna. Tentamen, det vill säga provfrågebanken, är redan på plats, och alla utom någon enstaka extremist är nöjda med den. Såväl SSA som ESR har sagt att den är bra. Det enda som behövs är att ersätta alla provförrättare med omutbara personer som inte vet något om amatörradio och skicka provsvaren till PTS för rättning.

Jag förstår inte varför man ska blanda in högskolor och Skolinspektionen, om det inte är så att de ska utforma tentamen, alltså en ny provfrågebank.

SA0AZS vill ha färre provtillfällen på färre platser och central provrättning. Central rättning är ett tänkbart alternativ, men med enbart den åtgärden kommer man inte tillrätta med möjligheten att en korrupt provförrättare friserar svaren innan de skickas in. Man kunde tänka sig att i nästa steg införa även central rättning, om åtgärden med DL som bisittare visar sig otillräcklig. Färre provtillfällen på färre platser blir förmodligen automatiskt en följd av den åtgärd vi nu vidtar.

SSA för statistik och arkiverar alla förrättade prov. Vi måste bli bättre på att själva följa upp detta och inte vänta på att PTS gör jobbet.

Jag noterar att många är kritiska, endast några få kommer med konstruktiva förslag och jag räknar endast till någon enstaka röst som uttryckt någon form av gillande för vad vi nu inför.

73,
Jonas/SM5PHU
 
Last edited:

SM3BDZ

Well-Known Member
Sm5PHU skrev:
"SM0AOM och SM6GXV vill att PTS återtar certifieringsverksamheten. Det är definitivt ett möjligt alternativ. Tror ni att en öppen granskning likt den vi ser nu skulle komma att ske då? Vem utövar tillsyn över PTS? Uppdrag Granskning? De som naivt hävdar myndigheters definitionsmässiga ofelbarhet kommer troligen påstå att ingen tillsyn längre behövs."

Frågan är väl snarare om den skulle behövas!? Jag menar, vad kan PTS ha för egenintresse i att fuska med rättningen, för att fler provtagare ska få godkända prov??
Nä, det måste falla på sin egen orimlighet!

Misstag kommer naturligtvis att begås, både gynnande och missgynnande för provtagaren, men det kan man aldrig utesluta till 100 % så länge som den mänskliga faktorn finns med i spelet.

För övrigt stödjer jag ivrigt AOM och GXV, i att det allra bästa, för alla parter, är att PTS återtar certifieringsprocessen i sin helhet!

73/Lasse
 

SM7EQL

Kortvågs- och UKV-tekniker
PHU skrev; "SM0AOM och SM6GXV vill att PTS återtar certifieringsverksamheten. Det är definitivt ett möjligt alternativ. Tror ni att en öppen granskning likt den vi ser nu skulle komma att ske då? Vem utövar tillsyn över PTS? Uppdrag Granskning? De som naivt hävdar myndigheters definitionsmässiga ofelbarhet kommer troligen påstå att ingen tillsyn längre behövs."

Även jag förordar att PTS återtar certifieringsverksamheten men det kanske inte nått fram. I andra hand att provförrättningen läggs ut på t ex Högskolor där provförrättaren inte har någon naturlig koppling till amatörradio, amatörradioföreningar eller är nära vän med provavläggaren. Det faktum att Högskolor m fl står under Skolinspektionens tillsyn innebär att det finns en kvalitetssäkringsprocess på plats.

Vem som utövar tillsyn över PTS borde inte bekymra SSA. Istället borde SSA vara bekymrad över utfallet av PTS granskning där någon provförrättares samtliga prov handlagts felaktigt och en person blivit godkänd trots att provet visade underkänt. Detta är nu resultatet av en stickprovskontroll och hur det skulle se ut om samtliga provförrättare granskats vet ingen. Trots dessa nedslående resultat så uttalar SSA i en nyhetsnotis på SSA.SE att; "Misstanken gäller alltså SSA och inte enskilda provförrättare." samt att "Jag vill tacka alla provförrättare för ert stora engagemang för amatörradio. Ni lägger ner ett stort och värdefullt arbete som utgör grunden för att säkra vår hobby för framtiden."

