1. This site uses cookies. By continuing to use this site, you are agreeing to our use of cookies. Learn More.

40 meter mast

Discussion in 'Antenner och master' started by SM4WWG, Apr 8, 2019.

 1. SM4WII

  SM4WII Well-Known Member

  Fick bakslag på min flyghinderanmälan då jag använde blanketten på transportstyrelsens hemsida, den var visst för gammal.
  På försvarsmaktens fanns en nyare:
  https://www.forsvarsmakten.se/sitea...llstand/m7102-900670-5-flyghinderanmalan.docx

  Denna var dock lite tråkigare, man hänvisar till TSFS2015:50, Bilaga 1.
  Där finns emellertid noggrannhetesangivelser för Område 1, 2, 3 och 4. Hur vet man vilket område man tillhör? Skiljer från 50m till 0,5m i noggrannhet på position och 30 till 0,5m i höjd mellan dom olika.

  Dessutom skall det fyllas i vilken som inmätningsorgansiation som utfört inmätningen, då duger det kanske inte med jag själv och en GPS?
   
  Last edited: Sep 8, 2020
 2. SM7NTJ

  SM7NTJ Well-Known Member

  Jag har en egen tolkning, men du borde nog skicka ett mail till fm.flyghinder@lfv.se och fråga vad som gäller i ditt fall.

  Om jag trots en viss osäkerhet sticker ut hakan och tolkar det som att Örebro flygplats inte är en större flygplats på grund av att den inte finns med på listan över flygplatser med riksintresse, så medför det att du behöver följa TSFS 2016:95.

  Där läser du i §35 och §36 om vilken noggrannhet du behöver ange för höjd respektive position.

  35§ Den som för egen räkning utför eller låter utföra byggnadsarbeten ska vid inmätning av objektet uppfylla följande kvalitetskrav för höjd över marken eller vattenyta: Upplösning 1m Noggrannhet 5 meter Konfidensnivå 90 %
  36§ Den som för egen räkning utför eller låter utföra byggnadsarbeten ska vid inmätning av objektet uppfylla följande kvalitetskrav för position:Upplösning 0,3sekunder Noggrannhet 10 meter Konfidensnivå 90 %


  73 de SM7NTJ Lorentz
   
 3. SM4WII

  SM4WII Well-Known Member

  I mitt fall är det Borlänge flygplats som jag har nära till, den användes av försvaret under sommarens militärövning som flygbas så därför blir jag lite fundersam.
  Har iofs 39km till flygplatsen men det är ju ändå inom de 45km dom angetts. Men det är nog bättre att maila som du sa så får jag deras ord på papper.
   
 4. SM7NTJ

  SM7NTJ Well-Known Member

 5. SM4WII

  SM4WII Well-Known Member

  Luftfartsverket var inte så intresserad verkar det som, frågade vad som gällde för mig om jag kunde använda TSFS 2016:95 eller var tvungen att använda TSFS2015:50, Bilaga 1.
  "
  Hej,
  På denna avdelning är vi inte beslutande enhet.
  "
  Kort svar hehe
   
 6. SM4WWG

  SM4WWG Well-Known Member

  Verkar inte lätt ens med flyghinderanmälan alltså? :p Där är jag ju inte än med min mast då jag fortfarande väntar på besked om bygglovet (de hade sammanträde 2020-09-03) så undrar när jag ska få
  information om hur det gick.

  73 de SM4WWG // Jörgen
   
 7. SM4WII

  SM4WII Well-Known Member

  Fick ett svar från en annan avdelning på luftfarsverket:

  För amatörradiomaster är det TSFS 2016:95 som gäller.
  Du behöver inte bry dig om hindermarkering eller hinderbelysning om masten är lägre än 45 m.
  Däremot skall du skicka in en flyghinderanmälan om masten ligger utanför sammanhållen bebyggelse.
  Det finns en definition på "sammanhållen bebyggelse" i plan- och bygglagen, PBL. "Sammanhållen bebyggelse"
  är bebyggelse på tomter som gränsar till varandra eller skiljs åt endast av en väg, gata eller parkmark.
  I klartext betyder det att sammanhållen bebyggelse är om du har omedelbara grannar och/eller det går en väg emellan er.
  Har du skog eller åkermark till exempel runt om dig och bara en väg till din fastighet är det inte sammanhållen bebyggelse.

