Fråga angående tystnadsplikt

SA4LGZ

Patrik
Som radioamatör behöver vi enligt lagen iaktta tystnadsplikt angående de sändningar vi tar emot och vi får inte föra detta vidare till tredje part om vi inte uttryckligen fått tillstånd till detta av de kommunicerande parterna (detta är i alla fall så som jag förstår det hela).

Fråga: innebär detta att "DX spotting" (manuell eller automatisk) är olaglig om man inte själv deltagit i kontakten?
 
Nej, det anses normalt inte olagligt.
Vi utredde saken och förtydligade avsnittet om tystnadsplikt när vi uppdaterade KonCEPT för amatörradiocertifikat.

Citat från KonCEPT avsnitt 13.8.1 Tystnadsplikt
En stor del av radioamatörhobbyn bygger dock på radiokommunikation med andra och att andra kan
höra dig när du sänder. En radioamatör kan därför inte anses vara omedveten om att någon annan lyssnar
på det som sänds ut. Därför är mycket accepterat inom amatörradio som annars skulle vara förbjudet.

Tips om rara DX, tips om någon som ropar CQ, QSL från lyssnaramatörer, att berätta att du hörde
någon ha förbindelse med någon annan anses därför normalt inte vara ett brott mot tystnadsplikten.

73 de SM7NTJ Lorentz
 
I vilken lag står det att vi, som privatpersoner och/eller som radioamatörer, har tystnadsplikt och därigenom inte får föra vidare det vi hört på radiofrekvenser?
 
I vilken lag står det att vi, som privatpersoner och/eller som radioamatörer, har tystnadsplikt och därigenom inte får föra vidare det vi hört på radiofrekvenser?


Lag (2003:389) om Elektronisk kommunikation

6 kap 23 § Den som i annat fall än som avses i 20 § första stycket och 21 § i radiomottagare har avlyssnat eller på annat sätt med användande av sådan mottagare fått tillgång till ett radiobefordrat meddelande i ett elektroniskt kommunikationsnät som inte är avsett för honom eller henne själv eller för allmänheten får inte obehörigen föra det vidare.

- - -

På "vår tid" skrev man även under en sekretessförbindelse i samband med att man avlade prov för certifikatet. Där sades det också att "Inte heller får förekomsten av sådant meddelande uppenbaras för annan person". Samma formulering fanns också TFS B90. Strikt juridiskt omfattas vi nog ännu av den sekretessförbindelsen.
 
Jag tror inte att det är någon "munkavle" på när det gäller klartextmeddelanden / icke krypterade meddelanden som man kan höra ute i etern, om man försöker tolka hela lagtexten så får jag det till att det som sänds i klartext anses inte vara av sådan art att det inte får föras vidare...

Sedan har jag väldigt svårt att tro att vi ska omfattas av den gamla sekretessförbindelsen då lagen har ändrats en hel del sedan dess.
 
Jag tror inte att det är någon "munkavle" på när det gäller klartextmeddelanden / icke krypterade meddelanden som man kan höra ute i etern, om man försöker tolka hela lagtexten så får jag det till att det som sänds i klartext anses inte vara av sådan art att det inte får föras vidare...

Jo, undantaget rundradiosändningar är det "munkavle på" som gäller för all kommunikation som inte är amatörradiotrafik.

73 de SM7NTJ Lorentz
 
Jag tycker inte att lagen är självklar, bland annat nedanstående om säkerhet anser jag peka på att om tjänsteleverantören inte gör något alls för att skydda informationen så får det anses som att informationen inte är av sådan art att det råder tystnadsplikt för någon som råkat ta del av informationen. Det finns ytterligare några formuleringar i lagtexten som gör det lite tveksamt gällande tystnadsplikten. Förutom för tjänsteleverantören och dess personal som har relativt stor tillgång till de meddelanden som går i de elektroniska kommunikationsnäten och kommunikationstjänsterna.

Men som vanligt, lagarna är inte alltid så enkla att tolka och inte ens domstolarna klarar av det alla gånger...

