PTS tillsyn och svidande kritik, offentliga dokument

SM5MX

Well-Known Member
AZS & OID

Jag tror ni sätter fingret på den springande punkten. Om någon ser en rejält tillknycklad bil utanför en polisstation och ber att få reda på vad som hänt, är det fullt möjligt att det i en polisrapport står att bilen sannolikt varit inblandad i en kollision, alternativt en sammanstötning.

De flesta av oss skulle då förmodligen dra slutsatsen, "Aha, alltså en krock".

Det är en stor konst att finna lämpliga formuleringar för obehagliga händelser. När Japan erkände sig totalt besegrat i andra världskriget, använde kejsaren orden "Krigssituationen har utvecklats i en riktning som inte nödvändigtvis behöver tolkas till vår fördel".

Detsamma gäller nog den uppkomna situationen inom provförrättningen.

73,
Rolf
SM5MX
 

SM0AOM

Well-Known Member
Det är en stor konst att finna lämpliga formuleringar för obehagliga händelser.

Det som vi bevittnar nu kallas inom politiken för "spin" eller "damage control", och går ut på att genom försåtliga formuleringar få ett förhållande att framstå för de oinvigda och ointresserade (vilka när det gäller SSA nog uppgår till 90-95% av medlemmarna) som mer gynnsamt än verkligheten.

Skickligt tillämpat kan man bokstavligen förvandla svart till vitt och vitt till svart med dessa metoder.
Oviljan att stå för sina missgrepp och sedan i görligaste mån försöka lämpa över dem på andra är oerhört utbredd bland dem som erhållit en, aldrig så liten, maktposition.

I C. Northcote Parkinsons satiriska betraktelse från 1962 om organisationers inre liv; "In-Laws and Outlaws" finns två hela kapitel ägnade åt denna stora konst.

73/
Karl-Arne
SM0AOM
 

SM7EQL

Kortvågs- och UKV-tekniker
Bra inlägg Rolf MX. Sedan är det väl så att PTS har granskat hur SSA handlagt proven och på vilket underlag man utfärdat amatörradiocertifikat samt om/hur SSA följt delegationsbeslutet. För att kunna bedöma hela kedjan i processen så har ett antal prov begärts in för detaljgranskning.

PTS skriver; "Av samtliga begärda provhandlingar under år 2015, från totalt 8 provförrättare, är endast 8 av totalt 25 provhandlingar korrekt handlagda."

Det är så klart ett nedslående resultat vilket får PTS att konstatera; "PTS uppfattning, grundad på de granskade dokumenten, är att SSAs provverksamhet saknar styrning och enhetlighet, saknar uppföljning med kvalitetskontroll och saknar ansvar för likabehandling och för rättssäker handläggning av de genomförda proven."

Det är ett uselt betyg på den verksamhet SSA ansvarar för sedan 2011. SSA har saknat rutiner och förmåga att själva granska de insända proven och intyget från provförrättaren om godkännande.

SSA ansvarar gentemot PTS för att säkerställa att provförrättningarna som utförs av SSAs egna auktoriserade provförrättare går rätt till och att det inte fuskas vid förrättningarna. I princip kan en provförrättare fuska precis hur mycket som helst utan att riskera mer än ev avstängning från SSA. Det är enbart SSA som ansvarar gentemot PTS, inte provförrättaren, för att det finns rutiner för uppföljning och kvalitetskontroll så att handläggningen sker på rätt underlag och på ett rättssäkert sätt. PTS har inte med den enskilde provförrättaren att göra då denne har SSA som sin huvudman och enbart svarar inför SSA.

Mot bakgrund av resultatet av PTS granskning av provhandlingarna där PTS noterat många bristfälligheter varav flera allvarliga som felaktig summering av poängen m m så tycker jag det är märkligt att SSA väljer att skriva; "Jag vill tacka alla provförrättare för ert stora engagemang för amatörradio. Ni lägger ner ett stort och värdefullt arbete som utgör grunden för att säkra vår hobby för framtiden."

Tacka för vad?

