Kör amatörradio!

På tal om Standard Radio ST-450. Den hör vackra bilden har florerat på några olika telegrafist forum och facebook.
En mycket vacker bild.

Sändare från Standard Radiofabrik, med reservsändaren ST80 t.v.och huvudsändaren
ST450 t.h. Mottagaren från norska Elektrisk Bureau.

Det var mycket mer själ i fartygsradion förr...

Portishead/GKA hade hunnit läggas ner när jag och XYL besökte en av mina bekanta på British Telecom i London våren 2001. Fick dock möjlighet att besöka sändarstationen i Rugby som också precis hade stängts. En mycket märklig upplevelse att gå genom sändarsalarna där alla HF-sändarna stod med huvudkraften bruten.

Man fick känslan av att någon hade dött...vilket det i och för sig också var frågan om.
 
Stämmer, Racal RA1217 var det nog också. Jag har en svag minnesbild av att dom hade en typ av mottagare med räkneverk så det var nog den. Jag ser på nätet att den använde samma "Wadley Loop" som RA17/117.

Är det någon här som sett en sådan i verkligheten?
 
Har haft både RA1217, RA1218 och den USA-tillverkade RA6217.
Ganska mediokra apparater men "trevliga att ratta på"...
 
Minns tydligt från mitten/slutet av 70-talet den utdragna debatten i QTC och klubbarna
där dessa förfasade sig över att SSA och Televerket inte gick dem tillmötes och gav tillgång till HF-banden.

QTC-redaktören SM3WB försökte hålla emot vilket i slutänden kostade honom hans redaktörskap.

Intressant!

Vad var tvisten egentligen om?

Varför ville vissa radioamtörer inte att vi skulle få tillgång till HF-banden?

Är/var det ett dåligt beslut (så här i backspegeln), och vad skulle man man gjort annorlunda?
 
Man drar sig då inte för "slag under bältet", minnesgoda erinrar sig de kampanjer mot ESR och min egen enkla person som SSA:s
ledande skikt ihop med web-redaktören iscensatte 2013 och 2015. Undrar ibland över vad som blivit följderna ifall jag följt min dåvarande
arbetsgivares juristers förslag att vidta rättsliga åtgärder mot de som försökte underminera både mitt personliga och yrkesmässiga rykte...

Även nyfiken på bakgrunden och historien bakom detta.

Vad handle saken om då 2013 och 2015?

Vad blev du anklagd/förtalad om?

Vad var det för kampanj som SSA förde?
 
ntressant!

Vad var tvisten egentligen om?

Varför ville vissa radioamtörer inte att vi skulle få tillgång till HF-banden?

Är/var det ett dåligt beslut (så här i backspegeln), och vad skulle man man gjort annorlunda?
Det här kan närmast beskrivas som "första halvlek" i en utdragen "match" mellan de som förespråkade kvantitet inom amatörradion och den minoritet som i stället strävade efter att upprätthålla kvaliteten.

Kvantitetsförespråkarna hade delvis gåtts till mötes genom införandet av T-certifikatet, och detta hade gett dem mersmak. Man låg hårt på att försöka förmå SSA att driva linjen gentemot Televerket och ITU att T-certifikatsinnehavarna också skulle få tillgång till HF-banden efter WARC-79. Vid den här tiden krävdes fortfarande telegrafikunskaper för att få tillgång till frekvensbanden under 30 MHz.

Ett årsmötesbeslut inom SSA 1976 gick på linjen att medlemmarna inte ville att något sådant skulle ske, vilket skapade en stundtals uppslitande debatt.

1687122760297.png

Den frispråkige SM3WB tyckte hjärtligt illa om de grupper som organiserat strävade mot att sänka kvaliteten. och historien har väl gett honom rätt.

1687122934251.png

De snart fem decennierna av kravsänkningar har varken skapat fler, bättre eller yngre radioamatörer, snarare tvärt om.

Hade kvaliteten uppehållits, hade vi sannolikt kunnat undgå att amatörradions ställning försämrats radikalt hos myndigheterna, med början redan under 1980-talets första år, för att sedan kulminera under 2013 och 2015.
 
Last edited:
De snart fem decennierna av kravsänkningar har varken skapat fler, bättre eller yngre radioamatörer, snarare tvärt om.

Hade kvaliteten uppehållits, hade vi sannolikt kunnat undgå att amatörradions ställning försämrats radikalt hos myndigheterna, med början redan under 1980-talets första år, för att sedan kulminera under 2012 och 2015.

