Slut med att köra vanliga qso med fåfängsignaler nu?

SA0BUX

Old Member
äh, det verkar vara några få ärenden av tveksam art som PTS har åsikter om, i relation till antalet ärenden som dom hanterat så är det inte
speciellt många.
(förutom i princip alla fall som inte uppfyller PTS odefinerade krav för specialsignaler. )
 
Last edited:

sm5phu

Well-Known Member
Vad man verkligen kan läsa i rapporten och i SSAs svar är följande:

Tillsynen omfattar hur SSA skött provförrättning och tilldelning av anropssignaler under 2012.

Vad beträffar provförrättning hade 155 prov förrättats. PTS har inga invändningar alls mot hur SSA utfört uppdraget.

Vad beträffar anropssignaler hade SSA delat ut närmare 300 sådana. Merparten är vad som i dagligt tal kallas "grundsignaler" (ett begrepp som för övrigt inte finns definierat i något regelverk).

Endast fyra utdelade anropssignaler är äkta specialsignaler strikt enligt definitionen i ITU-RR Artikel 19, som PTS i delegationsbeslutet säger att man ska följa. Det är uppenbart när man läser rapporten, att PTS missupfattat denna definition. Man har uttryckligen i delegationsbeslutet uppdragit åt SSA att dela ut specialsignaler, och sedan anmärker man i de fall SSA verkligen gjort just det.

  • I två fall konstaterar PTS att man borde ha tillfrågats innan "grundsignaler" delats ut, även om man inte har något att invända i sak.

  • I ett fall får SSA kritik för att man tilldelat FRO en SL-signal.

  • I ett fall har en tillfällig anropssignal delats ut enligt det gamla regelverket några dagar efter att detta upphörde att gälla. (Ansökan skedde dock när det gamla regelverket fortfarande gällde.)

  • I ett fall har en tillfällig anropssignal utdelats till någon som ville uppmärksamma att han varit radioamatör i 40 år. PTS menar att "jubileum", som uttryckligen nämns i delegationsbeslutet, inte avser personligt jubileum. (Nu vet vi alltså det, men det visste vi inte då.)

  • I ett fall har en tillfällig anropssignal i strid mot delegationsbeslutet tilldelats ett internationellt funktionärsuppdrag.

  • PTS anmärker på att SSA tilldelat särskilda anropssignaler för D-STAR-hotspots, något som SSA hävdar behövs av tekniska orsaker.

  • PTS föreslår att SSA begär in och granskar contestloggar för att säkerställa att tilldelade anropssignaler används på rätt sätt. Här har PTS missat två saker. För det första är det lönlöst att leta efter "illegala" repeater-QSO i en contestlogg. För det andra vore det ett lagbrott om PTS överlät tillsyn gentemot enskilda till SSA.

  • PTS riktar kritik mot SSA för att man för tillfälliga anropssignaler tagit ut olika avgifter från medlemmar respektive icke-medlemmar i SSA. Detta anser jag är den allvarlligaste och mest befogade anmärkningen i tillsynsrapporten. PTS ifrågasätter även om avgiftsnivån i sig är rimlig, jämfört med registerhållningen av "grundsignalerna" (som är gratis).

Ovanstående sammanfattar vad SM3KYH kallar "klantat sig så ini h-e".

73,
Jonas/SM5J
 
Last edited:

SMØW

Well-Known Member
Och du Teemu hade fel om anropssignalers utformning :D:D:D:D
Det kan man läsa i rapporten!

Jaa du KYH, jag har faktiskt varken "påstått" något eller "tyckt" något, utan har enbart citerat ur ITU-RR artikel 19. Så jag vet inte vilket "falsarium" du tycker att jag har kommit med.

73 de Teemu SM0W
 

RM2D

Well-Known Member
"h-e", helskotta eller Hälsningland är väl tre ord för liknande saker...

Det som skiljer dem åt är sannolikt betraktarens slutsatser och bedömningar.