Det signalerar istället att SSA inte tagit åt sig PTS synpunkter och att SSA tar de av provförrättarna som bevisligen inte klarat av sitt uppdrag på ett godtagbart sätt i försvar så att de invaggas i en falsk trygghet att de trots de uppdagade bristerna gjort ett synnerligen bra jobb och att de varit viktiga för att säkra hobbyn för framtiden. Det är ju precis det de inte gjort. Ett fåtal har sannolikt i flera fall hjälpt in personer som saknar de kunskaper som krävs och istället medverkat till att urvattna hobbyn ännu mer än den redan är. Detta fåtal har dessutom sett till att hela provförrättarkåren fått lika dåligt rykte som SSA har när det gäller samarbetet med PTS. Det vore ärligare av styrelsen att redovisa de specifika problem som PTS noterat för att informera medlemmarna om vad saken handlar om i grunden så att de inte ännu en gång medvetet vilseleds. Något SSA är experter på - att vinkla information och vilseleda sina medlemmar.
 

SM6XQY

Well-Known Member
Angående omskrivningar och tolkningar:
Under operation Desert Storm så slogs inga Amerikanska pansarfordon ut.
De blev bara skadade bortom ekonomisk reparation.
 
Last edited:

R8N

R8N CB SHOP
Den här tråden avhandlar två ämnen parallellt.
1. Hur ska SSA eller någon annan administrera provförrättningarna i framtiden.
2. Hur ska SSA göra med provförrättare som medvetet har fuskat med proven.
 

SM7DLK

Well-Known Member
PTS har nyligen utsetts till Sveriges modernaste myndighet. En motivering är, "Misstag leder till lärande och utveckling." Jag hoppas att PTS tar just denna motivering till sig och fortsätter på den inslagna vägen.

Att tre ideella organisationer fick möjlighet att medverka till utformandet av den nya provfrågebanken var djärvt och framåtsträvande. Även om samarbetet havererade blev slutresultat en väldigt bra "Online" provfrågebank, mycket positivt. Att delegera provförrättning till samma organisationer var också ett nytänkande. Men med facit i hand kan man nog konstatera att det senare lätt kan leda till både jäv och fusk och med kanske godtycklig kvalitetskontroll trots att intentionen från början är god.

För att säkerställa att provtagning sker i god ordning och klarar en genomlysning av ett kvalitetssystem har jag funderat i följande banor.

PTS övertar ansvaret.

Prov förrättas endast "On-line" på PTS Web-plats. Nuvarande provfrågebank används. Provtagaren identifierar sig på ett säkert sätt, typ Bank-Id. En av PTS ackrediterad "notarius publicus" övervakar att provet utförs på ett korrekt sätt. Han/hon identifierar sig också med t.ex. Bank-Id. Är provtagaren en ungdom som saknar typ Bank-Id kan "notarius publicus" även bekräfta provtagarens persondata. En ackrediterad "notarius publicus" kan med fördel vara en person helt skild från amatörradioverksamhet. Den personen har endast en uppgift, nämligen att säkerställa att PTS instruktioner följs. Kostnaden för att avlägga prov kan vara noll men provtagaren ersätter "notarius publicus".

PTS återtar också hantering av anropssignaler (jag har aldrig förstått varför detta ska ligga hos en ideell förening). PTS finansierar verksamheten genom att ta ut en lämplig "registerhållningsavgift" för tillstånd. Kostnad kanske runt 1000:-/år eller vad som krävs för den tjänst/tjänster som PTS behöver tillhandahålla. Detta kan "frigöra" ett stort antal anropssignaler som kan återanvändas då troligen de som helt lämnat amatörradion inte är villiga att betala en årlig avgift. Detta skulle även frigöra resurser från t.ex. SSA som nu kan fokusera på utbildningsverksamhet.

Omvälvande eller hur, men är "fritt" tänkande från min sida.

Göran SM7DLK
 

SM0AOM

Well-Known Member
PTS har nyligen utsetts till Sveriges modernaste myndighet. En motivering är, "Misstag leder till lärande och utveckling."

Något som gläder mig i övrigt är att en av de andra motiveringarna för PTS utnämning är en fungerande och konsekvent omvärldsbevakning.

