Rys(s)liga amatörer i Polen

Men vi litar ju helt på våra representanter och gör som man ska.
Ja så är det nog men allt fler börjar faktiskt förstå vem som egentligen bestämmer över "våra representanter" och vad deras uppdrag är. En del av de som inte ser den större bilden och inte förstår har i alla fall börjat ana ugglor i mossen om att allt inte är som förespeglas. Bra så.
 
ag vet ju inte vad som gäller i andra länder, men att vi har regler om att man inte får föra avfall över kommungränserna och att man inte kan parkera sin husbil på egen tomt längre tid än en "normal semesterperiod" (utan bygglov...) och en del annat, gör att man undrar över om det finns en särskild sammanslutning av regelnördar, som röker flugsvamp och har en tävling om vilka underligheter som är mest aparta innan de bästa dumheterna sedan utses och lämnas för beredning inom respektive kommun.
Sverige är ett av världens mest transparanta och demokratiska länder när det gäller processerna som föregår lagar och regler. Stiftande av lagar och förordningar föregås av lång utredning och remissrundor. Som privatperson har man möjlighet att inkomma med synpunkter även om man inte är remissinstans. Kommunala regler måste ha stöd i lagstiftningen. Anser man att en kommunal regel är fel så kan man överklaga i flera instanser, vilka beror på vilket lagrum som omfattas. Överklaganden blir allt vanligare, särskilt inom mark och miljö vilket innebär att byggprocesser idag måste ta höjd för åratal av överklaganden. Jag har varit inblandad i en sådan större process av en samhällsnyttig investering som tog mer än tio år och som synades minutiöst av media och som utvecklade någon slags folkrörelse, med två olika ideologiska grupper, som var djupt engagerade. I takt med att varje relevant lagrum granskades och befanns stödja den samhällsnyttiga investeringen fann man nya. På slutet finkammade biologiskt intresserade det stora markområdet i hopp om att finna någon växande eller krypande fridlyst art som ingen dittills sett till på platsen. Man fann faktiskt en liten population av grodor som visserligen inte var varken rödlistad eller fridlyst men "nära hotad". Det prövades givetvis också i enlighet med artskyddsförordningen. Sammantaget medförde bara de juridiska kostnaderna tiotals miljoner, fördröjningen av samhällsnyttan och byggkostnaderna betydligt mer. Den "förlorande sidan" övergick därefter till påståenden om dolda agendor av organisationer och personer som stod över lagen och politiken, något i stil som var SM7EQL antyder. Jag vill mena att vi har en hantering kring lagar och regler som är utmärkt. Visserligen finns regelverk som visar sig vara fel, ja men då går det att ändra dem.

För att vara konkret utifrån SM0UAN:s påståenden så stämmer dessa inte riktigt. Beträffande avfall så gäller transportförbudet yrkesmässiga transporter, alternativt begränsningar av mängden avfall från kommersiella verksamheter som får transporteras över kommungräns. Det är inte absoluta förbud, man får helt enkelt ansöka om tillstånd från länsstyrelsen. Härnösands kommun, där jag bor, importerar faktiskt enorma mängder komposterbart avfall från flera kommuner. Här finns nämligen en anläggning för tillverkning av biogas.
Annars är oftast inte transporterna av hushållssopor huvudsaken utan istället kommunernas avfallsplaner- och taxor. Har man hus i en kommun så betalar man en grundavgift som gäller för alla. Sedan tillkommer avgift för avfall för avfallsvolym. Här tror de som bor i en kommun och har fritidshus i en annan, att man ka kunna komma undan avgifterna genom att slänga fritidshussoporna i hemkommunen. Och jo, man kommer undan volymavgiften men inte grundavgiften, men det är det som svider och som avhandlas som "transportförbud".

Om uppställning av husbilar så gäller PBL men också kommunala plan- och områdesbestämmelser. Jag är som vanligt alltför mångordig så jag passar över via länk till Boverket som reder ut detta.

https://www.boverket.se/sv/PBL-kuns...glovbefriade-atgarder/bat-husvagn-och-husbil/
 
särskild sammanslutning av regelnördar, som röker flugsvamp
Vill protestera lite mot "flugsvampsrökning".