Sänder det inte dubbla budskap och det tydliga budskapet till såväl medlemmar som PTS att SSA är fullt nöjda med provförrättarnas insatser så här långt. Jag finner uttalandet ytterst märkligt.

Central rättning är absolut att föredra och så som provet är utformat där kryss skall sättas i rätt rutor så kan vem som helst rätta efter mall. Helst skulle sådan rättning ske i PTS regi som nu är den myndighet som har utpekat ansvar för amatörradio. Det var så Televerket gjorde. Prov avlades på telekontoren och vid militärförband. Proven skickade sedan in för rättning och arkivering.

Om nu ändå SSA väljer att vilja fortsätta och PTS inte återkallar delegeringen så kan en första ändring bli att provblanketter som inte är korrekt ifyllda inte accepteras och inte rättas. Av de granskade proven finner jag ett antal blanketter där kryss flyttats och/eller är svårtolkade. I ett fall har provförrättaren intygat att det är provförrättaren själv som klarat provet istället för provavläggaren. SSA har utfärdat certifikatet enbart med ansökan som underlag vad jag kan se.

Varför vill SSA lägga stora resurser på att driva en egen certifieringsverksamhet när det bevisligen är en stor belastning både arbetsmässigt och ansvarsmässigt för föreningen? Är motivet detsamma som tidigare dvs att SSA skulle bli den första IARU-förening som administrerade amatörradio medan PTS skulle utöva tillsyn på en högre nivå. Gäller detta synsättet även i den nya styrelsen eller varför jobbar SSA med detta.
 

SM0KBW

Well-Known Member
Det finns ett annat sätt att hantera prov. Trafiksäkerhetsverket använder sig bl.a av det.

Man använder sig av modern säker nätteknik, provdeltagaren får sätta sig vid en dator
och avlägga sitt prov. Behövs en eller flera datorer, en person som övervakar så inget
fusk sker.
 

sm5phu

Well-Known Member
Frågan är väl snarare om den skulle behövas!? Jag menar, vad kan PTS ha för egenintresse i att fuska med rättningen, för att fler provtagare ska få godkända prov?? Nä, det måste falla på sin egen orimlighet!
Även PTS måste använda dödliga människor som provförrättare. Ditt resonemang bygger på att vänskapskorruption är omöjlig eftersom de som anlitas av PTS inte skulle ha några kompisar.
Vem som utövar tillsyn över PTS borde inte bekymra SSA.
Hur PTS sköter ett eventuellt provförrättande i egen regi är en angelägenhet för varje svensk radioamatör, på samma sätt som SSAs provförrättningsverksamhet är det.
Central rättning är absolut att föredra och så som provet är utformat där kryss skall sättas i rätt rutor så kan vem som helst rätta efter mall.
Det finns ingen sådan mall. PTS ansvarar för utformningen av såväl såväl prov som facit. Vänd dig till dem om du vill ha en mall.
Om nu ändå SSA väljer att vilja fortsätta och PTS inte återkallar delegeringen så kan en första ändring bli att provblanketter som inte är korrekt ifyllda inte accepteras och inte rättas. Av de granskade proven finner jag ett antal blanketter där kryss flyttats och/eller är svårtolkade.
Det talas mycket om högskolor här. Den som har egen erfarenhet av högskolestudier vet att det är tillåtet för studenten att ändra i svaret ända tills man lämnar in sin tentamen.
I ett fall har provförrättaren intygat att det är provförrättaren själv som klarat provet istället för provavläggaren. SSA har utfärdat certifikatet enbart med ansökan som underlag vad jag kan se.
Jag vet inte vad du talar om. Det här är såvitt jag vet en helt felaktig uppgift. SSA utfärdar inga certifikat om man har vetskap om att provet gjorts av någon annan.
Varför vill SSA lägga stora resurser på att driva en egen certifieringsverksamhet när det bevisligen är en stor belastning både arbetsmässigt och ansvarsmässigt för föreningen?
Vi har tagit på oss ett ansvar som ingen annan tycks vilja axla. Vi har för avsikt att fullgöra vårt uppdrag, så att den som vill bli radioamatör och uppfyller kunskapskraven ska kunna få ett certifikat.
Det finns ett annat sätt att hantera prov. Trafiksäkerhetsverket använder sig bl.a av det.