Säkerhet
3 § Den som tillhandahåller en allmänt tillgänglig elektronisk kommunikationstjänst ska vidta lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att uppgifter som behandlas i samband med tillhandahållandet av tjänsten skyddas. Den som tillhandahåller ett allmänt kommunikationsnät ska vidta de åtgärder som är nödvändiga för att upprätthålla detta skydd i nätet. Åtgärderna ska vara ägnade att säkerställa en säkerhetsnivå som, med beaktande av tillgänglig teknik och kostnaderna för att genomföra åtgärderna, är anpassad till risken för integritetsincidenter.
 
Det finns mer radio än allmänna kommunikationsnät man behöver beakta.
Innebörden av tredje paragrafen ovan i andra stycket blir att tillhandahållare av det allmänna nätet måste kryptera.
 
Nu gällde den ursprungliga frågan tystnadsplikt gällande kommunikation via radio och innehåll i meddelanden.

Jag anser för min del att det är ganska tydligt vad som gäller och för vem det gäller. Tyvärr är det många facktermer och det är svårt att bara läsa och förstå en paragraf lösryckt från omkringliggande textmassa.

kapitel 6 §3 om säkerhet som citerats ovan gäller inte meddelanden i kommunikationsnätet utan uppgifter som behandlas av tjänsteleverantörer i samband med tillhandahållandet av tjänsten. Det vill säga kunddata och andra uppgifter som kan anses integritetskränkande ska skyddas av tjänsteleverantören.

I samma kapitel kommer sedan §17 - §23 som reglerar förbud mot avlyssning, verkställande av hemlig avlyssning och tystnadsplikt.

§17 punkten 3 är bra för radiointresserade då den tillåter avlyssning av radiotrafik. Sedan är §23 om tystnadsplikt viktig för radioamatörer och gemene man när det gäller radiosända meddelanden som inte är av rundradiokaraktär.

73 de SM7NTJ Lorentz
 
Efter att ha läst lagen en stund är min slutsats densamma som Lorenz drar.
23 paragrafen i 6e kapitlet medger inga undantag för dej eller mej.

23 § Den som i annat fall än som avses i 20 § första stycket och 21 § i radiomottagare har avlyssnat eller på annat sätt med användande av sådan mottagare fått tillgång till ett radiobefordrat meddelande i ett elektroniskt kommunikationsnät som inte är avsett för honom eller henne själv eller för allmänheten får inte obehörigen föra det vidare.
Lag (2012:285).
 
Jag vill minnas att någon åkte dit för att ha lagt ut Minicalltrafiken på internet. Annars är det ju enkelt att avkoda det med en VHF-mottagare och programvara för Pocsaq. Jag har själv testat och kunde konstatera att vid sidan om de personsökningar som fortfarande förekom vid den tiden, och larmmedelanden, så var det en hel del personer som nog inte tänkte på hur lätt det var att avlyssna trafiken som skickade personuppgifter. Med hänvisning till LEK känns det uppenbart att det inte var OK att lägga ut det på nätet. Oavsett hur lätt det är att ta emot det så är ett minicallmeddelande inte avsett för allmänheten.
 
Intressant tråd. Så vad gäller då med att lägga ut data från flyg- och båttranspondrar på nätet?
 
Är det verkligen förbjudet att vidarebefordra att man hört en viss signal på bandet?
Som på typ ett DX-cluster avslöjas ju normalt inte innehållet i sändningen.
 
Är det verkligen förbjudet att vidarebefordra att man hört en viss signal på bandet?
Som på typ ett DX-cluster avslöjas ju normalt inte innehållet i sändningen.
Nej, Läs citatet i andra inlägget i tråden.
73 de SM7NTJ Lorentz
 
Intressant tråd. Så vad gäller då med att lägga ut data från flyg- och båttranspondrar på nätet?
Intressant fråga. Lite utanför amatörtrafiken.
Om jag skulle peka på syftet med transpondersändningen "att undvika kollision" med andra flyg- och sjöfarkoster och om man klassar det som utsändning till "alla som hör" det.
Vad blir tolkningen då?
Troligen blir utläggningen av transponderdata tillåten.

73 de SM7NTJ Lorentz
 
Back
Top