  Mycket precist och bra svar tycker jag, här är en länk till definitionen av sammanhållen bebyggelse:
  https://www.boverket.se/sv/PBL-kuns...lovbefriade-atgarder/sammanhallen-bebyggelse/

  Efter som jag har fyra grannar så borde jag alltså inte behöva skicka in något alls då :)
   
  SM4WWG likes this.
 8. SM4WWG

  SM4WWG Well-Known Member

  Kan informera om att jag fått positivt besked, dvs att jag fick bygglovet för masten, från byggnadsnämden. Nu är det "bara" att hoppas att ingen av grannarna som hade erinran, överklagar, osv!
   
  SM0GLD and sm6vtz like this.
 9. SM6XQY

  SM6XQY Well-Known Member

  SM4WWG: Ett stort grattis så långt. :)

  Själv lär jag aldrig få upp ngon mast.
  Jag har värre motstånd än grannar och
  byggnadsnämnder, nämligen XYL.
   
  SM4WWG likes this.
 10. SM4WII

  SM4WII Well-Known Member

  Gratulerar!
   
  SM4WWG likes this.
 11. SM4WWG

  SM4WWG Well-Known Member

  Du får gå en kurs i hypnos och omvända XYL ;)
   
 12. SM4WWG

  SM4WWG Well-Known Member

  Tackar!!! :)
   
 13. SM4WWG

  SM4WWG Well-Known Member

  Jaha, jag ska tydligen komma med ett förslag på kontrollplan för mastbygget?! Hur ser en sådan ut? Det är ju lixom inte ett hus jag ska bygga :p
  Vad tror @SM4WII ? Hur fick du göra?

  @SM7NTJ kanske har några bra idéer? :)


  Åtgärdenkrävertillstånd av eller anmälan till myndighet dåsökanden senast 4 veckor innan resning ska göra en flyghindersanmälan till Försvarsmakten.
  Åtgärdenfår inte påbörjasförränbyggnadsnämndenlämnat ett startbesked (enligt 10 kap. 3 §PBL).
  Startbesked krävs i detta ärende. Dock är tekniskt samråd ej nödvändigt om följandeinkommer innan startbesked önskas:

  * Förslag till kontrollplan

  Byggnadsverket får inte tas i bruk i de delar som omfattas av startbeskedet förränbyggnadsnämnden har gett ett slutbesked enligt 10 kap.
  4 § PBL, om nämnden inte beslutar annat.
  Om åtgärden har påbörjats inom tvåårgäller bygglovet i fem år från den dag som beslutet vinner laga kraft
  (enligt 9 kap. 43 § PBL).Fyra veckor efter kungörelse i Post- och inrikes tidningar vinner beslutet laga kraft, om inget överklagande inkommit.
  Och beslutet fårverkställas.Då masten ligger mycket nära eller eventuellt delvis övergräns till grannfastighet skall denne godkänna
  den slutliga placeringen och närvara vid en gemensam utsättning. I övrigtkrävsingen formell utstakning eller lägeskontroll.
   
 14. SM7NTJ

  SM7NTJ Well-Known Member

  Hej
  Det finns ganska mycket skrivet om syftet med kontrollplan och vad den bör innehålla.
  Det bör göras en riskanalys som lyfter fram kritiska moment i byggprocessen.
  Kontrollplanen ska sedan användas för att inget väsentligt ska glömmas bort under byggets gång.

  Planen ska även ge svar på hur vissa lagstadgade krav ska uppfyllas.

  Planen ska innehålla vad som ska kontrolleras.
  Enligt vilken lag, föreskrift, anvisning eller ritning kontrollen ska genomföras.
  Alla kontroller ska dokumenteras.

  Sök på kontrollplan så finns det mycket läsning.

  Det bör även skrivas in tillfälle för platsbesök av byggnadsnämnden i kontrollplanen.
  Tycker byggnadsnämnden att kontrollplanen är ok är det bara att följa den när startbesked erhållits.
  OBS! Byggnadsnämnden kan anse att någon kontrollpunkt behöver kontrolleras av sakkunnig och då är det bättre att hitta en sådan från början om man är osäker på om man själv kan utföra kontrollen.

  Som vanligt är det bättre att ligga ett steg före när det gäller kontroller och riskanalyser för vad som ska genomföras.

