SSA och icke medlemmar.

SM7TJC

Well-Known Member
Det verkar ju som att PTS helt har släppt sitt ansvar för amatörradioverksamheten.
SSA har tagit över rollen som "myndighet".
Därmed uppstå frågan hur vi som inte är medlemmar i SSA skall agera i vissa ärenden.
Jag kan inte på rak arm komma på någon specifik fråga där det skulle behövas en kontakt mellan SSA och icke medlemmar, men en sådan situation kanske kan uppstå.

Hur ser SSA på detta potentiella problem?
 
Njae, SSA är ingen myndighet, så det enda SSA kan syssla med är rent administrativt pappersarbete, typ skriva certifikat osv. SSA kan inte agera om någon beter sig dåligt på banden tex., för att agera i sådant ärende krävs att lämplig myndighetet, i vårt fall PTS, agerar (de har ju trots allt tillsynsansvar för amatörradioverksamheten) Nu verkar dock PTS inte bry sig om vår verksamhet, den prioriteras på samma sätt som privatradio/jaktradio och dylikt. Dvs så länge vi inte stör annan verksamhet så bryr de sig inte.

Hur SSA ser på det potentiella problemet beror nog på vad det potentiella problemet består i...

Tänk så mycket lättare det varit om SSA valt att enbart vara en intresseförening...

73 de Lars, sm6rpz
 
SM7TJC skrev: Hur ser SSA på detta potentiella problem?
----------

Det undrar jag också.

Först och främst kanske vi skall klargöra vem "SSA" är.

Enligt min syn på saken så är SSA alla dess medlemmar med dess medlemsvalda Styrelse i spetsen som via årsmötet fått medlemmarnas mandat och förtroende att ta tillvara medlemmarnas intressen i enlighet med Föreningens Stadgar. Något i den stilen.

Att ta tillvara icke medlemmars intresen faller därför helt utanför Föreningens "uppdrag" Det betyder att om du valt at stå utanför SSA så kan du inte räkna med att få Föreningens stöd och inte heller räkna med att vi i SSA:s Styrelse tar någon not om vad du tycker eller kräver...

PTS har under en lång rad av år och av olika skäl avreglerat amatörradioverksamheten. Det talas om kostnadseffektivisering och om att inte reglera mer än lagen medger. Den nödvändiga reglering som ändå krävs för att saker och ting skall fungera sker i allt högre grad genom EU-direktiv eller motsvarande och som Sverige som nation skrivit under på att tillämpa.

För inte så länge sedan hade Televerket, sedermera Televerket Radio, Telestyrelsen och numera Post- och telestyrelsen en väl fungerande amatörradioavdelning med ganska många personer. De hade tillsammans med Televerkets radioavdelning gedigen kunskap om amatörradio, kännedom om amatörradions traditioner långt tillbaka i tiden. Det fanns gott om tekniskt intresserade personer som av eget intresse värnade om och såg till att amatörradion fanns representerade på internationell nivå, t ex i samband med världsradiokonferenserna etc. Kort sagt våra intressen bevakades till viss del automatiskt.

I takt med PTS avreglering den senaste 10-års perioden har tidigare SSA-Styrelser och även styrelsenära personer sett sin chans att bli "myndighet" att få bestämma över hobbyn. Det har lobbats hårt i PTS korridorer för att få möjlighet för SSA att överta så mycket som möjligt av PTS forna uppgifter. Senast på SSA Årsmöte 2005 berättade årsmötesordföranden Calle Walde SM5BF hur detta hade gått till och önskade att årsmötet skulle uttala ett stort tack till PTS. Hans uttalande har därefter publicerats i QTC och kan läsas där i sin helhet.

I dagsläget har alltså SSA påtagit sig i princip alla PTS tidigare arbetsuppgifter som har med HANDLÄGGNING av amatörradioärenden att göra. Detta innebär att det är SSA som bestämmer kompetensnivån för amatörradiocertifikat, auktoriserar provförrättare och bestämmer hur dessa skall arbeta, utfärdar amatörradiocertifikat och andra intyg, tilldelar anropssignaler ur i princip alla de av ITU fastsällda prefixserier som finns tillgängliga för Sverige som nation.

