Regeringsuppdrag att utreda elektromagnetiska störningar

SM7NTJ

Well-Known Member
Uppmärksamheten från myndighetshåll har ökat gällande risker och problem med elektromagnetiska störningar från bland annat solenergianläggningar.

Regeringen uppdrar åt Elsäkerhetsverket och Försvarsmakten att
−undersöka om och under vilka omständigheter åtgärder och anläggningar som kan omfattas av plan- och byggregelverket, t.ex. solenergianläggningar, transformatorstationer och ljusskyltar, kan orsaka elektromagnetiska störningar på verksamheter inom eller i anslutning till områden för riksintresset för totalförsvaret, och
−analysera risken för att sådana störningar påtagligt kan försvåra tillkomsten eller utnyttjandet av totalförsvarets anläggningar eller på annat sätt vara oförenliga med riksintresset för totalförsvaret. Om det bedöms tillräckligt kan uppdraget utföras genom att relevant tillgängligt underlag sammanställs och redovisas.

Uppdraget ska genomföras i samarbete med Fortifikationsverket, Försvarets materielverk och Totalförsvarets forskningsinstitut. Samråd ska genomföras med Boverket, Bygglovsutredningen (Fi 2020:1), Försvarets radioanstalt, Luftfartsverket, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och Transportstyrelsen.


Länk till uppdragsdokumentet
https://www.regeringen.se/49e99b/co...torningar-pa-totalforsvarets-verksamheter.pdf

73 de SM7NTJ Lorentz
 

SM4FPD

Well-Known Member
Lite underligt att detta kommer upp nu, 75 år för sent.
Störningar och EMC problem har ju alltid funnits och ökat med accelerarandet takt.

SM4FPD
 

SM7SJR

Administrator
Staff member
Det som också är lite förunderligt är den totala avsaknaden av notiser kring elallergiker, som det var så mycket skriver om för ett antal år sedan. Dessa människor måste ju drabbas enormt av alla dessa "distribuerade" kraftverk.

/SJR
 

SM7NTJ

Well-Known Member
Som i alla fall finns det en eller flera bakgrunder till sådana här uppdrag.

En bakgrund har ni här.

För några år sedan ville regeringen underlätta hanteringen gällande bygglovsärenden att montera solceller på hustak och det infördes ett undantag från krav på bygglov för detta.

Undantaget var inte generellt då det fortfarande krävs bygglov för solpaneler inom områden som ligger inom eller i anslutning till områden som pekats ut att vara av riksintresse för totalförsvaret.

Hanteringen av sådana här ärenden har börjat gå runt i en karusell med bygglov, återkallande av bygglov, avslag på bygglovsansökan, demontering med hot om vite, överklagan till länsstyrelse, avslag på överklagan, förvaltningsrätt, domstol, regering och så vidare.

Som en av parterna i målen finns försvarsmakten som i några fall, bland annat i södra Sverige, av andra parter inte ansetts kunna bevisa att försvarsmaktens anläggningar blir störda eller riskerar att störas då försvarsmakten inte kan berätta vilken anläggning eller verksamhet som är i riskzonen.

Regeringen har i uppdraget pekat ut vilka som ska göra jobbet och vilka myndigheter som de måste söka samråd med.

Då uppdraget gäller plan och bygglovsärenden ser jag det inte underligt att PTS inte finns med, likväl som att föreningar och organisationer inte finns med i samrådslistan då dessa normalt inte är remissinstanser vid bygglovsansökningar.

73 de SM7NTJ Lorentz
 

SM5KYH

Well-Known Member
Nja. Utredningen handlar väl ändå primärt om skydd av radiospektrum samt flrsvarsmaktens möjlighet att verka med befintliga anläggningar. I sammanhanget blir påverkan på lovshanteringen en möjlig utkomst.
 

SM7NTJ

Well-Known Member
Nja. Utredningen handlar väl ändå primärt om skydd av radiospektrum samt flrsvarsmaktens möjlighet att verka med befintliga anläggningar. I sammanhanget blir påverkan på lovshanteringen en möjlig utkomst.
Javisst handlar det om primärt skydd av radiospektrum och man hoppas även att det ska medföra en utkomst på hur bygglovshanteringen ska hanteras.