Veterligen har man inte rökt flugsvamp i hallucinogeniskt syfte,
utan istället lakat ur giftet psilocybin och druckit blandningen.

Dock ska vikingarna inte sysslat med detta för att uppnå "bärsärkaraseri", utan istället folkgrupper i klimat där kylan gjort jäsning av mjöd vanskligt.

Allt enligt en anestesiläkare i bekantskapskretsen, som jag tror vet vad hon talar om.
 
Jag är beredd att ta korrektioner av mitt "utfall" mot regelskapandet och regelskapare; det var mer avsett att antyda att vi sannolikt har mer regler än vi förtjänar och att vissa av dessa regler kan betraktas som relativt egendomliga, än en detaljerad faktabeskrivning. Man skulle klara sig utan många av dessa regler, kan man säga.

Det är emellertid inte ett problem för mig att erkänna att jag kan ha fel i sak när jag tog exempel. Dock har både avfallsfrågan (ta hem skräp från fritids-QTH under vintern när sophämtningen är pausad) och frågan om att parkera min husbil på min tomt (helt bokstavligt) varit uppe till diskussion i förhållandevis seriösa sammanhang. Att man överhuvudtaget anser att detta behöver regleras (oavsett instans som står bakom) känns lite märkligt.

Man kan ju undra hur rökning av flugsvamp skulle påverka sinnet. Det ska man säkert avstå från att prova.
 
De svenska regelverken är ett under av klarhet och transparens
jämförda med t.ex. USA:s. Jag har förstahandserfarenhet av exportkontrollreglerna och de är på en nivå som för att citera en skribent i ett annat ämne på 70-talet; "får rusdryckslagstiftningen att framstå som ett föredöme av enkelhet".

Sedan ser korruptionen olika ut i olika länder. Som Bengt är inne på
så har våra politiker i sin tur olika former av "herrar" vilka styr deras handlanden, mer eller mindre öppet.

I länder som USA, Ryssland och Italien t.ex., där korruption och maktmissbruk utövas öppet och t.o.m. är legalt, tar det andra former än i länder som Sverige där korruption, i likhet med annan brottslighet, är formellt förbjuden och därför måste utövas mer i smyg och subtilt.

Korruptionen i Sverige är mycket diskret utövad och är inte så utbredd på lägre tjänstemannanivåer, utan präglar mer högre skikt, där ekonomiska och politiska påtryckningar får en genomslagskraft som mer är av karaktären "esse non videre".

Dolda makthavare både inom och utom landet vilka varken är folkvalda eller står under offentlig kontroll utövar en reell makt som inte står den valda riksdagen och regeringen efter.

Det här har historiska orsaker; av tradition är svenskar konflikträdda och söker inte konfrontation, så makt utövas vanligen diskret utan större yttre åthävor. Länder med mer synliga maktstrukturer demonstrerar överhetens makt handgripligt så att undersåtarna bokstavligen ska skrämmas till lydnad, Tyskland och USA utgör framstående exempel, men sådant behöver inte tillgripas här. Dock finns liknande auktoritära tendenser här som där, men olika uttryckta.

Sett i ett längre historiskt perspektiv är "folkstyre" en kortvarig och övergående anomali, vilken förr eller senare kommer att försvinna bland de mer naturliga självhärskardömena. De romerska kejsarna behärskade folken i århundraden med "bröd och skådespel" och vi är på väg dithän på nytt i allt snabbare takt.
 
Last edited:
Att man överhuvudtaget anser att detta behöver regleras (oavsett instans som står bakom) känns lite märkligt.
Jo, många gånger verkar det märkligt. Ibland när man gräver lite så är diverse regler inte ens lagliga, eller så är regeln visst adekvat men tillämpbar först efter vederbörlig tillståndsgivning från t.ex. länsstyrelse. Apropå husbil så stannade vi husbilen vid en tjärn i Hälsingland i sommar för att fiska. Tillsyningsmannen dök upp och menade att "här är det inte tillåtet att parkera husbilar, bara personbilar". Jaha sa jag, vilket lagrum åberopar du? Lagrum? Sa han, det har fiskevårdsföreningen bestämt. Så jag förklarade för honom att föreningen, även om man äger den enskilda vägen, inte kan bestämma något alls utom möjligen att sätta upp en bom som hindrar ALL trafik förutom cykel, moped klass 2, ryttare till häst och gående. Förutsatt att vägen inte har statsbidrag. Länsstyrelsen kan medge vissa lokala trafikföreskrifter om diverse men knappast att det är tillåtet att parkera med en personbil och lätt lastbil men inte husbil. Osv...