Att PTS ger SSA en känga är enligt mitt synsätt ganska uppenbart. Om det bör beskrivas som "h-e", helskotta, Hälsningland eller något ännu mildare, är det väl enbart myndigheten som kan ha en riktig uppfattning om.

Sedan håller jag med PHU om att benämningen "specialsignaler" hanterats litet märkligt av PTS...

73 de LRR, Mats
 

SM7EQL

Kortvågs- och UKV-tekniker
PHU skrev; "PTS föreslår att SSA begär in och granskar contestloggar för att säkerställa att tilldelade anropssignaler används på rätt sätt. Här har PTS missat två saker. För det första är det lönlöst att leta efter "illegala" repeater-QSO i en contestlogg. För det andra vore det ett lagbrott om PTS överlät tillsyn gentemot enskilda till SSA."

Jag tycker just den frågan är den mest intressanta att fundera över. Även om jag inte alls drar samma slutsatser som du nu gjort, efter att jag har läst igenom såväl villkoren i delegationsbeslutet som resonemanget i tillsynsrapporten, så torde frågan kunna redas ut av PTS jurister där den kanske hamnar så småningom.

Man får komma ihåg att SSA fått en möjlighet att via delegationen utföra vissa saker på villkor som PTS bestämt. Ett frivilligt uppdrag man accepterat och tackat ja till.

En enkel åtgärd för att undanröja tolkningstvister och som jag mycket väl kan tänka mig att juristerna ser som bekväm är att helt enkelt återkalla SSA:s delegation och därefter ev erbjuda en ny delegation med nya villkor som strikt följer PTS egna undantagsföreskrifter PTSFS 2013:4 där det klart och tydligt sägs;

"Den som använder amatörradiosändare ska ha en egen anropssignal. Denna framgår av certifikatet, eller tidigare av amatörradiotillståndet."

Därmed skulle alla problem vara ur världen Jonas, använd anropssignalen som framgår av certifikatet. Fan vet om vi inte är på väg dit nu när SSA så envist stretar emot PTS på precis alla plan. Vi har ju nyss bevittnat hur SSA totalhavererade samarbetet i Samverkansgruppen och att projektet med den nya provfrågebanken som borde kunnat färdigställas på relativt kort tid kom att försenas snart tre år. Och nu fortsätter meningsskiljaktigheterna med anropssignalerna och om vad som egentligen står i delegationsbeslutet och hur ITU-RR skall tolkas.

Om SSA vore bara några dB smidigare och mer resonabla gentemot PTS så tror jag att det hade gått alldeles utmärkt att komma fram till en god kompromiss. Trots allt har SSA fått disponera precis alla prefixserier (utom SK, SL och SM) som Sverige tilldelats av ITU. Hade det inte räckt med några stycken, tre till fyra?

Genom att tänja på alla gränser till det yttersta så finns det ju till slut ingen annan utväg än en rättslig prövning. Jag ser framför mig en lång rad överklaganden från radioamatörer som inte får ut sin egen specialsignal och för sitt eget ändamål. Radioamatörer som inte nöjer sig med två eller tre specialsignaler utan vill ha fyra, fem eller ännu fler. Visst alla har den rätten att överklaga, men...

Utfallet av ett sådant ärende kan ju bli precis vilket som helst. Ungefär som att kasta krona och klave.

Ett möjligt beslut vore då att hänvisa till "PTSFS 2013:4 Den som använder amatörradiosändare ska ha en egen anropssignal. Denna framgår av certifikatet, eller tidigare av amatörradiotillståndet." ev med förtydligandet att det räcker med en (1) anropssignal för att identifiera en sändning/radiosändare vilket ju krävs av ITU-RR. Här i Sverige vill PTS ha möjlighet att identifiera en sändning/radiosändare i samband med sk skadlig störning. Det är egentligen den enda anledningen som man kan läsa ut ur div konsekvensutredningar m m som PTS gjort under årens lopp.