73 de SM7NTJ Lorentz
 

SM4HFI

Well-Known Member
Det var ungefär det Lars SM5KYH skriver jag tänkte på i inlägg #2. Elsäkerhetsverket ska se till att diverse elektrisk utrustning inte orsakar störd radiotjänst. De som först får veta om en tjänst är störd tycker jag borde vara PTS, och som det verkar även försvarsmakten. Men blir försvarsmaktens radiotjänster påverkade så blir säkert även vi amatörer påverkade på ett eller annat sätt.
Det borde inte ligga på byggnadsnämnder på kommunal nivå att hålla rent i radiospektrum, utan på reglementen om att utrustningar inte ska orsaka störningar. Att följa rätta standarder för hur man installerar diverse anläggningar borde göra att reglementet om störningsfrihet uppfylls. Annars är det fel på standarden, eller så följde tillverkaren fel standard.

/Jan
 

SM6MUY

Well-Known Member
Som skrevs i en annan tråd ang frekvenser.

"De primära användarna är switchade nätagg, solcellsoptimerare,
USB-laddare, nätverksswitchar, home-plugs, fläktstyrningar osv."

Det har även myndigheterna insett och försöker rädda det som räddas kan för totalförsvaret. Det är betydligt enklare än att skruva åt EMC regler på ett område som redan är förlorat…
 

SM7NTJ

Well-Known Member
Det borde inte ligga på byggnadsnämnder på kommunal nivå att hålla rent i radiospektrum
Hej
Så är nog inte fallet.

Om vi tar bladet från munnen och lite fritt tolkar det som går att läsa via offentliga källor så...

1. Någon vill sätta upp solpaneler och söker bygglov för detta på grund av att platsen ligger i ett område av riksintresse för försvaret.

2. Ansökan går på remiss till försvaret som säger nej på grund av att deras anläggningar kan bli störda.

3. Den som sökte bygglov får avslag och överklagar till länsstyrelsen.

4. Länsstyrelsen avslår försvarsmaktens nej och säger att bygglov ska beviljas.

5. Bygglov beviljas.

I sitt yttrande skriver länsstyrelsen att försvarsmakten inte har visat var och hur de riskerar att bli störda och därför ska bygglov beviljas.

Jag tar mig friheten att klippa ihop text från uppdragets beskrivning.

-undersöka om och under vilka omständigheter / / solenergianläggningar, transformatorstationer och ljusskyltar, kan orsaka elektromagnetiska störningar / /inom eller i anslutning till områden för riksintresset för totalförsvaret...

Andra satsen är mer begriplig men jag klipper lite ändå.
−analysera risken för att sådana störningar påtagligt kan försvåra/ /utnyttjandet av totalförsvarets anläggningar...

Min tolkning är att det egentligen handlar om försvarets* trovärdighet när de säger nej på grund av att deras verksamheter riskerar att bli störda.
*) och till viss del andra berörda myndigheter.

Försvarsmakten ska upp till bevis med att de blir/riskerar att bli störda.

Jag kan förstås ha missuppfattat allt och är på 20 famnar med min tolkning, så det är fritt fram att tolka det hela på ett annat sätt.

Jag kan anta att vi som radioamatörer kommer att ha nytta av ett slutresultat som tydligt visar det vi redan känner till om elektromagnetiska störningar från till exempel solcellsanläggningar.

73 de SM7NTJ Lorentz
 

SM5KYH

Well-Known Member
Nu utgår du från det kända ärendet i syd Lorentz. Som jag ser det bör en konsekvens av ett utredningsresultatet, i en riktning som ditt sista stycke antyder, innebära att konsekvensen faktiskt är att en reell störningsproblematik föreligger. Vilket vi är överens om här tror jag.
Ett sådant resultat måste då appliceras dels på försvarsmaktens andra användningar (och deras möjlighet att fungera på valfria platser där försvarsmakten behöver agera såsom radioanvändare) samt dels även på andra samhällsviktiga aktörers möjlighet att nyttja spektrum i sin verksamhet oavsett plats.
Ett konstaterande i denna utredning som visar på oönskade emissioner måste få återverkan även på det civila samhället i nästa steg.

Edit: mindre korr.
 
Top