SSA i förvandling

sm7dlz

Avliden Medlem
Jo, jag vet, jag är inte medlem i SSA. Trots detta dristar jag mig till att ånyo ha åsikter om föreningens framtid. I sammanhanget kan det kanske vara av intresse, för nya amatörer, att känna till att jag på 80-talet var medlem i SSA samt fungerade som DL7 under att antal valperioder. Jag skrev också bulletinen och en numera avsomnad DX-bulletin. Förutom detta sände jag bulletin på 80 meter SSB och telegrafi samt bedrev telegrafiträningsövningar på 80 i SSAs regi.

Anledningen till att jag "hoppade av" var insikten om att föreningen, enligt mitt förmenande, helt enkelt inte fungerade som ett serviceinstrument för den enskilde medlemmen. Intriger och konspirationer var lika mycket förekommande då som de är idag (om inte värre). Styrelseplatsen var för många mycket viktigare än medlemmarnas behov. Under den tid jag valt att stå utanför föreningen kan jag konstatera att den anda som styrt SSA under decennier inte på något sätt försvunnit. Under några år på nittiotalet sågs tendenser till det bättre men dåvarande ordf. försvann och allt återgick till det gamla.

SSAs nästa styrelsemöte skall diskutera en omstruktuering av sammansättningen av föreningens styrande organ. Detta är ingenting nytt. Redan på den tid jag själv satt i styrelsen diskuterades denna fråga.

Egentligen är frågan urenkel att besvara. De som skall ha givna platser är de som är valda av medlemmarna och representerar dessa i ALLA frågor inom amatörradio hobbyn. Sektionsledarna representerar särintressen. Deras expertis behövs endast då frågor som behandlar resp. sektion kommer på dagordningen. Ordförande, sekreterare, kassör samt distriktledarna gör sammantaget 10 personer. En mycket lätt ekvation kan man tycka. Varför detta inte genomförts tidigare kanske revisorerna kan svara på?

Den ledningsgrupp som skall verka i styrelsens och medlemmarnas "anda" är en mycket bra uppfinning (tack -XW för initiativet) som borde funnits för mycket länge sedan. Med tanke på våra möjligheter till kommunikation, (möjligheter som inte fanns på min tid) borde rese- och hotellkostnader kunna tas ner till en MYCKET låg nivå om ledningsgruppen kommunicerar med övriga styrelseledamöter via e-brev och/eller Skype. Skype är utomordentlig när små arbetsgrupper skall diskutera sig fram till förslag.

Genom kreativt tänkande kan styrelsen på detta sätt kraftigt dra ner på utgifterna för föreningen samtidigt som en hel del av tungroddheten försvinner. Snabba kommunikationer = snabba beslut.

DL4 SM4VZK har en UTMÄRKT "gallup" på sin hemsida. Frågeformuläret är så bra att det mycket väl kunde ligga som grund för samtliga distrikt i SSA. Well done!

Hasse DLZ :cool:
 
Last edited:
DL7 har plankat snabbenkäten från DL4 rakt av så det är bar att QSYa till SM7-sidan !

Tyck till! Gör din röst hörd!

73 de Uffe
sm7sek
 
Hej
Angående synpunkter på antalet styrelsemedlemmar så tycker jag att man även skall titta på
det arbete som skall utföras av styrelsen.
Är det en bra idee att ha en som åker på NRAU eller IARU möten och sen INTE är på styrelsemöten ?
De som förhandlar med PTS borde ju vara Sektionsledarna som ju skall ha fack-kunskapen om
frekvensbanden samt Ordföranden. Kan tänka mig att den som hanterar specialsignaler tex kan behöva vara med någongång.... Skall dessa inte vara med i styrelsen...

Ankäten har ännu inte kommit på DL6 sidan ser jag...

/ 73 Tommy SM6NZB
 
Back
Top