Tack - härlig historia att ta del av!

Vad händer under 2012 och 2015? Vad var debatten om, och vilka försämringar inträffade då?

Vilka saker har försämrats hos myndigheterna för oss radioamatörer? Har vi fått band indragna pga. att vi inte skött oss korrekt?
 
Även nyfiken på bakgrunden och historien bakom detta.

Vad handle saken om då 2013 och 2015?

Vad blev du anklagd/förtalad om?

Vad var det för kampanj som SSA förde?

Det här är en ännu mer komplex historia än den föregående.

Under 2011 hade PTS dåvarande amatörradiohandläggare SA0BFC initierat ett program för
att anpassa de svenska amatörradioexaminationerna i linje med CEPT-rekommendationen T/R 61-02 vilken är normen för HAREC-kompatibla examinationer i Europa.

Tre organisationer; SSA, ESR och FRO blev inbjudna att delta i arbetet.
En "samverkansgrupp" skapades där de deltagande organisationerna förväntades bidra med material och arbete för att komma fram till en uppdaterad "provfrågebank". ESR tog saken på allvar, och bildade en intern provfrågearbetsgrupp med 7 kvalificerade deltagare; gymnasie- och universitetslärare, tekniska skribenter samt annat yrkesfolk inom elektronik- och radioområdet.

Redan från början stod det emellertid klart att SSA inte ville samarbeta, och på olika sätt obstruerade arbetet. ESR och FRO däremot kom in med det material som PTS efterfrågat och strävade att driva arbetet framåt.

Efter ett projektmöte där man hade även tagit in tillsynschefen och verksjuristen hos PTS beslöt man att avbryta arbetet i samverkansgruppen och i stället avsluta det i egen regi.
Vägen fram till detta var kantad av lätt kaotiska möten samt stundom hätsk mailväxling som innehöll ganska grava påståenden om både PTS handläggare och om andra deltagare i samverkansgruppen. Påtryckningar mot handläggarna genom att hota med överordnade hade också försökts.

Direkt felaktiga påståenden om i synnerhet ESR:s agerande samt om namngivna personer torgfördes vid distriktsmöten, på nätfora, på SSA:s hemsida och i QTC. Detta kom omsider att leda till att ett antal bekymrade SSA-medlemmar begärde ut offentliga handlingar från PTS i ärendet och därefter anmälde den dåvarande SSA-styrelsen till revisorerna.
Dessa avfärdade, inte alldeles oväntat, anmälan.

Det som sedan hände 2015 är på sitt sätt en förlängning av det timade.
SSA-s dåvarande webredaktör drev rent allmänt en "frisvängande" linje som inte direkt präglades av pressetiska överväganden. Parallellt med detta drevs web-siten hamnews.se där ibland ganska egendomliga påståenden om amatörradion i stort och smått torgfördes.

Angreppen mot min person, både personligt och yrkesmässigt, kom sig av att jag och en kollega på ÅF genom rena tillfälligheter kommit att göra ett konsultuppdrag åt Strålsäkerhetsmyndigheten SSM.

Uppdraget gick ut på att identifiera ett antal "typfall" när det gällde exponering av allmänheten för elektromagnetiska fält från amatörradioinstallationer, något som SSM börjat intressera sig för, vilket manifesterat sig i bl.a. remissyttranden till PTS.
En mätserie gjordes också med några antenntyper och effektnivåer vilka kunde anses vara representativa, och ett par specialfall som kunde utgöra extremer.

Resultaten sammanställdes i en rapport från SSM, där det klarlades att exponeringsnivåerna kunde anses vara helt hanterbara ur hälsosynpunkt. Detta ledde dock till en överreaktion hos web-redaktören som började se konspirationer både här och var. Både min och min kollegas, vår arbetsgivares och SSM:s integritet ifrågasattes. Påståenden helt tagna ut luften av ren förtalskaraktär började också att cirkulera.

SSM hade nu blivit ytterligare intresserade av frågeställningen, så en uppföljande studie med även Elsäkerhetsverket och PTS som medintressenter beställdes. Den syftade till att kartlägga distributionen av amatörradioaktivitet i olika boendeformer, samt vilka former av amatörradio inklusive användningsprofiler som kunde förekomma.

Att denna studie bade beställts utlöste ett "frispel" hos ett par SM7-or och en JK-anmälan skickades in, där SSM, Elsäkerhetsverket samt PTS utmålades som korrupta, tillsammans med min egen ringa person samt även min arbetsgivare. Radioamatörer ringde också till handläggare hos både Elsäkerhetsverket och SSM och var allmänt otrevliga.