SSA har i samband med detta "påtagit" sig att registerföra alla radioamatörer i Sverige, d v s även icke medlemmar. Detta kostar mycket arbete och pengar. SSA Styrelse har bl a denna anledning (dock inte enbart) beslutat att investera en relativt stor summa pengar för framtagning av ett spediellt registerprogram. Hur detta skall finansieras framgår närmare av Styrelsens protokoll.

PTS har därmed blivit av med inte bara en stor arbetsbörda utan även kostnaderna för administrationen av amatörradiotjänsten. Man slipper att ta emot hundratals telefonsamtal från radioamatörer som gnäller och klagar, som har frågor och som ställer krav. Detta har gjort att man kraftigt kunnat reducera amatörradioavdelningen till ett minimum av personal.

PTS har med full support från SSA (läs, alla medlemmarna) utfärdat nya bestämmelser för amatörradiotjänsten där amatörradion undantagits från tillståndsplikt. Detta har medfört att det nu inte längre tas ut någon årsavgift vilket vissa personer med bristande insikt i verkligheten i kombination med låg fantasiförmåga tolkat som den största positiva händelsen i svensk amatörradiohistoria. En f d ordförande trodde t ex på fullt allvar att han och SSA därmed hade sparat flera miljoner kronor åt oss radioamatörer...

Mer sansade bedömare inser dock att när amatörradion inte längre är tillståndspliktig och inte längre ger PTS inkomster, så tynar motiven för PTS att bevaka amatörradion sakta bort. Tjänstemän i PTS har sagt att vi radioamatörer inte längre kan räkna med den grad av tillsyn som vi varit vana vid tidigare. Då skall vi komma ihåg att den där tillsynen aldrig varit särskilt stor, möjligtvis med undantag från tiden då Televerket administrerade amatörradiotjänsten och med stöd av B:90 och aktiv radiospaning/pejlning höll ordning på torpet.

Numera erbjuds händelsestyrd tillsyn och händelser som har med amatörradio att göra är till stora delar undantagen denna tillsyn.

Som alla förstår finns det både positiva och negativa aspekter på det som hänt. Min egen åsikt är, att det är djupt tragiskt att SSA lurat sig själv att ta på sig alla dessa betungande arbetsuppgifter.

I stället skulle man med hjälp av väl pålästa och engagerade medlemmar ställt tuffa krav på PTS att behålla sin amatörradioavdelning. Även om detta hade inneburit kraftiga kostnadsökningar i form av ökade tillståndsavgifter så hade hobbyn på sikt vunnit på detta. Att höja tillståndsavgiften till t ex 1000 kr per tillstånd och år hade gett PTS ett ordentligt tillskott och hade kanske räddat amatörradion från det kaos som nu råder, i alla fall ytterligare X-antal år.

Vad som kommer att hända i framtiden kan man bara spekulera över.

Vem skall SSA vända sig till när/om PTS väljer att helt upphöra att arbeta för oss radioamatörer. Ty det är redan så att om man ringer till PTS och har specifika frågor om amatöradio så hänvisar de som regel till SSA.

Skall SSA ringa direkt till ITU eller ERO för att förhandla om nya frekvenstilldelningar eller för att försöka framföra argumenten för att få behålla de frekvenser vi redan har.

Kommer någon att vilja lyssna på oss radioamatörer som per definition är licenslösa och utan tillstånd där vår verksamhet i vissa stycken jämställs med jaktradio, baby-larm och trådlösa mikrofoner.

Alltså; Hur ser SSA på detta potentiella problem?

(Det finns nog fler frågor att fundera över om man tänker efter i lugn och ro...)

73
Bengt EQL
 
Last edited:
TJC:

Om du inte är medlem i SSA har du väl ingen anledning att ta kontakt (om du inte vill bli medlem vill säga). SSA är till för medlemmarna och har ingen organisation att ta hand om alla icke medlemmars problem eller frågor.


