Slut med att köra vanliga qso med fåfängsignaler nu?

SA5A

Well-Known Member
SM0AOM skrev
"Som jag tolkar saken har den av PTS initierade upprensningen bland fåfängesignalerna juristernas stöd.
Det är en välkommen uppröjning i efterspelet av den oreglerade tiden där SSA agerade helt frisvängande,
och det är som sagt min förhoppning att domstolarna går på PTS linje i den pågående rättsprocessen"

När det gällde/gäller kunskapskraven fanns det substans och goda skäl för att förändra. (För egen del tog det lite tid att sätta sig in i problematiken och förstå bristerna ... jag erkänner!-) Men när det gäller anropssignalerna tycker ju jag att det saknas sådana skäl till förändring. Att bara hänvisa till uppröjning och upprensning är tunt. Kanske är detta önskemål mer relaterat till SSA:s hantering av anropssignalerna, än till fenomenet specialanropssignaler, i sig?

Ska man ändra i författningar måste det väl finnas ett underlag som visar på vilket problem som ska lösas genom en eventuell förändring? Det måste finnas hållbara skäl. Det räcker inte med att hänvisa till att "några har framfört" att de vill ha mer ordning och reda, och de gör i detta sammanhang kopplingen till specialsignalerna.

Jag anser att det finns helt andra saker som är relaterade till ordning och reda inom amatörradion. Störningsproblematiken, både när det gäller EMC och när det gäller bristen på hyfs och gentlemannaskap på banden. En del i det senare har vi diskuterat i andra sammanhang, exempelvis de tidigare telegrafikursernas funktion att under en längre tidsperiod lotsa in en blivande radioamatör i gemenskapens skrivna och oskrivna regler. Kanske ett mentorskapsår där nya amatörer följs av en klubb eller enskild radioamatör, för att inte svängrummet ska bli för stort? Kanske kunde utbildningsanordnare (tänker i första hand på gymnasieskolor med teknisk och naturvetenskaplig utbildning) få möjlighet att certifiera sig som provförrättare och då bidra till kvalitetssäkringen av provprocessen? Det är bara ett exempel som jag tycker har med "ordning och reda" att göra.

Det där citatet från 2006 härrör väl från skrivelsen från PTS till regeringen (näringsdepartementet)? Det tog alltså många år innan författningarna ändrades i linje med detta. Jag ogillar att en enskild tjänsteman i efterhand hängs ut, utan att alla fakta finns tillhands. PTS som myndighet gjorde vad de skulle och påpekade avsaknaden av bemyndigande till departementet, den enskilde tjänstemannen agerade ganska rimligt utifrån dåvarande förutsättningar. Vad hade alternativet varit? Jag tycker det är en orimlig hållning att mena att allt som gjordes när det gällde amatörradiofrågor inklusive provförrättning och utdelande av certifikat före 2011 skulle underkännas och ogiltigförklaras.

Nä, nu tänker vi framåt ....

Sture
 

SA5BYS

Well-Known Member
Vad gäller för fåfängssignaler i dom stora länderna; USA, Ryssland, Italien, Storbritannien?
 

SM7EQL

Kortvågs- och UKV-tekniker
PTS syn på anropssignalerna och deras användning redovisades i en Promemoria som publicerades i ESR Resonans nr 3 / 2014 på sidorna 3-7.

Läs här; http://resonans.esr.se/ESR_Resonans_2014_3.pdf

Bakgrunden till Promemorian var att;

(Citat från dokumentet) "SSA har uttryckt att de i delegationsbeslutet anvisade serierna för anropssignaler, och hur de ska tilldelas för olika ändamål, har varit svåra att tolka och tillämpa och har begärt att de regler som finns i delegationsbeslutet från 2011 ska förtydligas och exemplifieras.

I detta PM har ett antal sådana förtydliganden och exempel samlats som alla ligger inom ramen för delegationsbeslutet
men som ska tjäna till att underlätta tilldelningen av korrekta anropssignaler för olika ändamål. Förtydligandena har föregåtts av underhandskontakter och samråd mellan SSA och PTS för att tillvarata de önskemål som funnits."

Så vi får väl se vad som händer framöver. Nog var det enklare förr när Televerket hade hand om allt. Vi tilldelades en (1) anropssignal och sedan körde vi radio. Ibland uppstod behov av någon särskild signal för ett visst ändamål. Då ansökte vi om en specialsignal och om skälen räckte till fick vi en sådan. Sen körde vi radio med den...

En sundare lösning baserat på denna röra vore att grundsignalen fick bytas ut mot en kortsignal inom några av prefixserierna. Den gamla signalen skulle återkallas och den nya bli den ordinarie som fick användas fritt utan restriktioner och utan årsavgift till en ideell förening. En skälig engångsavgift vid bytet är helt i sin ordning men att betala årsavgift som SSA nu tar ut är om inte kriminellt så är det ett väldigt smutsigt sätt att låsa in folk i ett avtal. Den som arbetat in sin nya signal så att den blir en identitet blir ju indirekt tvingad att fortsätta betala år efter år för att inte förlora identiteten. Ju mer inarbetad ju hårdare sitter man fast i SSA:s klor. Nä, det är skit.
 

SM7WEJ

Member
Håller med Bengt EQL att en bra lösning hade varit att kunna välja vilken signal man vill behålla. Har innehaft SM7K sedan 2006 dvs
9 år & är inte så sugen att byta ut den då den är väl inarbetad. Detta hade ju gått smidigt att lösa genom att betala en engångssumma
till PTS & inte som nu vara tvungen att betala varje år till SSA & då dessutom vara tvungen att vara medlem.
 