Detta ledde i sin tur till att verksjurister blev inblandade, och även företagsjurister.
Försök att utmåla en konsultbyrå och dess anställda som "korrupta" ser man allvarligt på.

JK-anmälan avhördes aldrig mera, så den hamnade sannolikt i därför avsedd papperskorg hos myndigheten.

Mitt i denna "soppa" avhölls ett möte på SSM med de "närmast sörjande" och man var allmänt sett bekymrade över utvecklingen. I JK-anmälan hade myndigheternas jurister uppmanats att läsa på forumen, och det hade man gjort. Uppenbarligen hade läsningen inte lämnat några direkta positiva intryck, och min dåvarande affärsområdeschef undrade "vad för sorts dårhus" svensk amatörradio var.

Studien blev omsider färdig, och den visade på att man i praktiken kunde försumma EMF-exponeringen som orsakades av amatörradio i flerbostadshus och att "storfräsarna" nästan undantagslöst bodde i relativt glesbebyggda områden. Allt detta var ganska väntat.

Det allvarliga är att detta förblev helt opåtalat från den organiserade amatörradion, trots att direkta stadgebrott hade begåtts. Tydligen så passerar sådant obemärkt så länge det passar ledarskiktet. Web-redaktören blev dock avpolletterad, men skälen till detta har inte redovisats.

Vilka saker har försämrats hos myndigheterna för oss radioamatörer? Har vi fått band indragna pga. att vi inte skött oss korrekt?

Försämringen har primärt bestått i att amatörradio inte längre ses med någon som helst välvilja hos myndigheterna och att medarbetare som också var radioamatörer fick intern kritik för sitt engagemang. I ett sådant klimat blir det svårt att uppbåda någon entusiasm för amatörradio som företeelse.

Att förlora frekvensband är däremot en utdragen process eftersom det ofta involverar internationella organ och internationellt samarbete, men när viljan att stödja amatörradion börjar saknas hos nationella organ blir det allt svårare att stödja verksamheten varken nationellt eller internationellt.

Den ställning som amatörradion fortfarande har internationellt är till nästan 100 % grundad i att radioamatörer varit duktiga under WW2 och några år därefter. I dagens avreglerade värld styrd av jurister och ekonomer är sådant ungefär lika intressant som "förra veckans lotto-rad". Amatörradio i de former som vi känner den är grundad i reglerad spektrumanvändning, där även verksamheter med mindre ekonomisk betydelse kan få sina delar av spektrumkakan. När radiospektrum blivit en handelsvara vilken prissätts och handlas efter tillgång och efterfrågan måste icke-kommersiella användare ha oerhört bra argument för att få behålla tillgången.
 
Trist att man såg så negativt på att SSM gjorde en vad som det verkar vara normal objektiv riskanalys kring amatörradio.

Är själv tacksam för att vi har myndigheter som SSM som engagerar sig i och ser efter oss användare av amatörradio. Är ju bara utmärkt att någon myndighet har ansvar vår hälsa och välbefinnande med avseende på potentiella exponeringsrisker.
 
SSM var bland de världsledande inom området att kartlägga exponeringsnivåer för allmänheten och hur de fördelar sig i både tiden och rummet. De två handläggare som jag hade kontakt med visste vad de talade om, och den yngre av dem blev även invald i Nationalkommittén för Radiovetenskap under min tid som ordinarie ledamot.

Tyvärr har båda nu gått till industrin, så SSM har förlorat sin sakkunskap inom radioområdet.
Detta är tråkigt, eftersom det unika mätsystem som man utformat genererade data vilka hade stora tillämpningar även utanför fackområdet EMF-exponering.

1687161400491.png
 
Last edited:
Ett par saker är värda att notera:

Beskrivningarna av vad som tilldrog sig 2011 går isär, beroende på vem man lyssnar på. Varken hos PTS eller SSA finns några kvar, som var inblandade i verksamheten 2011. Förhållandet mellan SSA och PTS är idag mycket gott.

Det har aldrig förekommit några angrepp från SSA:s webbredaktör mot SM0AOM, varken personliga eller yrkesmässiga. Den omnämnde webbredaktören lämnade på eget initiativ uppdraget i maj 2015. Diskussionerna mellan amatörradioorganisationerna och SSM om elektromagnetiska fält inleddes inte förrän ett halvår senare, i december 2015.