Man använder sig av modern säker nätteknik, provdeltagaren får sätta sig vid en dator och avlägga sitt prov. Behövs en eller flera datorer, en person som övervakar så inget fusk sker.
Det är en bra variant, även om den förmodligen aldrig tillämpats av Trafiksäkerhetsverket.

73,
Jonas/SM5PHU
 
Last edited:

SM3BDZ

Well-Known Member
Jo, Jonas, du har rätt i att det finns en teoretisk möjlighet att PTS handläggare skulle försöka gynna kompisar i sin handläggning. Men nog är det ändå ett väldigt långsökt scenario! För det första saknas ju ekonomiskt incitament, såvida du inte menar att korruptionen skulle slå ut i full blom den dag PTS återtar certifieringsprocessen?? :)
Det är ju en helt annan sak när klubb- och SSA-medlemmar ska sköta hanteringen. Då finns ju alla tänkbara incitament, ekonomiska, kamratliga, självhävdande etc.

73/Lasse
 

SA5A

Well-Known Member
Skolinspektionen har inte tillsyn över högskolan och universiteten. Skolinspektionen har tillsyn över allt från förskola till vuxenutbildning. (Förskola, förskoleklass, grundskola, sameskola, specialskola, särskola, fritidshemmen, gymnasieskola, gymnasiesärskola, grundläggande vuxenutbildning, gymnasial vuxenutbildning, utbildning i svenska för invandrare, särskild utbildning för vuxna.) (Kanske glömde jag något?)

Universitetskanslerämbetet har tillsyn över högskola och universitet.

Myndigheten för yrkeshögskolan har tillsyn över yrkeshögskolan.

Riksrevisionen är en statlig myndighet som granskar andra statliga myndigheter samt regeringens förvaltning samt statliga bolag.

Statskontoret följer upp och utvärderar statlig och statligt finansierad verksamhet.

Det kan vara önskvärt att den myndighet som är med och formar systemet och lagstiftningen, inte är med och utövar tillsyn över det man själv varit med och skapat. Exempelvis är det myndigheten Statens Skolverk som tar fram föreskrifter för skolan, och Skolinspektionen som utövar tillsyn.

När det gäller PTS tror jag att de inte har denna uppdelning med någon annan myndighet, utan de hanterar både ock. För närvarande har de dock delegerat uppgifterna kring provförättning till SSA.

Jag tror inte heller det vore lyckligt att flytta över någon form av tillsynsansvar för amatörradions provverksamhet till någon skolmyndighet. Det skulle iså fall bli otydligt vilken myndighet som ansvarar, en slags dubbelkommando. Men samarbeta kan man göra.

Det man skulle kunna göra, oavsett om PTS själv eller SSA har uppgifterna kring provverksamheten, vore att samarbeta med utbildningsanordnare. Gymnasieskolor med naturvetenskapsprogram, teknikprogram samt el- och energiprogram. Eller högskolor. En fördel med samarbete med gymnasieskolor vore att synliggöra amatörradio och kanske nå ungdomar i åldern 15-20 år. Nackdelen är givetvis samma som nu lyfts fram som problem för amatörradioföreningar, dvs att både vilja rekrytera och att examinera. Om ändå en sådan samverkan med gymnasieskolor skulle kunna utformas, måste rutiner och kvalitetssäkring vara solklart utformade, och det hela ske som en frivillig överenskommelse (mellan SSA och respektive skola). En ansvarig samordnare (radioamatör) och rektorn skriver under överenskommelsen. I gengäld skulle skolan i sin marknadsföring kunna använda "Certifierad provförättare för amatörradiocertifikat" eller vad som skulle tänkas vara ett bonusvärde, i den meningen. "Certifierad kompetens för ... " eller något sånt.

Samtidigt får man kanske inte lägga alltför stor vikt vid något så futtigt som amatörradio. Jag tror knappast Universitetskanslerämbetet skulle ta en sådan framställan om tillsynsansvar gällande provförättning för amatörradio på allvar.

Sist, men inte minst - myndigheter är inte ofelbara!