Ett exempel från jobbet apropå folkstorm om knäppa regler. Kommunen har bestämt att tvångsansluta fritidshus i ett tättbebyggt område efter kusten. Det blev ett jäkla liv naturligtvis för det kostar ju en del för fritidshusägaren. Min toalett fungerar utmärkt med två eller trekammarbrunn var vanligt argument. Sen diverse tillmälen om politiker och tjänstemän som satt överst på dynghögen och bestämde en massa olämpligt. Efter att ha förklarat för upprörda människor att anledningen är att halterna av coliforma bakterier efter kuststräckan nu är avsevärda pga av mängden enskilda avlopp. Först efter att jag brukade använda den där Lindeman-sketchen där den bofasta öbon klagade över att hans granne sommargästen först installerat vattentoalett och därefter fick bygga pool för att badvattnet var så skitigt. Det är väl bättre att de skiter i poolen och badar i havet, tyckte han...

Nå, och så vidare. Ibland är det svårt att begripa. T.ex. varför man måste ha licens för amatörradio.
 
Den "förlorande sidan" övergick därefter till påståenden om dolda agendor av organisationer och personer som stod över lagen och politiken, något i stil som var SM7EQL antyder.
Det torde vara tillräckligt att läsa igenom ett antal av de "öppna officiella agendorna" som bl a Sverige ratificerat plus en och annan SOU, för att skapa sig en god bild av bakgrunden till och vad som är tänkt att genomföras fram till första etappmålet som är satt till 2030. Var den egentliga makten är placerad framgår av nämnda agendor. Alla kan ladda ner, läsa och studera sådana dokument och utifrån dessa samt annan kompletterande information från andra lika öppna officiella källor dra sina egna slutsatser.

Sen är det kanske inte helt uteslutet att det även finns dolda agendor och en och annan privatfinansierad NGO som genom idogt förhandlingsarbete och lobbingverksamhet bakom kulisserna sedan långt före andra världskrigets dagar skaffat sig möjlighet att styra och ställa på en nivå som den vanliga TV-tittande befolkningen i sin vildaste fantasi inte kan föreställa sig. Bra eller dåligt och för vem återstår att se. Var och en får försöka bilda sig sin egen uppfattning om den saken.
 
Jo jag ger dig rätt där Bengt. När vi rör oss i de allra högsta kretsarna, som också K-A var inne på, så ser spelplanen annorlunda ut och bestäms, liksom reglerna, av spelarna själva. Här hittar man också de högsta instanserna för överklagande. Här har vi förhoppningsvis både en alert opposition och en kritiskt granskande media som motvikt. Just SOU är ett utmärkt exempel där man utifrån direktiven kan styra resultatet i önskvärd riktning. Det pågår ett anmärkningsvärt vidrigt och inhumant exempel just nu.
 
Ibland är det svårt att begripa. T.ex. varför man måste ha licens för amatörradio.
En ganska befogad reflektion. "Licenskravet" är endast grundat i tradition, vilken är i sin tur är härledd ur en vilja hos myndigheterna under en svunnen tid att kontrollera primärt sändarinnehav hos "publikum".

I dagens avreglerade system har detta blivit helt irrelevant; varje person i landet har numera något tiotal radiosändare i sin besittning i olika frekvensband.

Kravet på "tillstånd" eller "licens" är något som endast hänger kvar från en svunnen, mer reglerad, tidsålder. Det är av just denna anledning som certifikatskraven bäst kan beskrivas som "symboliska".

Av någon anledning som de vet bäst själva så har myndigheterna velat behålla någon form av "krav" på en viss "radioanvändning undantagen från tillståndsplikt", kanske för att Radioreglementet innehåller ett påbud om detta, men ITU-RR saknar rättsverkan i Sverige. Man har dock inga som helst avsikter att följa upp ifall kraven uppfylls eller inte, eller vilka effekter deras existens eller icke-existens får i det stora hela.