En arbetsgrupp med representanter för SSA, ESR och FRO utarbetade gemensamma ståndpunkter i diskussionerna med SSM och PTS om elektromagnetiska fält. Samarbetet i arbetsgruppen fungerade utmärkt.

SSA bidrog aktivt med underlag till den omtalade konsultrapporten, som låg till grund för diskussionerna mellan amatörradioorganisationerna och myndigheterna.

Edit: Egentligen var det två rapporter, en med mätningar på typiska amatörinstallationer och en som beskrev förekomst av olika typer av amatörstationer i landet. SSA:s bidrag var till den senare.

73,
Jonas SM5PHU
 
Last edited:
Alltsammans är idag gammal skåpmat. En del av oss minns säkert att det stormade en hel del både runt examinationerna för nya radioamatörer samt kring SSM:s kartläggning av EMF vid amatörradioinstallationer. Stormarna var hätska och tyvärr polariserade kring personer och organisationer istället för att koncentrera intresset på det faktiska innehållet. Som SM5PHU skriver så bidrog SSA med synpunkter, dessvärre skiljer sig våra hågkomster kring om det var produktivt eller kontraproduktivt.

Summa summarum blev stormskadorna kännbara, för samtliga inblandade personer och organisationer, samt även för inblandade myndigheters syn på amatörradio.

Ämnet är fortfarande svårt infekterat och jag påstår att det ännu är omöjligt att göra en rekapitulation utan att röra upp sådant som bör ligga still ännu i några decennier. Så, släpp det här nu. Jag orkar inte en gång till :)
 
Ämnet är fortfarande svårt infekterat och jag påstår att det ännu är omöjligt att göra en rekapitulation utan att röra upp sådant som bör ligga still ännu i några decennier.
Eller kanske t o m några sekler så SSA får mer tid för sin historierevision.

Jag nöjer mig med att bekräfta riktigheten i den sakbeskrivning som AOM redovisat i de senaste inläggen. Det är än utmärkt sammanfattning som stämmer väl med den dokumentation av projektet och SSAs "synpunkter" som finns bevarade i arkiven, bl på PTS.
 
Alltsammans är idag gammal skåpmat. En del av oss minns säkert att det stormade en hel del både runt examinationerna för nya radioamatörer samt kring SSM:s kartläggning av EMF vid amatörradioinstallationer. Stormarna var hätska och tyvärr polariserade kring personer och organisationer istället för att koncentrera intresset på det faktiska innehållet. Som SM5PHU skriver så bidrog SSA med synpunkter, dessvärre skiljer sig våra hågkomster kring om det var produktivt eller kontraproduktivt.

Summa summarum blev stormskadorna kännbara, för samtliga inblandade personer och organisationer, samt även för inblandade myndigheters syn på amatörradio.

Ämnet är fortfarande svårt infekterat och jag påstår att det ännu är omöjligt att göra en rekapitulation utan att röra upp sådant som bör ligga still ännu i några decennier. Så, släpp det här nu. Jag orkar inte en gång till :)

Ber om ursäkt. Är precis nyexad amatör, men väldigt intresserad av teknikhistoria. Därav att det är naturligt för mig att vara nyfiken på den historiska kontexten inom svensk amatörradio, och inte minst SSA, när jag läser den här typen av trådar.

Ber om ursäkt om jag trampat in på några ömma tår och "förbjudet område" som inte får diskuteras. Detta var inte min avsikt.
 
Ber om ursäkt. Är precis nyexad amatör, men väldigt intresserad av teknikhistoria. Därav att det är naturligt för mig att vara nyfiken på den historiska kontexten inom svensk amatörradio, och inte minst SSA, när jag läser den här typen av trådar.

Ber om ursäkt om jag trampat in på några ömma tår och "förbjudet område" som inte får diskuteras. Detta var inte min avsikt.
Om du kollar på några trådar här, så tror jag du kommer att inse, att det nog inte finns nåt "som inte får diskuteras". Däremot är väl personangrepp och alltför våldsamma avvikelser från ämnesområdet (allltså, forumets, inte resp tråds...) inte välsedda.
 
Om du kollar på några trådar här, så tror jag du kommer att inse, att det nog inte finns nåt "som inte får diskuteras". Däremot är väl personangrepp och alltför våldsamma avvikelser från ämnesområdet (allltså, forumets, inte resp tråds...) inte välsedda.

Det skall jag självklart hålla mig undan för personangrepp. Det är inget som jag sysslar med på några forum jag deltar i, och har inte tänkt att börja med det här heller. Bara så att det är klart och tydligt.
 