En strikt tillämpning av PTSFS 2013:4 hade löst alla problem eller hur?
 

sm5phu

Well-Known Member
Du och jag läser rapporten på olika sätt och värderar formuleringarna olika.
Det verkar vara betydligt lättare att halka ner i ditt h-e än i mitt :)

"Den som använder amatörradiosändare ska ha en egen anropssignal. Denna framgår av certifikatet, eller tidigare av amatörradiotillståndet."

Därmed skulle alla problem vara ur världen Jonas, använd anropssignalen som framgår av certifikatet.

Ingenstans står att man inte får använda ytterligare andra anropssignaler, som man tilldelats. Skrivningen om att anropssignalen ska framgå av certifikatet tillkom för att stävja segelflygarnas missbruk, där de i stället använde flygplanens registreringsbeteckning. Det vet du, för det har jag påtalat för dig tidigare i tråden.

Enligt ditt synsätt skulle man inte längre få byta distriktssiffra när man befinner sig i sommarstugan, inte heller indikera mobil- eller portabeltrafik. Den radioklubb där jag startade min karriär hade för övrigt inte mindre än tre anropssignaler tilldelade av Televerket.

Fan vet om vi inte är på väg dit nu när SSA så envist stretar emot PTS på precis alla plan.

Jag ser inte alls att SSA stretar emot PTS på detta plan. Tvärtom verkar SSA ytterst lyhörda för PTS synpunkter.

Vi har ju nyss bevittnat hur SSA totalhavererade samarbetet i Samverkansgruppen och [blablabla]
OK, nu var du där igen. Jag förstår att denna fråga ligger dig varmt om hjärtat.

En strikt tillämpning av PTSFS 2013:4 hade löst alla problem eller hur?

Undantagsföreskriften följs redan till punkt och pricka.

73,
Jonas/SM5J
 

SM7EQL

Kortvågs- och UKV-tekniker
PHU skrev; "Enligt ditt synsätt skulle man inte längre få byta distriktssiffra när man befinner sig i sommarstugan, inte heller indikera mobil- eller portabeltrafik. Den radioklubb där jag startade min karriär hade för övrigt inte mindre än tre anropssignaler tilldelade av Televerket."

Ytterligare en intressant fråga. Om du själv hade varit av den åsikten att endast den anropssignal som anges i certifikatet fick användas så skulle du mycket lätt ha kunnat argumentera för den saken också.

Ang distriktssiffran så upphörde den formellt att existera i föreskrifterna i och med att B:90 upphörde. Dock har PTS för c:a 15 år sedan skrivit i e-mail till SSA att man inte har några synpunkter på hur distriktssiffran byts t ex vid sommarstugeboende i annat distrikt. Det finns en överenskommelse om detta mellan SSA och Per Kjellin PTS. Vidare har PTS vid olika tillfällen de senare 15 åren sagt att man enbart identifierar prefix t ex SM för Sverige och suffix t ex PHU som den personliga identiteten. Distriktssiffran är "oreglerad" och du kan kanske t o m kalla dig SM8PHU om du vill? Kanske har du då 10 unika signaler att välja mellan. SSA har dock egna regler där 8 och 9 är reserverade för maritima signaler resp utlandssvenskar på något sätt vill jag minnas. Kolla gärna vad som gäller idag om det där ryms inom delegationsbeslutet. Har ingen aning själv.

På samma sätt anses tillägg efter en signal inte ingå i den tilldelade signalen. Så ser det ut i hela världen och SM5PHU/Mobil torde vara lika möjlig att använda som SM5PHU/SM500XYZ99 att använda om du vill ha en lång signal. Själv provade jag SM7EQL/QRO för några år sedan vilket skapade enorma pil-up på, CW. QRP är ju vanligt men QRO var nytt och många var väl nyfikna på min kilowatt.