Sett i historiens backspegel så var kraven relevanta under den tid som amatörradio faktiskt efterfrågades i det politiska och regulatoriska landskapet, medan myndigheterna fortfarande kände sig behöva verifiera att den erbjudna "produkten" hade en godtagbar kvalitet.

I dagsläget, efter snart 50 år av olika former av kravsänkningar, relativt blygsamma i början men efterhand alltmer accelererande, har någon form av stationärtillstånd uppnåtts. En liten rännil av nyrekrytering finns, vars nivå tycks vara oberoende av vilka krav som ställs. Inte ens om examinationen skulle tas bort helt skulle det bli någon rusning.

När kraven sänktes initialt fanns det ett efterfrågetryck, och det ledde till
ökningen av numerären under 70 och 80-talen. Sedan kom efterfrågan att vika, och då tillgreps den beprövade metoden att sänka kraven igen.
Det hjälpte dock inte. Detta sammanföll även i tiden med att myndigheterna alltmer tappade intresset för kvaliteten.

Man kan ju undra hur rökning av flugsvamp skulle påverka sinnet. Det ska man säkert avstå från att prova.

Enligt den toxikologiska sakkunskapen blir man rökförgiftad om man röker tillräckligt mycket flugsvamp. Berusningen genom toxinet psilocybin
uteblir, primärt därför att det förstörs vid temperaturer strax under 200 C,
till skillnad mot t.ex. nikotin och THC vilka i stället blir mer aktiva efter passagen av en glödbädd.
 
Last edited:
Jo jag ger dig rätt där Bengt. När vi rör oss i de allra högsta kretsarna, som också K-A var inne på, så ser spelplanen annorlunda ut och bestäms, liksom reglerna, av spelarna själva. Här hittar man också de högsta instanserna för överklagande. Här har vi förhoppningsvis både en alert opposition och en kritiskt granskande media som motvikt.
Bra att vi är överens på den punkten. Jo jag tänkte på spelet i de allra högsta kretsarna bestående av mäktiga personer som ingen röstat in utan är en del av den s k ständiga makteliten som styrt världen sedan hedenhös. Politiker längre ner i herakin har begränsade möjligheter att agera och om de avviker för mycket från agendan så blir de helt enkelt utbytta genom det vi kallar demokratiska val.

Huruvida det finns en verklig opposition värd namnet kan man fundera på. Helt klart är att slutmålet tycks vara ungefär det samma för alla partier men vägen dit är olika liksom det finns stora skillnader i vilka frågor som prioriteras. Frågor som i ett globalt perspektiv inte stör maktordningen för mycket. Sedan har ju flera av de stora mediahusen själv sagt att de bedriver agendastyrd journalistik som då kanske inte är så opartisk som man skulle kunna förvänta sig av en kritisk granskande media där man just granskade vad som hänt och vem sagt vad istället för att smutskasta sina oliktänkande med epitet det ena värre än det andra och använda hela textutrymmet för föra ut personliga åsikter mer eller mindre inlindade. Jag saknar själv den gamla torra nyhetsrapporteringen från förr där lyssnarna fortfarande hade ett visst utrymme att bilda sig sin egen uppfattning om vad som är mest troligt och den s k sanningen.

Man skall också vara medveten om att det ofta inte är möjligt att få veta den absoluta sanningen om en sak eftersom det ligger i resp parts intresse att forma opinionen för sitt syfte. Själv tycker jag det är bättre att tänka i sannolikshetstermer där jag efter att ha läst, lyssnat och ev sökt mer information landar i att det är mer sannolikt att X gjort så än det är osannolikt. Vissa saker är så tydliga att man kan dra paralleller med Tage Danielssons Harrisburg drapa men ändå ha dörren på glänt för reträtt om det visar sig att man hade fel. Andra saker är omöjliga att värdera sanningshalten av och då gäller det att inte vara för snabb att bli säker på sin sak.

Ang Aftonbladets artikel om tågstoppen som KBW nämnde i trådstarten och som är ämnet för tråden så är det nog ändå inte helt osannolikt att det var just radioamatörentusiaster som jäklades. Å andra sidan kan det lika gärna ha varit ett gäng fågelskådare eller train spotters som skaffat amatörradioapparater vilka öppnats så att de kan sända på de frekvenser utanför amatörbanden som används för fjärrstyrning av stoppsignalerna. När tågen står stilla så kan fina bilder tas på lok och vagnar.