DLK
 
Visst. När jag inte är medlem i SSA så borde jag ju inte behöva ha någon kontakt med föreningen.
Men man får ju intrycket av att SSA alltmer tar över de uppgifter som PTS tidigare har haft i amatörradiofrågor. Det är ju bara en tidsfråga innan PTS fullständigt struntar i amatörradion och istället hänvisar till SSA.
Hur går det då?
Skall SSA löpa linan ut och administrera HELA amatörradioverksamheten (även icke medlemmar), eller skall man bli tvångsansluten till denna förening?
 
Ja det står väl skrivet i stjärnorna.... det är väl ingen som vet hur det kommer att se ut framöver. Det är nog många pusselbitar som ska på plats

DLK
 
SM7TJC skrev: Skall SSA löpa linan ut och administrera HELA amatörradioverksamheten (även icke medlemmar), eller skall man bli tvångsansluten till denna förening?
--------------

SSA är redan där.

SSA är redan en bra bit på linan där t ex kostnaderna för registerföringen av "icke medlemmar" (Dig) skall finansieras genom medlemmarnas (Mig) medlemsavgifter. I och med att SSA övertagit jobbet att HANDLÄGGA alla amatörradioärenden så har PTS kunnat skära ner sin amatörradioavdelning med tillhörande kostnader till nära noll.

Sansade bedömare som har alla hästarna hemma, misstänker att att det kan bli problematiskt i framtida förhandlingar mellan SSA och PTS om ena parten inte finns eller i bästa fall, finns, men inte är överdrivet intresserad av att diskutera den avreglerade och nedprioriterade radiotjänst som amatörradion numera är...

Som tidigare skrivits borde SSA stått på sig och med hjälp av professionella aktörer försedda med vässade argument påverka PTS att vidmakthålla tillsynen av amatörradiotjänsten istället för att ge PTS medvind att på rekordtid se till att amatörradiotjänsten ur prioritetssynpunkt jämställs med jaktradio och trådlösa billarm.

Ang tvångsanslutning så kan man ju spekulera över detta också, om vi inte redan är där.

Av landets c:a 12000 radioamatörer är en klar majoritet, 60% inte medlemmar i SSA men ändå direkt avhängiga av den politik och de beslut som SSA tar när det gäller val av läromedel, fastställa lämpliga provkrav och styra provförrättningen samt sköta utdelning av cert och anropssignaler.

Det enda SSA inte fått överta från myndighetetn PTS är rätten att utöva tillsyn och hålla ordning.

Frågan är sålunda hur obunden SSA egentligen är och om om SSA som ideell förening i framtiden kommer att klara av att uppfylla sina egna Stadgar där §1 börjar;

"SSA – Föreningen Sveriges Sändareamatörer – är en politiskt och religiöst obunden organisation, vars medlemmar sysslar med radioexperiment på för amatörradio upplåtna frekvensområden, och som har till ändamål:... "

73
Bengt EQL
 
Last edited:
EQL skrev. Tvångsanslutning.

Bäste Bengt,
Man kan aldrig tvångsansluta någon till en förening. Sådant förekom vad jag vet bara i arbetslivet och tvångsanslutning till "facket". Men för att klara alla ökade omkostnader för registerhållning etc. så kanske SSA måste ta ut en registerhållningsavgift. Sådant är ju vanligt förkommande i många andra sammahang. Har svårt att tänka mig att nuvarande medlemsavgifter även skall täcka in kostnader som "min" förening har för andra "icke medlemmar".

Göran -DLK
 
SM7DLK skrev: Man kan aldrig tvångsansluta någon till en förening. Sådant förekom vad jag vet bara i arbetslivet och tvångsanslutning till "facket".
----------

Naturligtvis inte som medlemmar.

Även icke medlemmarna tvingas "acceptera" SSA:s politik eftersom SSA är den "hobbymyndighet" som bestämmer läromedel, utbildning och provförrättning samt handlägger alla amatörradioärenden i Sverige.