Själv hade jag nog gärna sett att PTS återfört distriktsindelningen som definition i föreskrifterna. Kanske även tilläggen /M, /MM, /AM och /distriktssiffran. Det var väl ett bra system som skapade ordning och reda för alla. Vi gamla använder det ju fortfarande och det är allmänt vedertaget i hela världen.

Vidare borde det vara den fysiska radiosändaren/stationsplatsen som skulle bära identiteten, stationssignalen. Den som sedan innehar ett amatörradiocertifikat har då rätt att använda sändaren med den signalen. Så ser det ut i många andra länder och även detta har faktiskt stöd i ITU-RR.

Nåja, det är ingen viktig fråga för mig men ändå intressant att spekulera över nu när vi vänder ut och in på ordens betydelse.
 
Last edited:

sm5phu

Well-Known Member
Därmed skulle alla problem vara ur världen Jonas, använd anropssignalen som framgår av certifikatet.
Distriktssiffran är "oreglerad" och du kan kanske t o m kalla dig SM8PHU om du vill?
Du får gärna byta åsikt så ofta du vill Bengt. Men diskussionen blir larvig om du gör det flera gånger samma förmiddag.

73,
Jonas/SM5J
 
Last edited:

SM7EQL

Kortvågs- och UKV-tekniker
PHU skrev; "Du får gärna byta åsikt så ofta du vill Bengt. Men diskussionen blir larvig om du gör det flera gånger samma förmiddag."

Genom att klippa ut lösryckta meningar ur sitt sammanhang så kan det mesta förvanskas och ges en annan betydelse än avsett Jonas. Jag börjar nu också förstå din argumentationsteknik som är svår att bemöta utan att falla ner i sandlådedebatt.

Om du läser hela stycket jag skrev så borde det framgå att det var PTS åsikt jag redovisade, den åsikt som PTS meddelat SSA m fl som de senaste 15 åren frågat vad som gäller. Om det ändå inte framgår så är jag otydlig.

Så jag tar det igen;

"Ang distriktssiffran så upphörde den formellt att existera i föreskrifterna i och med att B:90 upphörde. Dock har PTS för c:a 15 år sedan skrivit i e-mail till SSA att man inte har några synpunkter på hur distriktssiffran byts t ex vid sommarstugeboende i annat distrikt. Det finns en överenskommelse om detta mellan SSA och Per Kjellin PTS. Vidare har PTS vid olika tillfällen de senare 15 åren sagt att man enbart identifierar prefix t ex SM för Sverige och suffix t ex PHU som den personliga identiteten. Distriktssiffran är "oreglerad" och du kan kanske t o m kalla dig SM8PHU om du vill? Kanske har du då 10 unika signaler att välja mellan...."

Nåväl, det känns inte som du är överdrivet intresserad av att föra en sansad diskussion i sakfrågorna Jonas så det kanske är bättre att vi slutar. Jag skall gå ut i trädgården och klippa gräsmattan och sen städa ur växthuset. Snart dags för en ny odlingsperiod av riktiga grönsaker utan gift och EU-direktiv.
 

SM0APK

Well-Known Member
Gamla B:90 kanske inte var så tokig i alla fall. Där var det solklart vad som gällde och ingenting att dividera om.
 

SMØW

Well-Known Member
Själv hade jag nog gärna sett att PTS återfört distriktsindelningen som definition i föreskrifterna. Kanske även tilläggen /M, /MM, /AM och /distriktssiffran. Det var väl ett bra system som skapade ordning och reda för alla. Vi gamla använder det ju fortfarande och det är allmänt vedertaget i hela världen..

Nämen hoppsan Kerstin..jag tror att Bengt EQL måste ha försagt sig en aning nu. Bengt, du menar väl inte att du tycker att vi bör harmonisera oss enbart i vissa aspekter mot omvärlden men inte alla? Du säger ju här att det är allmänt vedertaget över hela världen med /MM, /AM, /distriktssiffra och att vi därför bör rätta oss efter detta. Men å andra sidan har du fullständigt dissat korta anropssignaler trots att även det är allmänt vedertaget i de flesta länder i världen. Hmmm.. din logik går inte riktigt ihop tycker jag..