  Några hastigt utfunderade kontrollpunkter och svar på lagstadgade krav återfinns nedan. Det går säkert att hitta andra punkter, så för den som har mer kunskaper eller idéer är det fritt fram att göra det.

  73 de SM7NTJ Lorentz


  Xxxxxxxxxxxxxx 2020_xx_xx

  Kontrollplan för uppförande av fristående torn för antenner på fastigheten xxxxxxxxxx i xxxxxxxx kommun.

  Ingen byggnad enligt Plan- och bygglag (2010:900) 8 kap 13 § riskerar att förvanskas.

  Kontroller enligt Plan- och bygglag (2010:900) 8 kap 25 §, Plan- och byggförordning (2011:338) 5 kap 1-7 §§ samt Plan- och byggförordning (2011:338) 5 kap 8 -11 §§ är inte aktuella för denna åtgärd.

  Materialåtervinning av matjord och schaktmassor kommer att ske genom att schaktmassor återfylls runt betongfundament samt används för avjämning av markområdet närmast fundamentet. Matjord kommer att återföras till schaktområdet inför återsådd av gräsyta.

  Trävirke för formsättning kommer att återvinnas. Släppmedel i form av så kallad formolja kommer inte att användas.

  Inga övriga återvinningsbara byggprodukter bedöms uppkomma under åtgärden. Inga farliga ämnen bedöms behöva användas under åtgärden.

  Förslagsvis ställer man upp tre kolumner, BH nedan syftar på byggherren, det vill säga oftast du själv.


  Kontroll att, vad som ska kontrolleras. Kontroll, vad som ska kontrolleras och vem som ska genomföra kontrollen och signatur från den som genomfört kontrollen

  Beslutet vunnit laga kraft, BH kontrollerar med byggnadsnämnd att beslutet vunnit laga kraft

  Närmsta granne har närvarat vid gemensam utsättning och godkänt slutgiltig placering av antenntorn, BH inbjuder berörd granne och har skriftligt godkännande från denne.

  Befintliga servitut inte påverkas av placeringen, BH kontrollerar befintlig lagfart

  Ledningar för el och tele i mark inte påverkas av bygget, BH kontrollerar på lämpligt sätt att el- och teleledningar i mark inte påverkas av bygget. Kartunderlag eller utsättning via ledningskollen.

  Ritning för fundament finns, BH

  Monteringsritning för torn finns, BH

  Material för montering av torns sektioner finns och är oskadat, BH

  Flyghinderanmälan inskickad, BH har sänt in anmälan om flyghinder med höjd- och positionsuppgifter enligt TSFS 2016:95 till fm.flyghinder@lfv.se

  Ansökan om starttillstånd insänds till byggnadsnämnden, BH ansöker om starttillstånd enligt Plan- och bygglag (2010:900) 10 kap 3 §

  Starttillstånd har erhållits, BH kontrollerar att starttillstånd enligt Plan- och bygglag (2010:900) 10 kap 3 § har erhållits innan byggnadstekniska åtgärder påbörjas

  Åtgärder till skydd mot skada genom ras vidtagits, Utföraren av schaktning kontrollerar att åtgärder till skydd mot skada genom ras enligt AFS 1981:15 vidtagits.

  Dränerande material under betongfundament,

  Formsättning samt stagande av form,

  Formsättning och armering skett enligt ritning för fundament.

  Infästningsbultar monterats i fundament enligt montageritning för mast

  Åtgärder vid betonggjutning

  Efterbevattning

  Återfyllning och packning av schaktmassor

  Återfyllning av matjord

  Montering av torn

  Tillfartsväg för mobilkran och uppställningsplats för mobilkran har tillräcklig bärighet

  Resning av torn och åtgärder för skydd mot ras vid resning av torn

  Åtgärder för skydd mot fall vid höjdarbete, Skydd mot skada genom fall enligt AFS 1981:15 och användning av personlig skyddsutrustning enligt AFS 2001:3

  Undergjutning av mastfötter skett

  Ansökan om slutbesked enligt Plan- och bygglag (2010:900) 10 kap 4 § insänds till byggnadsnämnden om inte nämnden beslutar annat
   
  SM4WWG, SM7NZB, SM0IKR and 3 others like this.
 15. SM4WWG

  SM4WWG Well-Known Member

  Tusen tack för hjälpen!!! :)

  @SM7NTJ

   

Share This Page