En sorts tvångsanslutning(?) är det allt att tvingas följa vad en ideell oberoende förening beslutar trots att man kanske inte alls delar föreningens synsätt/inriktning och därför inte vill vara med?

Att ta ut en renodlad registerhållningsavgift från icke medlemmar har inte stöd i lagen. De nuvarande medlemmarna får bidra varken dom vill eller ej. Vem skall annars betala vad registerhållningen av de 60 % av landets 12000 radioamatörer som inte är med i SSA kostar?

73
Bengt EQL
 
SM7EQL said:
Att ta ut en renodlad registerhållningsavgift från icke medlemmar har inte stöd i lagen. De nuvarande medlemmarna får bidra varken dom vill eller ej. Vem skall annars betala vad registerhållningen av de 60 % av landets 12000 radioamatörer som inte är med i SSA kostar?

73
Bengt EQL

Kan inte låta bli att nämna det där med ett halvt medlemskap till reducerad avgift utan QTC och QSL (personligen vill jag ha båda)

73 Håkan SM7WSJ
 
Intressant läsning och på sätt och vis skönt att befinna sig på avstånd.
Här på São Miguel har vi ANACOM, som motsvarar PTS. Amatörradio-ruljansen sköts av CU2ME och det är ordning och reda. Under de 18 månader jag bott här har dom redan varit här en gång och bett att få se mitt tillståndsbevis. Det hände aldrig under de 41 år jag bodde i Sverige....

Vi har också en nationell förening i Lissabon som inte fungerar. Därför kör vi vårt eget race med CU2ARA, eller "Asociacao de Radioamadores do Acores". Egen QSL-byrå, som tyvärr inte är erkänd av mer än ett fåtal föreningar. Vi försöker få medlemskap i IARU i egenskap av eget DXCC land men IARU besvarar inte brev...

73 de CU2JT / Gary
 
Kan inte låta bli att nämna det där med ett halvt medlemskap till reducerad avgift utan QTC och QSL (personligen vill jag ha båda)

73 Håkan SM7WSJ

Instämmer vad gäller QSL-korten. QTC kan kvitta.
 
Njae, en snabb koll på IARU:s websida ger följande text:
RESOLUTION 85-9
concerning QSL bureaus
...
recognizing that most IARU member‑societies operate incoming bureau systems that are available to members and non‑members alike, but that some are unable, for good and sufficient reason, to provide service to non‑members even it the expenses of doing so are fully reimbursed,

resolves that member‑societies are strongly encouraged, whenever possible to provide incoming QSL bureaus service to non‑members within their operating territory, if such non‑members agree to pay the full cost of this service, and ...
Detta tolkar jag som att det är upp till mottagande lands QSL-byrå att bestämma vad de skall göra med inkommande QSL till icke-medlemmar, så jag kan inte se att SSA i detta fall bryter mot IARU:s regler.

Någon text om utgående QSL kunde jag inte finna hos IARU...

73 de Lars, sm6rpz
 
Uttrycket "strongly encouraged" betyder "rekommenderas starkt".
Ja, men läs fortsättningen av meningen, den avslutas med "if such non‑members agree to pay the full cost of this service". Så det som rekommenderas starkt är inte att organisationen rakt av skall hantera inkommande QSL till icke-medlemmar, utan att organisationen skall hantera detta om dessa icke-medlemmar går med på att stå för fulla kostnaden av servicen (av inkommande QSL). Viss skillnad...

SSA skiter i moderorganisationens åsikter vilket innebär att "motparten", icke medlemmar, likaledes kan skita i SSA's rekommendationer.
Var "skiter" SSA i IARU:s åsikter? Kan i detta fall inte se att SSA på något sätt bryter mot IARU:s regler.

Man kan klandra SSA för mycket, men i detta fall kan jag inte se att de gör något fel.

73 de Lars, sm6rpz
 
Återigen, jag kan inte se att SSA på något sätt bryter mot IARU:s regler vad gäller QSL-hantering.