Sture
 

SM7MMJ

Well-Known Member
Om processen för prov är utvecklad, underhålls, användandet mäts, och avvikelser hanteras, så spelar det egentligen ingen roll vem som gör vad. Det som måste göras är ju att bestämma hur det skall göras och vem som skall ta hand om de olika delarna. Det är ju vanligt hederligt kvalitetssäkringsarbete där metodik och principer funnits etablerade sedan flera generationer. Vad jag kan se så är jobbet redan igång, det finns en process och tillsynen har visat på brister, designa om, följ upp och förbättra, ingen konstigt... Om vi hela tiden skall börja om från början så kommer vi bara att göra just det "starta om" hela tiden och då kommer vi ingenstans.

Som jag ser det så är det snarare otydlighet om vem som gör vad och ansvarsfördelningen som varit bristfällig och då öppnas det upp för fel och brister. Man måste komma ihåg att kvalitets säkring måste göras kontinuerligt och inte då och då, samt att en årligt tillsyn är bara ett sätt att se till att processen fungerar.

73/ Kent
 

RM2D

Well-Known Member
Trafikverket har problem med att det fuskas på proven:

http://www.aftonbladet.se/nyheter/article12369989.ab
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=6093640
http://www.svd.se/kraver-straff-for-korkortsfusk

Iofs är det upptäckta fusket väldigt ovanligt jämfört med antalet avlagda prov per år.

Tror att jämförelsen med Trafikverket kanske inte är helt relevant.

Korruption uppträder ofta då stora kostnader eller reellt stora svårigheter existerar för att erhålla ett tillstånd av något slag. Körkort för bil eller för andra transportmedel är numera en inte helt elementär utmaning, både med avseende på teorikrav och praktiska färdigheter. Kostnaderna för ett genomsnittskörkort är även de inte marginella. Har sett att det kostar runt 15000 kronor innan man har den värdefulla handlingen i sin hand.

Vänskapskorruption eller nepotism inom ett hobbykollektiv är nog en större risk än att PTS presumtiva provförrättare skulle känna sig lockade av bestickning i någon begränsad form.

Det är synd att huvuddelen av SSA;s provförrättare blandas ihop med de fåtal som inte fattat sin roll, men däri ligger litet av problematiken.

För min del tror jag att SSA;s styrelse hade tjänat poäng om de hade uttryckt ett önskemål om "timeout" under ett par månader för att se över organisationen och göra en korrekt analys med syfte att antingen fortsätta provförrättandet - eller att rakryggat erkänna att resurser och organisation inte räcker till för att säkerställa kvaliteten.

Jag tycker mig kunna utläsa en aningen panikartad reaktion i de uttalande som gjorts både på SSA.SE och andra medier. Det förefaller som SSA "till varje pris" måste ha kvar provförrättningen inom föreningens verksamhet.

Alltså, vad säger Jonas PHU & Co om att ta ett steg tillbaka och ta ett beslut om moratorium för nya prov, tills dess att styrelsen skapat ett regelverk och en organisation som lever upp till myndighetens förväntningar - eller tagit ett beslut om att inte fortsätta provförrättningen i föreningens regi?

73 de Mats LRR
 

SA0BUX

Old Member
Man skulle kunna lägga ut provverksamheten till något certifierings företag , tex. Pearson VUE ( http://home.pearsonvue.com/ ) .
När man certifierar sig inom tex. nätverksprodukter besöker man ett sådant och skriver ett prov via en dator i ett videoövervakat rum.
 

SM7EQL

Kortvågs- och UKV-tekniker
Tack till Sture för klargörande ang Skolinspektionen m fl etc. Bra information som jag möjligen kunde funnit själv om jag sökt vilket jag inte gjorde. Dock håller ju principen som sådan att lägga ut provförrättningen på någon som inte har naturliga kopplingar till de som skall provas. Det är här problemen finns.

PHU skrev; "Det finns ingen sådan mall. PTS ansvarar för utformningen av såväl såväl prov som facit. Vänd dig till dem om du vill ha en mall."

