Contest signal

SM7YGZ

Well-Known Member
Hej !!

Frågan borde ställas hos SSA men jag väljer att ställa den här av olika anledningar.


Om man är flera stycken som vill köra en contest OCH vill använda en gemensam signal, vad gäller ? Om man ansöker om t.ex. SA?X eller 8S7H får flera operatörer använda signalen under en contest ELLER måste det vara en klubbsignal ??

Blir inte klok på vad som gäller och LUS läst http://www.ssa.se/specialsignaler/regler.php
och där framgår det tyvärr inte.

/Robban
SM7YGZ
 
Hej Robban,

Ni kan lugn köra tillsammans med samma signal.
Det finns inga regler för detta, och i praktiken brukar man använda den signal som "stations föreståndaren" innehar. Jag jag kört contest från SM5GMG har jag använt hans anropsignal, när jag kört från SM2EKM har jag kört men hans contest signal.

Mvh
Gunnar SM3SGP
 
Hej,

Senast kända utgåvan av regler för SSA:s SPECIALSIGNALER och som registrerades i SSA:s "Virtuella Styrelsepärm" av undertecknad den 9/9 2005 kl 08:14 lyder så här;

73
Bengt EQL

------------------------------
Titel: REGLER FÖR SPECIALSIGNALER
Dokumentufärdare: SM6JSM
Reg datum: 2005-09-09-0814

REGLER FÖR SPECIALSIGNALER
1. PTS gav i oktober 1999 SSA tillstånd att administrera specialsignaler för contests och evenemangs- och
jubileumssignaler.
2. De prefixserier som får användas är SA, SK, SL, SM, 7S eller 8S. För militära stationer används SL, för
klubbstationer SA, SK, 7S eller 8S och för individuella stationer SA, SM, 7S eller 8S.
3. För contestsignaler används en bokstav i suffixet. För evenemangs- och jubileumssignaler kan två eller
tre bokstäver användas efter prefixet (utom i SA-serien som inte får användas för detta ändamål).
4. En person på SSA är ansvarig för registrering av ansökningar och utdelning av signalerna. På SSA:s
hemsida och via kansliet kan uppgift hämtas om vem som är ansvarig.
5. Intyg skrivs ut på begäran visande specialsignalen och till vilken grundsignal den är bunden.
6. QSL-information skall meddelas SSA om QSL inte ska gå via grundsignalen.
7. En person eller klubb har rätt att inneha flera specialsignaler för olika ändamål.
8. Avgiften är 150 kronor per signal och år från den 1 januari 2005. Avgiften faktureras inte av SSA, utan
det tillkommer signalinnehavaren att betala in beloppet på SSA:s postgirokonto 52277-1. Påminnelse
kan sändas ut till innehavaren av specialsignalen efter det att tillståndsperioden gått ut. Avgift skall
erläggas även för de år innehavaren eventuellt varit inaktiv. Det går att betala för valfritt antal år vid
varje betalningstillfälle.
9. Distriktssiffran skall motsvara den av SSA vedertagna distriktsindelningen. Om en signal används
utanför distriktet kan inte siffran ändras (suffixet är inte exklusivt) utan det tillfälliga distriktet anges
efter callet (ex 7S0A/6).
10. Om avgift inte inkommit efter minst två hela år kan signalen komma att utdelas på nytt. Förre
innehavaren tillfrågas dock alltid innan detta sker.
11. En contestsignal får endast användas under officiellt publicerade contests. Den får aldrig användas för
vanliga QSO utanför testerna.
12. Jubileums- och evenemangssignaler används under jubileumsperioden resp. evenemangets varaktighet i
enlighet med ansökan. Dessa signaler får användas under contests som infaller under tillståndsperioden.
13. På SSA:s hemsida förs ett register med alla utdelade signaler (även tidigare signaler) med angivande av
innehavare, giltighetsperiod och QSL-info.
14. När det gäller diplom typ DXCC och IOTA kan QSL till en specialsignal tillgodoräknas den signal som
ligger till grund för specialsignalen (inom samma DXCC-land).
15. Om flera personer eller klubbar söker samma specialsignal samtidigt gäller att den som först betalat in
avgiften får signalen. Ange därför alltid ett par reservsignaler vid beställningen.
Ansökningar om specialsignal skall för närvarande ställas till sm6jsm@ssa.se
-----------
 
Tack Gunnar och Bengt för dom snabba svaren !

Då har frågetecknet rättats ut och allt är klart som korvspad. Det kunde kanske framgått i reglerna vad man får och inte får från början.

73

/Robban
SM7YGZ
 
Back
Top