Inte behöver du be om ursäkt. Tvärtom är det positivt att du är nyfiken och vill veta mer. Inte heller är jag emot samtal, tvärtom.
Men - i går kväll när jag läste i tråden så kände jag obehaget från diskussionerna när de pågick. Inte om sakfrågorna i sig, utan de påhopp och anklagelser som haglade från olika håll, dessa utgick från påstådda, omväxlande med okända, fakta som triggade de som gärna drar förhastade slutsatser utifrån tro och indignation.

Jag tog en klar ståndpunkt utifrån de fakta jag fick ta del av, och det var åtskilligt mer än många som "visste" och dömde. Fakta är ju ännu åtkomliga, både hos SSA och ESR samt hos berörda myndigheter som har skyldighet att diarieföra även sånt som går till papperskorgen.

Eftersom jag vet att jag inte kan sitta tyst när jag noterar oförrätter, så önskar jag inte en repris av detta. Det som faktiskt avhandlats och beslutats är ju verkställt, vi kan bara riva upp tyckandet runt detta här, och det kommer knappast vara en glädjeyttring.

Är du genuint intresserad föreslår jag att du intervjuar både SM5PHU och SM7EQL, jag är övertygad om att du får veta mer än du önskar.
 
Det är mycket tillfredsställande att även amatörer under medianåldern
visar intresse för historiska sammanhang.

Som bekant är det "segrarna som skriver historien" och i de timade händelserna har det endast funnits förlorare.
Man kan säga att det som inträffade var ett utslag av "amatörradiopolitik", vilken jag brukar kommentera på engelskspråkiga
fora med"amateur radio politics are as ugly as regular politics".
De småpåvar vilka anser sig ha uppnått en verklig eller inbillad maktposition gör allt i deras makt för att den inte ska hotas och framstå
i en så god dager som möjligt. Under några år hade svensk amatörradio ett eget "Reichsministerium für Volksaufklärung und Propaganda"
vilket efter eget skön förvrängde fakta och baktalade meningsmotståndare, till omvärldens stora häpnad.

I sådana sammanhang blir "politisk historierevisionism" ett ganska naturligt inslag, man kan till slut påstå att
"det finns inga kvar som kan vittna, alltså har det inte hänt".

För min egen del såg jag det timade som "gentlemannamatörens svanesång".
 
Last edited:
Jag nöjer mig med att bekräfta riktigheten i den sakbeskrivning som AOM redovisat i de senaste inläggen.

Jag kan bekräfta det samma för SSM-ärendet. Där var samtliga amatörradioorganisationer med på tåget och samarbetade. Däremot var det några som hade sina egna teorier som dessvärre inte hade någon som helst förankring i verkligheten. Ett tråkigt exempel på det var Amatörradionyheterna som drev det här hårt utan att ha någon aning om vad som egentligen ägt rum. Man drev på med propaganda som kändes igen från tredje rikets dagar där relevant information utelämnades helt och egen information fabricerades och misshagliga individer förlöjligades. Ganska snart blev vikten av källkritik uppenbar. Tyvärr var det nog ganska många som trodde på det som skrevs.
Det finns egentligen nog med information i gamla trådar om det här.
SSM hade nog inledningsvis ganska vaga aningar om hur amatörradio bedrivs men den inblandade konsulten förklarade detta och det är sannolikt anledningen till att deras slutsats blev positiv. Det var med andra ord inte alls som vissa beskrev det. Det är väl också så att man som konsult förväntas vara professionell och saklig och man representerar konsultföretaget. Så var i alla fall fallet här. Skrivelserna på Amatörradionyheterna, JK-anmälan och diverse kommentarer på forum (däribland här) lästes av inblandade myndigheter och bidrog tyvärr negativt till omdömet av radioamatörer. Typ att radioamatörer inte tål att granskas. För egen del förundras jag över varför man fick för sig att koka ihop en massa strunt när slutsatsen blev positiv. Det hela var baserat på rena fantasier och konspirationsteorier från personer som inte var insatta i saken och inte hade gjort sig mödan att ta reda på detaljerna.

JK-anmälan var en historia för sig. Läser man mellan raderna så framgår tydligt att det är en personlig vendetta. Myndigheter brukar akta sig för att beblanda sig med sådant. Ett hett tips för myndighetskontakter är att helt utelämna det känslomässiga och hålla sig helt till ämnet, vara saklig helt enkelt. Skulle tro att anmälan hamnade i papperskorgen där den hörde hemma.
 
Back
Top