Mall eller facit. Ur ett facit kan en mall konstrueras - om man så önskar. Det viktiga är att det finns entydiga svar som kan användas av den som rättar att konstatera om rätt rutor i provblanketten kryssats i. Med facit så behöver rättaren inte ha detaljkunskap i ämnet.

Jag är dock av den bestämda åsikten att provförrättaren inte bör vara radioamatör själv och inte ha några kopplingar till vare sig utbildningsstället, klubben eller provavläggaren. Den åsikten grundar jag på de erfarenheter jag samlade på mig under den tid i SSA då jag var involverad i det här. Det fanns provförrättare som gjorde som dom ville och mer eller mindre öppet stod för en åsikt att det var inte så viktigt och därför hellre friade än fällde. Då försvinner ju själva syftet med provet och inte heller behandlas alla provavläggare lika. Något att fundera på för SSA.

>>>Den som har egen erfarenhet av högskolestudier vet att det är tillåtet för studenten att ändra i svaret ända tills man lämnar in sin tentamen.

Som jag uppfattat PTS rapport så ansågs flera prov vara otydligt ifyllda och det fanns tolkningssvårigheter om vilka kryss som var de slutgiltiga samt att poängen summerats fel.

>>>>Jag vet inte vad du talar om. Det här är såvitt jag vet en helt felaktig uppgift. SSA utfärdar inga certifikat om man har vetskap om att provet gjorts av någon annan.

Du missuppfattade mig. Det ser ut som det är provavläggaren som gjort provet men provförrättaren har i intyget till SSA intygat att det är provförrättaren själv som gjort provet med godkännande. Så det innebär väl då att det saknas en formell bekräftelse på att provavläggaren godkänts. Trots det utfärdade SSA ett certifikat.

>>>Vi har tagit på oss ett ansvar som ingen annan tycks vilja axla. Vi har för avsikt att fullgöra vårt uppdrag, så att den som vill bli radioamatör och uppfyller kunskapskraven ska kunna få ett certifikat.

och?

Jag tycker ändå det vore nyttigt att löpande ompröva om SSA överhuvudtaget skall syssla med sådant arbete som liknar myndighetsutövning. Även om den nuvarande styrelsen lyckas räta upp skutan (vilket jag nog tror att man gör) så är jag övertygad om att den sjunker igen när nya framtida styrelser tar över. Jag ser ett enormt stort arbete för er med att säkra kontinuteten i föreningen och genom att ha studerat historien så skulle det vara ett trendbrott av stor kaliber om SSA skulle lyckas den här gången. Högst osannolikt om vi lutar oss på statistiken. Men varje ny styrelse har ju uttalat sig självsäkert, inte sett några problem och varit mer än optimistiska och hoppats att det löser sig.
 
Last edited:

SM0AOM

Well-Known Member
Tidigare har jag tagit upp en "kultur som sitter i väggarna" inom SSA.

Den yttrar sig bl.a. i att så fort som kritik kommer, oavsett var den kommer i från eller vad den handlar om,
utlöser en reflexmässig försvarsreaktion och en förnekelsefas.
SSA kan inte göra något fel, och det som inträffar är alltid någon annans fel, antingen PTS, medlemmarnas eller ESR.

För ett par år sedan sammanfattade SM3ZBB en annan SSA-företrädares syn på saken så här:

1. Den som valts till en förtroendepost är i alla lägen felfri.

2. Att rikta kritik mot en förtroendevald är att anse som illojalitet mot föreningen.

3. Den som är vald till en förtroendepost behöver inte bry sig om medlemmarna.

Detta mönster upprepas nu på nytt.
Det måste dock vara ett nytt rekord att en nyvald styrelsemedlem, vilken veterligen inte har varit involverad i SSA:s inre arbete tidigare, redan efter ett drygt halvår behärskar sådant agerande till fulländning.

PTS kritik mot hanteringen av proven måste tas på allvar eftersom kompetensproven är det sista som skiljer oss från privatradion, och ett examinationsförfarande utan kvalitet och integritet är lika illa som inget alls.

I en hantering av kunskapsprov av en intresseorganisation ligger en inbyggd intressekonflikt, därför att det ligger i dess intresse att så många som möjligt blir godkända. SSA räknar som bekant framgång i antalet bokförda medlemsavgifter och fåfängesignaler, inte ifall de examinerade uppfyller ens elementära kvalitets- och kompetenskrav.