Fö. tycker även jag att vi skall rätta oss efter allt det som är vedertaget i resten av världen såsom användande av /MM, /M, AM osv.. och även korta anropssignaler samt särskilda specialsignaler. m.m.

73 de Teemu SM0W
 

Per/SM7YES

Well-Known Member
Det blir mycket intressantare när man analyserar varför olika individer tycker just som man gör i detta ämne.

Inte vad man tycker utan varför.

:)
 

SM7EQL

Kortvågs- och UKV-tekniker
WKA skrev; "Men å andra sidan har du fullständigt dissat korta anropssignaler trots att även det är allmänt vedertaget i de flesta länder i världen. Hmmm.. din logik går inte riktigt ihop tycker jag.."

Du får läsa på bättre Teemu om du vill samla riktiga poäng i debatten. Om dina argument i sakfrågorna är så svaga som de tycks vara så är det bättre att du låter bli tangentbordet.

Några inlägg tidigare skrev jag följande;

"Jag skulle själv kunna tänka mig att skaffa en kort signal att använda för contesting men enbart under förutsättning att signalen får samma status som grundsignalen och kan behållas utan tidsgräns. En rimlig engångskostnad i samband med tilldelningen och registerföringen är helt i sin ordning."

Alltså har jag inget emot kortsignaler i sak. Den fyller en viktig funktion t ex i contest. Inget snack om den saken.

"Jag tycker det är bra att PTS uppmärksammat SSA:s "kommersiella handel" med anropssignaler och det blir väl upp till SSA att visa vilka administrativa kostnader som kan rättfärdiga en så pass hög årsavgift som 150:- för att förlänga giltigheten. Borde det inte räcka med 50:- för att knappa in ett nytt datum i databasen?"

Det jag inte gillar Teemu är att SSA bedriver kommersiell handel med anropssignalerna och samma sak var det med det "fantastiska erbjudandet" till ESR om att få använda SSA:s undermåliga provfrågebank som inte uppfyller de krav som ställs. Ett erbjudande från ordf som var helt ointressant och som medförde att ESR tackade nej. Detta nej har sedan använts av SSA ordf i tid och otid för att vilseleda SSA-medlemmarna och göra sken av att ESR inte ville samarbeta med SSA och på sikt orsakade sammanbrottet i Samverkansgruppen. Vad SSA och ordf inte talade om för sina lättlurade medlemmar var att ESR skulle betala samma administrativa avgift som SSA:s provtagare. Alltså ville SSA göra business även här när uppdraget i Samverkansgruppen gick ut på att tre organisationer SSA, FRO och ESR tillsammans skulle ta fram en ny provfrågebank att förvaltas och användas gemensamt. Även du Teemu fattar hur ointressant erbjudandet var. Inte ens du hade tackat ja till ett sådant skiterbjudande.
 

sm5phu

Well-Known Member
Välkommen tillbaka från myllan Bengt!

Skönt att EU-reglerna är lite flexibla när det gäller privatodlade gurkor, på samma sätt som TR 61-02 är när det gäller amatörradio.

[...] sammanbrottet i Samverkansgruppen [...] ny provfrågebank [...]

OK, nu var du där igen. Jag förstår att denna fråga ligger dig varmt om hjärtat.

Ursäkta att jag fortsätter klippa sönder dina inlägg Bengt, men annars blir det så svårt för mig att se förbi allt ovidkommande och kunna föra en "sansad diskussion i sakfrågorna".

Alltså har jag inget emot kortsignaler i sak. Den fyller en viktig funktion t ex i contest. Inget snack om den saken.
Skönt också, att vi kan vara överens här. Kanske något att bygga vidare på?

73,
Jonas/SM5J
 
Last edited:

SM7MCD

Well-Known Member
Ursäkta att jag fortsätter klippa sönder dina inlägg Bengt, men annars blir det så svårt för mig att se förbi allt ovidkommande och kunna föra en "sansad diskussion i sakfrågorna".