SM7EQL

Kortvågs- och UKV-tekniker
SA5A skrev; "Ska man ändra i författningar måste det väl finnas ett underlag som visar på vilket problem som ska lösas genom en eventuell förändring? Det måste finnas hållbara skäl. Det räcker inte med att hänvisa till att "några har framfört" att de vill ha mer ordning och reda, och de gör i detta sammanhang kopplingen till specialsignalerna. "
----

Min erfarenhet är att det är precis så det fungerar när PTS skickar ut sina förslag på remiss. Då kan berörda intressenter kommentera förslaget, rätta sakfel samt föreslå förändringar m m.

Kikar man igenom sammanställningarna från remissyttrandena så framgår tydligt att PTS tagit stor hänsyn till sådana förslag som har stöd i lag och som ligger i linje med ITU-RR.

Sedan hur hållbara skälen är blir ju i första hand upp till juristerna på PTS att bedöma. Sedan PTS återfick ansvar för amatörradion 1 juli 2011 har det hänt en hel del både när det gäller förtydliganden i föreskrifterna och regelverket för hur delegationsbeslutet skall tolkas.

Alla dessa små stegvisa förändringar bidrar tillsammans till ett stabilare regelverk som bättre än det tidigare harmoniserar med CEPT-överenskommelserna och ITU-RR.

Någon skada har väl detta knappast åsamkat amatörradiokollektivet om vi utgår ifrån att amatörradiotjänsten även fortsättningsvis skall definieras av skrivningarna i ITU-RR och den svenska översättningen av definitionen som numera återfinns i PTS undantagsbestämmelser?
 

SM4INV

Well-Known Member
Vad har hänt? SSA och PTS skulle ju träffas efter helgerna! Nån som vet?

Någon som hört något i detta ärende? Har haft min 'fåfänge-signal' sedan 2006 och det känns som den är i nåt slags limbo...
Kan/törs jag använda den eller inte? Kommer jag att få behålla den?

/p-a
 

sm5phu

Well-Known Member
Det pågår en dialog mellan SSA och PTS. Det råder enighet om mycket, men inte om allt. Inga fysiska möten mellan PTS och SSA har hittills ägt rum i detta ärende i år.

Min bedömning är att

• den som har fått en anropssignal tilldelad enligt 2006 års regelverk, lär kunna fortsätta att använda den på samma sätt som tidigare
• den som fått en anropssignal tilldelad enligt 2011 års delegationsbeslut kan använda den med de inskränkningar som stipuleras i delegationsbeslutet och i PTS förtydligande PM “2014-04-28”
• inga anropssignaler kommer att återkallas

Nuvarande delegationsbeslut gäller till utgången av 2016.

73,
Jonas/SM5PHU
 

SM5AKU

Janne i Vingåker
WEJ skrev bl.a.
... betala varje år till SSA & då dessutom vara tvungen att vara medlem.
Nyfiken och dåligt uppdaterad undrar jag: Det är väl ändå inte möjligt att det krävs medlemskap i ssa för att man skall få köpa sig extra anropssignal(er)! Eller?
 

SA5A

Well-Known Member
Jaha, den här gamla tråden lever vidare? hi hi

Först ett par korta svar till SM7EQL:

"hur hållbara skälen är blir ju i första hand upp till juristerna på PTS att bedöma."
Förhoppningsvis och sannolikt samarbetar juristerna med de som är kunniga på innehållet! Tyvärr, har det tidigare förekommit underlag och pm från PTS där de hänvisar till att "några har framfört". Visst ... vem som helst kan ju begära ut de handlingar som visar vilka "som framfört" synpunkter och värdera dessa utifrån relevansen och tyngden i argumenten. ;-)

"Någon skada har väl detta knappast åsamkat amatörradiokollektivet"
Jag har aldrig skrivit något om något kollektiv.

I nuläget och efter 2011 finnas inga förändringar i några författningar som behandlar utdelande av anropssignaler. Jag har bara sett ett förslag till förtydligande, från PTS riktat till SSA. Det kanske finns ett underskrivet pm, med diarienummer nu, men jag har inte sett det publicerat. Egentligen spelar det inte så stor roll.

Från och med 2011 hade PTS ansvar för utdelandet av anropssignaler. PTS delegerade vissa uppgifter till SSA. Det är viktigt att komma ihåg att den som delegerar fortfarande har ansvaret. PTS bär alltså ansvaret för utdelandet av anropssignaler, även för perioden 2011-2014, och kan ställas till svars för de felaktigheter som eventuellt har skett. Det kan tyckas att tre år är en ganska lång tid att låta något felaktigt fortgå, särskilt om det är något betydelsefullt. Om det under PTS ansvar utdelats signaler felaktigt under perioden 2011-2014 kan den enskilde som på något sätt drabbas av en retroaktiv förändring kräva kompensation. Min bedömning är att alla som tilldelats anropssignal före ett eventuellt beslut 2014, om förtydligande av delegation till SSA, kan fortsätta använda den anropssignalen.

För det som hände före 2011 finns inget alls som förändrar läget.

Man kan tycka vad man vill om korta anropssignaler. Det är dock viktigt att saker och ting hanteras korrekt och rättssäkert, utan godtycke.

Sture
 

SM0HXO - Sven

Well-Known Member
Hur upplever ni att det blivit gällande specialsignaler och Svenska amatörer!?

- Lyssnat en "S1DX" , icke Svensk, och det verkar mest var en egenpåhittat signal och i så fall varför?

/Sven.
 

SM0HXO - Sven

Well-Known Member
Hur upplever ni att det blivit gällande specialsignaler och Svenska amatörer!?

- Lyssnat en "S1DX" , icke Svensk, och det verkar mest var en egenpåhittat signal och i så fall varför?
Felskrivet av mig, rättelse: Det ska vara "D1DX", som jag lyssnade och undrade över..?
/Sven.
 
Top