Bara av den anledningen finns det all anledning för PTS att återkalla delegationen.
Ett moratorium för nya prov blir då en konsekvens men detta är ganska betydelselöst i det hela, eftersom tillströmningen av ungdomar redan i dag kan försummas.
Amatörradion klarar sig alldeles utmärkt i närtid utan fler lätt förklädda privatradioutövare.

Frågan om hur det timade står i samklang med SSA:s stadgar har också ställts tidigare, och hur agerandet av både SSA centralt och bland provförrättare som blivit föremål för PTS revision kommer att betraktas i relation till:
"§ 1 Enligt tillståndsmyndighetens föreskrifter, anvisningar och råd:
- utfärda amatörradiocertifikat för såväl medlemmar som icke medlemmar"

samt till §4:1 och §4:2 återstår nu att se.

Dock visar erfarenheten på att petitesser som stadgar och revisorer tillmäts en liten betydelse.
Den tidigare styrelsens agerande förbigicks som bekant utan åtgärd.
Sett i ett större perspektiv så bidrar det som hänt till amatörradions ytterligare marginalisering.
Just i dagarna samlas företrädare för världens teleadministrationer i Geneve för WRC-15.
Det är ganska mycket begärt av de svenska delegaterna från PTS att tala för amatörradions sak när viktiga saker behandlas så vårdslöst av ledande företrädare.

Även när det gäller att få ihop kommande styrelser kan det uppstå problem. Vilka kompetenta krafter vill riskera namn och rykte genom ingå i en sådan verksamhet?

73/
Karl-Arne
SM0AOM
 
Last edited:
Jag förstår inte varför man ska blanda in högskolor och Skolinspektionen, om det inte är så att de ska utforma tentamen, alltså en ny provfrågebank.
Visst måste det kännas bittert att inte fått vara med i utformningen av den nuvarande provfrågebanken ? Den möjligheten pissade ni ju bort duktigt annars !
Tror ni att en öppen granskning likt den vi ser nu skulle komma att ske då? Vem utövar tillsyn över PTS? Uppdrag Granskning?
Nä det är ju klart, SSA är ju alldeles tydligt en garant för öppenhet, transparens och att ingenting sker bakom kulisserna ! Pfft....
....och alla utom någon enstaka extremist är nöjda med den. (Förklaring: den = provfrågebanken)
Antar att du här avser någon av de provförrättare som just nu skriker i högan sky att det inte är fel på dom utan på frågorna / svaren / facit / instruktionerna.
Du som bor i Stockholmsregionen, lyssna kvällstid på repeatrarna ! Där hör du en "enstaka extremist" såga den, Er, distriktet, andra klubbar, PTS... tja, faktiskt
allt och alla utom sig själv. Samma sak kan du höra på 2/70 FM simplexfrekvenser här nere i Göteborg med omnejd också om du har vägarna förbi !
Vi måste bli bättre på att själva följa upp detta och inte vänta på att PTS gör jobbet
Och det kom ni på först nu ? Alldeles själva ?
jag räknar endast till någon enstaka röst som uttryckt någon form av gillande för vad vi nu inför.
För att det är för lite och för sent ? Troligen !

Det är en jäkligt arrogant ton i dina svar Jonas. Det andas av ett "alla som inte är med oss är emot" som i sin tur öppnar för ett martyrskap,
där alla är dumma mot stackars SSA. Ett SSA som bara velat väl, utan nåååååågot som heeeelst eget intresse för ökande medlemstal eller intresse av
att kunna glida runt bland systerorganisationerna (jo, jag har SETT det med egna ögon) och berätta hur häftiga ni är som "nästan-på-riktigt-myndighet! "

Har du blivit förstörd helt och hållet efter endast ett halvår i styrelsen, den innersta och heligaste kretsen av kretsar ?

Om inte, så släpp prestigen. Den klär dig inte och den gör definitivt inte saken bättre.

PS till alla, det finns en uppenbar anledning varför jag inte står i SM callbook DS
 
Top