Det kan nämnas att sedan specialoperationen(?) och regeringsskiftet 2014 i Ukraina så pågår ett slags propagandakrig mellan ryssar och ukrainare och många andra länder på 7055, 7060 och 7065 kHz SSB lägre sidbandet. Sannolikheten för att radioamatörer är inblandade i denna cirkus får nog anses vara ganska stor liksom det är sannolikt att de använder både vanlig amatörradiomateriel som utrangerad militär sändarutrustning med hög effekt. Lyssna sena eftermiddagar när konditionerna och signalstyrkorna är som högst för mottagning i Sverige. Dålig reklam för amatörradio och de som sysslar med detta krigande är inga riktiga radioamatörer enligt min åsikt.
 
Sanningen är sannolikt svårfångad. Var och en, som har varit med om något, som media sedan rapporterat om, bör ha kunnat notera en skillnad mellan det man upplevt och det som sedan skrivs. Speciellt om det är nånting man är yrkeskunnig om. Att jag överhuvudtaget kommenterade i tråden från början var nästan en reflex, eftersom just järnvägssäkerhet har varit min spelplan under många år. Möjligheten att finta bort läsare i sådana frågor är nästan oändliga, eftersom kunskaperna om järväg hos både journalister och läsare oftast är relativt ytliga (snällt uttryckt). Men att det nästan säkert har testats olika metoder för att "utifrån" kunna stoppa tåg (av förmenta säkerhetsskäl) i olika länder, är nog mycket troligt. När experimenten började, fanns nog inte en "elektronisk hotbild" på kartan alls, och systemen byggdes sannolikt bara för att fungera tillförlitligt. Exempelvis experimenterade man tydligen med ATC på nån bansträcka norr om Sundbyberg redan under 1950-talet (kanske '60), en form av tonfrekvensbaserad informationsöverföring mellan bana och lok. Tror inte man funderade över sabotagerisken alls vid den tiden... Sen dröjde det ju ett bra tag innan det blev nåt av det hela, och då i en helt annan tappning.
 
Nå, och så vidare. Ibland är det svårt att begripa. T.ex. varför man måste ha licens för amatörradio.
iden med utbildning är faktiskt inte så dum, och priserna är relativt låga för att göra provet. Skulle inte vilja ha wilda vestern där vem som helst sänder där han tycker det passar
 
så är det nog ändå inte helt osannolikt att det var just radioamatörentusiaster som jäklades. Å andra sidan kan det lika gärna ha varit ett gäng fågelskådare eller train spotters som skaffat amatörradioapparater vilka öppnats så att de kan sända på de frekvenser utanför amatörbanden som används för fjärrstyrning av stoppsignalerna.
Vilka som är "radioamatörentusiaster" eller inte ligger lite i "betraktarens öga". Med kvällstidningsjournalisters språkbruk är "radioentusiaster" sådana som använder "radio" på ena eller andra sättet utan att få betalt för det, vilka förvisso är en ganska omfångsrik kategori.

Dock är kan de flesta "billiga apparater" som t.ex. Baofeng "öppnas" med mycket enkla medel och kommer därefter att kunna sända på alla frekvenser som man väljer att programmera dem med. Tröskeln för att även kunna sända på synnerligen olämpliga frekvenser har därför blivit mycket låg.

Exempelvis experimenterade man tydligen med ATC på nån bansträcka norr om Sundbyberg redan under 1950-talet (kanske '60), en form av tonfrekvensbaserad informationsöverföring mellan bana och lok.
"Code-signalsystemet" som fanns i tunnelbanan redan på 50-talet,
använde både galvanisk och induktiv överföring av signalbilden till föraren. Dock är sådant mycket svårt att störa.