Vikten rent allmänt av en bra omvärldsbevakning kan inte överskattas.

"Utan spaning ingen aning" och "Den som ser varken framåt eller bakåt har anledning att se upp"

73/
Karl-Arne
SM0AOM
 

SM6FPG

Fritidskonsulent
Verkar som det även blir rättning i leden vad avser specialsignaler. Noterar att SM inte är godkänd som specialsignal!
 

SM6BZE

Well-Known Member
Verkar som det även blir rättning i leden vad avser specialsignaler. Noterar att SM inte är godkänd som specialsignal!
Det har tagit dig nästan ett år att notera det, grattis!
Men vi som har SM som prefix sedan gammalt får behålla det.
 

SA7CAR

New Member
Hej,

Det ar uppenbart att provningsystemet i Sverige maste forbattras. Jag innehar en FCC Amateur Extra licens i USA och har imponerats av sattet hur man utfor en test session och utfardar en licens.
Det ar SSA's motsvarighet ARRL som utfor testet och FCC som utfardar licensen. SSA, PTS och intresserade uppmanas att studera ARRL VE manualen som en inspiration till forbattring:

http://www.arrl.org/files/file/VEs/VE Manual Web FINAL 2014.pdf

Har ar en kort video visande en session:

http://www.w1ddd.org/exams.html

Ute i Europa finns det alldeles sakert andra bra provtagnings system som fungerar bra och kan kopieras.

Det ar mycket trakigt att tonen ar sa negativ i diskussionen, vi talar ju om var gemensamma hobby och frivillig insatser.

I USA okar antalet licensinnehavare, medan i Europa minskar de. Hur det ar i Sverige vet jag inte. Ca 0,2 % av USA's befolkning har en licens, det skulle motsvara ca 20 tusen i Sverige.

73

Arne K5ARN
 

SA7ASX

Well-Known Member
Problemet är varken prov, adept, provförrättare eller att allt var bättre
förr.

Problemet är det av PTS saktionerade efterkryssningarna och anteckningar
"kladd" som utförs av provförrättaren på provblanketten. Det är denna
rättighet från provförrättarens sida att ändra adeptens provsvar som är orsak
till situationen.

Skyll inte allt på SSA.
 

RM2D

Well-Known Member
"Skyll inte allt på SSA"???

Provförrättarna är utsedda av SSA:s Styrelse. SSA har ett ansvar att instruera dessa provförrättare vad de ska, kan och bör göra. Om vi letar möjligheter till att slippa ansvar, ja då får vi ta med alla tänkbara scenario utan rimlig substans eller inverkan.

Om vi inte ska skylla på SSA, vem ska vi skylla på då? Att gömma sig bakom "av PTS sanktionerade efterkryssningar och anteckningar" löser inte denna fråga.

Ett sånt enkelt prov som det vi talar om borde kunna generera önskat antal kryss på rätt ställe, utan minsta behov för "kladd", "efterkryssningar" eller "anteckningar",

Vad är det egentligen vi pratar om? Är jorden rund eller platt?

73 de LRR
 

SM7EQL

Kortvågs- och UKV-tekniker
CAR skrev; "Jag innehar en FCC Amateur Extra licens i USA och har imponerats av sattet hur man utfor en test session och utfardar en licens."

Jag har deltagit som observatör på en ARRL-förrättning i samband med ett IARU-möte i Friedrichshafen Ham Radio mässa. Det var i studiesyfte under min tid i SSA styrelse. Jag minns att hela den tillställningen var under fullständig kontroll. Dels var det många provavläggare i lokalen och dels var det 4-5 personal som höll koll. Sessionen inleddes med muntlig information om provreglerna och möjligheten att fuska där bedömde jag som helt utesluten. Intressant erfarenhet för mig. Manualen är också bra.

Problemet med provförrättningarna här hemma är att det inte sällan är så att provförrättare och provavläggare är med i samma klubb och har nära vänskapsband med varandra vilket faktiskt ställer tuffa krav på provförrättaren att inte tumma på reglerna. Alla klarar faktiskt inte av att vara "osnälla" mot sina kompisar och alla tycker inte heller det är så viktigt om det saknas ett eller annat poäng för att bli godkänd. Gränsen mellan godkänd och underkänd kan lätt bli lite diffus vänner emellan.
 