När man läser dina märkliga inlägg Jonas tänker man på en viss Marjasin som oxo var en usel klippare. Ditt sätt att hantera andras texter drar bara ett löjets skimmer över din i övrigt bristfälliga argumentation. Vill du debattera i forumet är det ett rimligt krav att du läser de texter du bemöter innan du leker med saxen i ett slumpmässigt klippande.
 

sm5phu

Well-Known Member
Tack för dina konstruktiva synpunkter Leif.

Eftersom du vill delta i diskussionen, kanske du har några konkreta kommentarer till min sammanfattning i tidigare inlägg? Jag har inte sett att någon annan kommit med några invändningar i sak mot vad jag skrivit där.

73,
Jonas/SM5J
 
Last edited:

SMØW

Well-Known Member
WKA skrev; "Men å andra sidan har du fullständigt dissat korta anropssignaler trots att även det är allmänt vedertaget i de flesta länder i världen. Hmmm.. din logik går inte riktigt ihop tycker jag.."

"Jag skulle själv kunna tänka mig att skaffa en kort signal att använda för contesting men enbart under förutsättning att signalen får samma status som grundsignalen och kan behållas utan tidsgräns. En rimlig engångskostnad i samband med tilldelningen och registerföringen är helt i sin ordning."

Alltså har jag inget emot kortsignaler i sak. Den fyller en viktig funktion t ex i contest. Inget snack om den saken.

"Jag tycker det är bra att PTS uppmärksammat SSA:s "kommersiella handel" med anropssignaler och det blir väl upp till SSA att visa vilka administrativa kostnader som kan rättfärdiga en så pass hög årsavgift som 150:- för att förlänga giltigheten. Borde det inte räcka med 50:- för att knappa in ett nytt datum i databasen?"

Det jag inte gillar Teemu är att SSA bedriver kommersiell handel med anropssignalerna...

Okej Bengt, då verkar vi ha kommit en bit i denna debatt, problemet är alltså enligt dig kostnaden för anropssignalerna. Bra! Då kan vi med detta alltså släppa anropssignalernas utformning helt, eftersom det inte är relevant, kan vi vara överens om detta samt att ITU-RR artikel 19 är det som gäller?

73 de Teemu SM0W
 

SM7EQL

Kortvågs- och UKV-tekniker
WKA skrev; "...kan vi vara överens om detta samt att ITU-RR artikel 19 är det som gäller?"

Det som gäller för SSA:s del torde vara delegationsbeslutet eller som PTS uttrycker sig i Tillsynsrapporten: "Delegationsbeslutet från 2011-12-08, efter lagändringen, omfattar hela den delegation som SSA nu har."

Tydligen har SSA gjort betydligt friare tolkningar än vad PTS avsett lämna möjligheter till och då det inte är tydligt nog för SSA vad PTS avsett så ser det nu ut som om PTS får ta fram mer detaljerade tillämpningsregler inom ramen för delegationsbeslutet och som förtydligar det som är oklart. Dessa regler behöver också granskas av juristerna så att det finns stöd i föreskrifterna, lagar m m. Vi får väl se vad som kommer ut av det.

Beträffande ITU-RR Artikel 19 så är det de reglerna PTS hänvisar till i delegationsbeslutet. Som jag förstått saken så har en administration (PTS) rätt att göra avsteg från dessa när man så anser befogat, en rätt som PTS inte gett vidare till SSA.

Det har varit en del diskussioner om vad som är en specialanropssignal eller inte liksom om PTS har laglig rätt att villkora användningen till t ex contest och DX-trafik. Den rätten torde man ha, enligt mig.

Som jag ser på saken så har PTS ingen skyldighet att tilldela fler än en (1) anropssignal vilken krävs enligt ITU-RR för att en sändning/radiosändare skall kunna identifieras. Allt därutöver borde kunna betecknas som bonusmöjligheter som administrationer råder över att bestämma om. SSA har genom delegationen fått sådana möjligheter. Dock begränsade och på vissa villkor.