Däremot är nog "radioblocksystem" eller "System R", en föregångare till ERTMS, vilket finns på en del glesbygdsbanor lättare att störa.
Har aldrig sett någon uppgift om i vilket frekvensband det arbetar.
Dumt nog frågade jag aldrig min kusin som jobbade på Banverket med utbyggnaden efter Tjust-banan om hur det var gjort.

iden med utbildning är faktiskt inte så dum, och priserna är relativt låga för att göra provet

Förvisso.
Problemet är nu att radio som hobby eller "amatörradio" utgör ett "odefinierat tillstånd" i den marknadsorienterade och avreglerade världen. Det finns inga frekvensraster eller krav på typgodkännande av materielen, vilket det gör för alla andra radioverksamheter.

Radioamatörer har alltså unika friheter, och man kan tycka att kraven på användarna också skulle motsvara denna nivå.
Då uppstår frågan hur man ser till att dessa krav verkligen uppfylls om man vill tillämpa dem. När radiosändare med relativt stor effekt och fria frekvensval tillåts säljas som vilka konsumentprodukter som helst tar man faktiskt vissa risker.

Under "DDR-tiden" var faktiskt innehav av radiosändare utan vederbörligt tillstånd straffbart, men det ansåg man vara "överreglering" så det togs bort på 90-talet. Det finns alltså inte längre några möjligheter att "stämma i bäcken".

"Televerket kom tillbaka! Allt är förlåtet!"
 
Jag kan tycka att om man använder ett radiosystem för något säkerhetskritiskt så bör man nog tänka att det kan dyka upp både störningar och störningar på frekvensen.
Läste någonstans att när man byggde HVDC-länken mellan SM1 och fastlandet så skickades 50 Hz-referensen via radiolänk. Hur det funkar nu har jag ingen aning om. Man kan ju undra vad som skulle hända om någon skickar ut en egen signal, det kan ju vara lite skojfriskt med 60 Hz på Gotland en stund om man är lite amerikaniserad, eller varför inte 400 Hz om man i stället gillar flygteknik. Rimligen tänkte man på sådant och säkert fanns det bara ett ytterst litet område som nätfrekvensen kunde varieras mellan. Stördes länken ut (eller om den föll bort pga fel) fanns det förmodligen en lokal källa som fixade 50 Hz. Går man in på kontrollrummet på SVK:s hemsida ser man f.ö. inom vilket snävt område nätfrekvensen hålls.
 
Vad jag minns av beskrivningen av hur nätfrekvensen synkroniserades mellan SM1 och resten av SM är att man skickade 1000 Hz från Vattenfallsstyrelsens normalfrekvens (f.ö. deriverad från Televerkets i Enköping) över 160 MHz länken mellan Händelöp och Ygne.

Dessa 1000 Hz faslåste i sin tur en kristalloscillator i växelriktaren på analogt (!) sätt som när pilotbärvågorna genereras i BF-system.
Denna referens delades sedan ner till 50 Hz.
Skulle någon fått för sig att försöka skicka in en annan frekvens via länken, t.ex. 1200 Hz för 60 Hz, hade man fått ett faslåsningslarm samt att den gotländska nätfrekvensen hade blivit "lätt avvikande".

Pikant nog var Televerkets normalfrekvens relaterad till astronomisk tid (detta var före "cesiumrevolutionen") så att den dåvarande svenska nätfrekvensen var, ehuru perifert, relaterad till jordrotationen.
Detta förhållande varade mycket länge, en Airmec 100 kHz frekvensreferens, som fortfarande finns bevarad*, installerades 1963 i Enköping och den justerades in i "modern tid" mot de brittiska tidssignalerna från Rugby, vilka i sin tur var refererade till det kungliga observatoriet i Greenwich.

När UTC till sist slagit igenom blev först FOA:s cesiumnormal och sedan ett cluster hos Telestyrelsen svensk normalfrekvens. Vattenfall hade sin egen normal i Råcksta.

Hur man gör idag har jag inte sett något närmare om, men kan misstänka att det även finns en nod på Gotland i PTS redundanta tidsdistributionssystem. Har ett vagt minne av att saken berördes på ett seminarium om "robust tid och frekvens" som RNN hade för ett 10-tal år sedan. SA0MAD vet säkert detaljer om detta.

*Den nye ägaren till fastigheten tänkte slänga den, men jag lyckades övertala honom att låta den stå kvar på sitt fundament i hans blivande hobbyrum och även att sätta en graverad minnesskylt på detta industrihistoriska objekt.
 
Back
Top