SM0AOM

Well-Known Member
I en annan tråd för ett tag sedan skrevs följande:

"Jag har själv undrat många gånger hur en del fått sina certifikat, särskilt de som man hör på 2m FM.
En stor del av dessa har så stora kunskapsluckor att det är obehagligt.
Många uppträder dessutom direkt olämpligt i etern, berusade och oförskämda. "


Vi kanske nu har fått en del av förklaringen oss till livs...

När det gäller "FCC Amateur Extra Class" har nivån för den också spätts ut betänkligt.
På ett USA-forum skrevs det för ett par år sedan:

"The competency level for the Extra Class examination has been diluted to a point where
any CB:er that has memorized the questions can walk in and come out with a passing grade"


Dock håller ARRL/VE och FCC hårt på formerna som det anstår "krånglets förlovade land".

Nedan finns ett inlägg i bild ur QST 1964 om "stickproppsamatören".

73/
Karl-Arne
SM0AOM

Stickproppsamatör.JPG
 

SM0O

Well-Known Member
Problemet är det av PTS saktionerade efterkryssningarna

Vad pratar du om ?? Den enda gång PTS har meddelat att en viss tolerans är direkt när de nya proven började användas
i Augusti förra året. Det spelrummet gällde uttryckligen bara den hösten d.v.s logiskt sett Aug - Dec 2014. Inget annat.

Av de prov som nu granskats och fått anmärkningar är över hälften skrivna innan dess, det är alltså de gamla proven.
Då fanns inget "sanktionerat" eller ens skrivet från PTS om nåt spelrum. Har aldrig funnits !

Däremot har SSA uttryckligen långt tidigare (redan när jag och förmodligen Du) skrev provet -07 uttryckligen sagt åt provförrättarna
att, och nu citerar jag exakt vad min provförrättare sa till mig, "hellre fria än fälla". Där har du den direkta sanktioneringen att kunna
ha lite spelrum kring rättningen av proven !

Skall tilläggas att den instruktionen är jättegammal och inte på något vis har med den nya styrelsen inom SSA att göra.
 

SM7EQL

Kortvågs- och UKV-tekniker
Det med att hellre fria än fälla är ett korrekt citat så tillvida att det baseras på ett informationsutskick som gått ut från SSA centralt till av SSA auktoriserade provförrättare under den perioden som det saknades stöd i lag för PTS att utöva tillsyn över SSA. Alltså den s k oreglerade tiden.

Sedan den 1 juli 2011 då PTS genom en ändring av LEK åter fick utpekat ansvar för amatörradio har myndigheten i egen regi tagit fram en helt ny provfrågebank. I samband med frisläppandet av provfrågebanken den 1 juli 2014 meddelade PTS tidsbegränsade övergångsregler som bl a finns redovisade här:

http://www.esr.se/index.php/nyheter/1124-nya-rutiner-for-provforrattninghttp://www.esr.se/index.php/nyheter/1124-nya-rutiner-for-provforrattning

Läs gärna hur PTS uttrycker sig angående ev avvikelser i provförrättningen vilka skall dokumenteras och omgående rapporteras till PTS.

Detta för att klara kraven på kvalitetssäkring och spårbarhet i alla led i certifieringsprocessen.
 

SM0O

Well-Known Member
Ja Bengt, hellre fria än fälla måste ha kommit 2007 eller tidigare eftersom jag skrev i november -07 efter att farsan gått SK .

Tack för länken ovan. Citerar då följande i sambandet mycket viktiga textstycken;

"Eftersom det är första gången de används bör vi utnyttja möjligheten till återkoppling och förbättring på så sätt att om någon
provdeltagare missat med några poäng kan provförrättaren tillåtas att genom muntliga frågor kontrollera om provdeltagaren
bedöms ha tillräckliga kunskaper trots att det saknas några poäng och i så fall godkänna provet trots det."


och;

"Från och med vårkurserna ska de nya proven gälla fullt ut som de är."
 
Top