Skadlig eller tillåten störning

SM7NTJ

Well-Known Member
Hej
Jag har fått några frågor om störningar och om vad som är tillåten störning. Jag har även fått höra att det pågår diskussioner om störningar på andra forum.

Alla läser väl på HAM.se, så här är några rader om ”skadlig störning” och ”tillåten störning” samt ”primär- och sekundär användning”.

Vi dyker direkt in i lagtexten och kikar på aktuell paragraf i Lagen om elektronisk kommunikation. (LEK)

Lag 2003:389 om elektronisk kommunikation, kap3
Åtgärder mot störningar
13 §
Om det uppkommer skadlig störning, skall tillståndshavaren omedelbart se till att störningen upphör eller i möjligaste mån minskar, om inte störningen är tillåten. Detsamma gäller den som använder en radiomottagare som stör användningen av en annan radiomottagare.​

Här hittar vi begreppen ”skadlig störning” och ”tillåten störning”. Så till definitionerna i lagen

Lag 2003:389 om elektronisk kommunikation, kap1 § 7 Definitioner
Skadlig störning: störning som äventyrar funktionen hos en radionavigationstjänst eller någon annan säkerhetstjänst, eller som på annat sätt allvarligt försämrar, hindrar eller upprepat avbryter en radiokommunikationstjänst som fungerar i enlighet med gällande bestämmelser, inbegripet störning av befintliga eller planerade tjänster på nationellt tilldelade frekvenser,​

Ok, där finns begreppet skadlig störning definierad men när är en störning tillåten? Jag letade rätt på det färskaste jag kunde hitta och hittade PTS konsekvensutredning inför ändringen av Post- och telestyrelsens föreskrifter (PTSFS 2013:4) om undantag från tillståndsplikt för vissa radiosändare.

Konsekvensutredning i fråga om Post- och telestyrelsens föreskrifter om undantag från tillståndsplikt för användning av vissa radiosändare 2015-03-16, Dnr 15-2524.
Av förarbetena till lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation (LEK) framgår ett resonemang kring det faktum att delning av frekvenser innebär till viss del risk för störning, men att störningen i det fallet får anses vara tillåten. Sidan 7 sista stycket

Här kan vi läsa att störningar som orsakas av att användare delar frekvens anses vara tillåten. Det finns en hänvisning till propositionen inför LEK så.

Regeringens proposition 2003/03:110 Lag om elektronisk kommunikation
I RR anges olika klasser vid fördelning på trafikslag, vilket har betydelse då samma frekvensband har upplåtits för flera olika användningsområden. I RR görs en huvudsaklig uppdelning mellan primär och sekundär användning, se RRS5, Section II (e.d. 2001). Stationer som tillhör sekundär användning får inte störa stationer som ombesörjer primär användning och som redan tilldelats frekvenser eller senare kan komma att tilldelas sådana. Sidan 153 andra stycket

Möjligheten att vid tillståndsbeslut uppställa villkor om skyldighet för sökanden att dela frekvensutrymme med någon annan innebär att den som har ett sådant tillstånd, eller använder radiosändare med stöd av undantag från tillståndsplikt för sändare som sänder på gemensamma frekvenser, måste tåla störningar… Sidan 153 tredje stycket

Med hänsyn till detta och till internationella överenskommelser om tillståndsvillkor bör det av lagen klart framgå att en störning i vissa fall kan vara tillåten och måste godtas. Sidan 153 fjärde stycket

Propositionen har i avsnittet om störningar en hänvisning till ITU RR (Radio Reglemente) där förhållandet i störningshänseende mellan primär- och sekundär användning regleras. Sekundära användare får inte störa primära användare.

Vi kan även läsa att tillståndspliktig radioanvändning och användning som undantagits från tillståndsplikt är likställda när det gäller störningar som uppkommer vid sändning på respektive gemensamma frekvenser och att störningar på grund av detta måste tålas.
(Stöd för att den som använder sändare undantagen för tillstånd ska vara likställd finns i paragraf 5 i 3 kap i LEK där ”Den som enligt eller enligt föreskrifter som meddelats med stöd av är undantagen från tillståndsplikt skall vid tillämpning av denna lag anses ha tillstånd enligt .”)

Så:
§13 i LEK gäller alla, inte enbart radioamatörer.
Skadlig störning måste omedelbart upphöra eller minskas.
Viss störning är tillåten störning och måste tålas.
Det finns överenskommelser som i vissa fall begränsar användningen av radiosändare för att minska risken för att störningar uppkommer.

73 de SM7NTJ Lorentz
 

SA5AKL

Well-Known Member
Bra sammanfattning.

Sedan kan det vara bra att veta att störsändare förbjudna att inneha, inte bara använda.
Vill man ha mer tekniska detaljer såsom nivåer mm, skall man sätta sig och läsa ETSI och CISPR standarderna. ETSI är gratis. CISPR kostar.
 

SM1TDX

Well-Known Member
Mycket av texterna är av äldre ursprung och jag tolkar att "tillåten störning" avser trafik från andra användare, intermod o spegelfrekvenser. Dvs inte alls dagens problem med EMI, vilket bör falla under "skadlig störning" då den stör tillståndsgiven kommunikation.
Men inte ens jurister och domstolar kan länge tolka våra lagar och förordningar, domslut ändras regelmässigt i varje instans. Det enda som är säkert är att dyraste advokaten brukar vinna...
 

SM5KYH

Well-Known Member
EMI från icke radiosändare bör alltid betraktas som skadlig störning eftersom den skadar etermediats användbarhet.

Alla oönskade emissioner från icke radioutrustning som hela tiden ökar i antal måste mötas med hårt mot hårt så att förstörelsen av naturmediat radiospektrums olika delar upphör.

Annars intecknas de systemmarginaler som exempelvis säkerhetssystem som använder radio designats att tåla.
Att dessa radiosystem numera baseras på digitala modulationsmetoder innebär att användarna inte förstår att de är utstörda då de hamnar i en EMI-belastning som äventyrar eller hindrar funktionen.
 
Top