Vi har också diskuterat tillsyn. Där står det klart att PTS har rätt och skyldighet att utöva tillsyn över de organisationer (SSA, ESR och FRO) som fått delegation så att de sköter sina uppdrag inom ramen för villkoren i delegationsbeslutet. Här ankommer det på SSA att säkerställa att de tilldelade specialanropssignalerna används för rätt ändamål och under rätt giltighetstid. Någon påstår att detta är tillsyn och att det bara är PTS som har rätt att utöva tillsyn. Jag tror inte det är tillsyn i egentlig mening utan istället en del i SSA:s kvalitetsarbete där det bör finnas rutiner för SSA att visa på överensstämmelse med villkoren i delegationsbeslutet. PTS skriver i sin Tillsynsrapport att; "PTS uppfattar att specialanropssignaler som tilldelas av SSA inte kravställs eller följs upp. Därmed följer inte SSA gällande delegationsbeslut eftersom specialanropssignaler inte får tilldelas eller användas på annat sätt än vad som anges i delegationsbeslutet."

Jag har inget uttalat behov av att bli överens med vare sig dig Teemu eller PHU som klipper och klistrar lösryckta meningar i hopp om att "sätta dit mig" för att ha bytt åsikt. Jag diskuterar utifrån mina egna ståndpunkter liksom du och Jonas gör. Blir jag överbevisad om att jag har fel så reviderar jag dom. Det händer då och då och jag har idag inte exakt samma inställning till saker och ting som jag hade tidigare, helt enkelt beroende på att mer och ny information kommit fram. Vem som har "rätt" vet ingen av oss utan det får väl framtiden och ev PTS utvisa.

En viktig del i diskussionerna är att skapa bättre förståelse för hur saker och ting fungerar. I och med dessa frågor lyfts upp ökar kraven på saklig och sanningsenlig information. Vi letar referenser och vidareutbildar oss. Du kan tro att det finns många läsare här som följer skriverierna med stort intresse och som har förmågan att analysera, söka information och lägga ihop. Det är bra - tycker jag.
 
Last edited:

sm5phu

Well-Known Member
Beträffande ITU-RR Artikel 19 så är det de reglerna PTS hänvisar till i delegationsbeslutet. Som jag förstått saken så har en administration (PTS) rätt att göra avsteg från dessa när man så anser befogat, en rätt som PTS inte gett vidare till SSA.
PTS har uttryckligen gett denna rätt vidare till SSA.

Det har varit en del diskussioner om vad som är en specialanropssignal eller inte liksom om PTS har laglig rätt att villkora användningen till t ex contest och DX-trafik. Den rätten torde man ha, enligt mig.
PTS har missuppfattat definitionen av specialanropssignal. Förmodligen är det därför de tror att de måste villkora användningen av korta anropssignaler.

Som jag ser på saken så har PTS ingen skyldighet att tilldela fler än en (1) anropssignal [...]
Där är vi överens. Men det finns, som du också påpekar, heller inget hinder för att man gör så. Redan Televerket gjorde så på sin tid.

Jag tror inte det är tillsyn i egentlig mening utan istället en del i SSA:s kvalitetsarbete [...]
Jo, tillsyn är det om SSA ska övervaka enskildas användning, oavsett vad man väljer att kalla det. Däremot kan och bör PTS kräva att SSA "kvalitetssäkrar" att tilldelningen sker i enlighet med delegationsbeslutet.

En viktig del i diskussionerna är att skapa bättre förståelse för hur saker och ting fungerar.
Japp. Det är bra, tycker jag också.

73,
Jonas/SM5J

(Observera att alla kopierade citat är klickbara, så att läsaren enkelt kan gå tillbaka och kontrollera om du blivit felciterad, eller om jag satt citatet i fel sammanhang.)
 
Top