Enligt första stycket i det citat jag angett, så står det SSA fritt att välja att inte sända inkommande QSL-kort till icke-medlemmar, även om dessa är villiga att betala för denna tjänst.

Sedan kan man iofs ha åsikter om SSA:s agerade är OK, men det bryter i vart fall, vad jag kan finna, inte mot IARU:s regler.

Jag vet vad frankering betyder och innebär.

73 de Lars, sm6rpz
PS. För den som vill läsa hela texten, se IARUWeb: DS.
 
Hur gör andra?

Någon som vet hur de gör i Danmark? Om man läser QSL-Bureau så står där enbart om medlemmar i EDR. Sänder EDR inkommande QSL till icke-medlemmar?

Hittade inget om inkommande QSL hos NRRL heller (http://www.nrrl.no/Details.asp?aid=94)

SRAL skriver också enbart om medlemmar (Radioamatörförbundets QSL-service)

I England gäller tydligen följande: "Non members may only receive items via the bureau if they have provided the appropriate sub manager with suitable pre-paid envelopes." (Radio Society of Great Britain QSL Information)

73 de Lars, sm6rpz
 
Suck! Varför debattera petitesser?

"Jag vet vad frankering betyder och innebär."

Och det innebär?

SAOL, tolfte upplagan, fjärde tryckningen, 1998:

"frankera v. -de förse post med frimärke e.d."

---

I sammanhanget vi debatterar så ber jag dig ta en titt på "IARU RESOLUTION 85-9" där inkommande QSL behandlas (se tidigare länk)

Om du kan hitta ett dokument som beskriver att ett frankerat QSL-kort skall befordras hela vägen fram till adressaten, även om denne inte är medlem i mottagande lands IARU-anslutna amatörradioorganisation, så tala i så fall om var man kan finna detta dokument.

73 de Lars, sm6rpz
 
Sedan bör tilläggas att det kanske kan anses vara mer sympatiskt att göra som i England, dvs att skicka inkommande QSL även till icke-medlemmar, om de tillhandahåller förfrankerade kuvert.

73 de Lars, sm6rpz
 
Sedan bör tilläggas att det kanske kan anses vara mer sympatiskt att göra som i England, dvs att skicka inkommande QSL även till icke-medlemmar, om de tillhandahåller förfrankerade kuvert.

73 de Lars, sm6rpz

Har för mig det är så i USA med, även för medlemmar så är det så man tar emot sina kort. Även i England, fast ofta lägger man ihop i klubbar o tar dem dit.
Det förekommer även i Sverige att vissa personer har förfrankerade kort hos DistriktsQSLutdelaren istället för att låta det gå till lokala klubben.

I England betalar man dock som medlem inget för utgående QSL, det är på ingående det kostar.

Personligen tycker jag SSA skall ha olika medlemskap.
Fullt medlemskap med QTC eller utan QTC.
Då kan folk välja, tror SSA skulle få fler medlemmar, själv vill jag ha QTC men jag vet många som tycker att det betalar massa onödiga pengar till det.
QTC kostar egentligen inte så mycket i det stora hela men men, det är den posten folk ser.

73 de Magnus
 
QTC kostar egentligen inte så mycket i det stora hela men men, det är den posten folk ser.
Ta en titt på http://www.ssa.se/kansli/dokument/bokslut_2003.pdf (varför är inte senare års bokslut upplagda på dokumentsidan?)

Kostnaden för QTC var 997 tkr, för QSL 113 tkr, intäkter för QTC var 199 tkr, och för QSL 57 tkr. Medlemsavgifter uppgick till 2160 tkr.

Så QTC kostar en hel del, enkelt uttryckt halva medlemsavgiften till SSA...

Jag tror inte att en uppdelning av medlemskapet mellan med eller utan QTC, är rätt väg att gå. Dock kanske man kan införa systemet att de som vill ha sina QSL hemskickade, och inte är medlemmar i SSA, kan få detta med förfrankerade kuvert + eventuell mindre kostnad för hanteringen av QSL-korten.

73 de Lars, sm6rpz
 
Back
Top