EH-Antenner

SM0AOM

Well-Known Member
Jaha...

Att man kan krympa en antenn och bibehålla prestanda med fraktalteknik torde inte komma som någon överraskning.
Mer sansade betraktare av antenntekniken ser utvecklingslinjen från den
log-periodiska antennen.

Däremot kvarstår en del hel andra frågor när det gäller EH-antenner;

1. EH-anhängarna påstår att de som gör oberoende mätningar och får
resultat som är i överensstämmelse med klassisk teori "gör fel".

På vilka sätt har dessa mätningar utförts felaktigt?

2. Om man tar en EH-antenn för HF-området
och placerar den i ett ekofritt rum, och därefter mäter både fas och amplitud hos E och H fältvektorerna runt antennen med närfältprobar så blir fortfarande summan av realdelarna av (Ec X Hc*)/2 c:a 1% av den tillförda effekten till antennen.

Vart har resterande energi tagit vägen?

3. Många EH-anhängare hävdar att NEC och liknande FEM-elfältmodeller räknar "fel" när det gäller just EH-antenner. Däremot kan NEC modellera alla andra typer av antenner med god noggrannhet.

På vilket sätt är NEC-modelleringen felaktig just för EH-antennen?


4. När användare av EH-antenner gjort mätningar i frisiktsmätsträckor och fått resultat som pekar på en strålningsverkningsgrad av c:a 1% och därefter hört av sig till tillverkaren har man fått svaret:
"EH-antennen fungerar inte i troposfärisk mode"

Hur ska man tolka sådana påståenden?

Slutligen ett mycket egendomligt påstående av M0DFI:

"För övrigt, mäta med FSM? De gånger vi behöver mäta på en HF antenn,"
då hyr vi en helikopter och flyger runt i en väl definerad matris. Vi mäter
enbart på markvågen av hälsoskäl och om någon granne till anläggningen
klagar. Att överhuvud taget komma på tanken att mäta mark-fältstyrka som
ett led i att verifiera antennens funktion förefaller mig lite främmande... Nåväl"

Jag tar mig friheten att påminna om att täckningsområdena för sändare i MF-området faktiskt definieras i termer av mark-fältstyrkan för ytvågor.
Rymdvåg eller vågor som utbreder sig på radiooptisk väg är inte alls med i täckningsresonemangen.

I USA är detta noga reglerat i FCC's licensvillkor för AM-rundradiostationer, dessa får inga permanenta sändningstillstånd om inte fältstyrkemätningar på marken ger mer än vissa minimivärden på flera km avstånd från antennen.

Inom ett av mina yrkesgebit, militär/kommersiell kommunikation på MF, specificerar mina uppdragsgivare täckningskonturer över hav som beräknas via CCIR Recommendation 368-6. Som indata till CCIR 368 använder man en normerad fältstyrka som motsvarar den som genereras av 1 kW till en förlustfri antenn på 1 km avstånd.

Det går alltså att indirekt avgöra en antenns strålningsverkningsgrad genom att jämföra uppmätta fältstyrkor vid marken med denna normerade fältstyrka och korrigera för den tillförda effekten om den skiljer sig från 1 kW.

Detta görs därför regelmässigt av seriösa antennköpare när de verifierar funktionen hos sina nybyggda antennanläggningar.

73/

Karl-Arne
SM0AOM
 

M0DFI

Well-Known Member
God morgon Karl-Arne,

jag skall försöka besvara dina frågor så gott jag ids, dock avser jag inte att spendera restem av veckan i polemik med dig eftersom även jag måste arbeta...

Kan du definera EH-anhängare för mig? Själv ser jag mig nog inte som vare sig EH anhängare
eller EH-motsåndare!

Din första fråga:

De mer troende eller ibland rent av fanatiska EH profeterna hävdar med bestämdhet att EH
antennens funktion beror på "andra faktorer än vad de s.k klassiska teorierna specificerar.

Om det är så, notera mitt "om", då kan rimligtvis/sannolikt inte heller de klassiska mätmetoderna användas. Rätt eller fel? Jag hoppas att du har noterat från mina tidigare inlägg att jag inte
förespråkar någon av åsikterna, con- or pro!

Vad jag vänder mig emot, är att man - trots att förespråkarna hävdar att det inte går att mäta
på EH antenn pga någon ny mystisk teori, då förefaller det mig lite besynnerligt att fortfarande
insistera på att mäta enligt klassisk teori för att bemöta deras påståenden.

Ett mer korrekt bemötande, vilket jag faktiskt hade förväntat mig av de amatörer som arbetar
professionellt med antenner och liknande, vore att avvakta en vetenskapligt korrekt, om än
ogillad/oaccepterad förklaring. Jag måste reiterera att jag kan bevisa vad som helst om jag kan
kontrollera allt från själva mätspec'en/uppdraget och ända till rapport publiceringen!
Jag har därför en mycket skeptisk inställning till antenn mätningar på HF. Jag anser att den enda
mätmetoden som gäller är att använda antennen och titta på vad loggboken säger oss efter ett tag!

Personligen så väntar jag fortfarande... Eftersom jag blev nyfiken på all palaver runt
EH antennens vara eller inte vara, så har jag testat och byggt ett par stycken, vilka har visat
sig ha en förutsägbar funktionalitet, ungefär som en dipol dock single banded.

Jag har inte brytt mig om att ens försöka få fram allt teoretiskt underlag eftersom det - visserligen
skulle kunna vara intressant att titta på, men eftersom jag hittills inte har sett någon hållbar
teori om varför... då väntar jag att de som möjligen har intresse av detta kommer med
dokumentation som stöder deras teorier.

Dock!! Tills dess kommer jag att fortsätta att använda EH antennerna jag har byggt tills jag
har fått utrymme till att sätta upp konventionella Marconi antenner.


Din nästa fråga, fråga nummer 2

Ja tack, kan du förklara vart effekten har tagit vägen, vore jag tacksam för en kopia!

Tills jag har bevisats motsatsen, tror jag fullt och visst på att energi är oförstörbar, bara möjlig
att förändra/transformera ( dålig Svenska? ).

Om man petar in 100 Watts, och 1% kan mätas såsom emission, ingen nämnvärd effekt reflekteras,
vad tusan tar då effekten vägen någonstans?! 99Watts är så mycket energi att de flesta av oss kan
koka kaffe med den.Din fråga nummer 3 förefaller mig aningen besynnerlig och jag blir faktiskt lite konfunderad av
att du ens ställer frågan.

Med hänvisning till din atidigare frågor och mina svar så skulle jag vilja påminna dig om:

Om någon hävdar att en antenn fungerar enligt en tidigare okänd princip ( oavsett de har rätt
eller fel! ), är det lite löjeväckande att verfiera deras påstående med NEC, vilken är en mycket
trevlig programvara som har varit mig personligen till mycket nytta!

Varje försök att simulera en EH antenn i NEC, ger värden motsvarande en "short fat dipole" med
dito prestanda och data. De som använder EH antennen utan att bry sig om teorin, eller avsaknaden
av sådan, verkar i de flesta fall vara nöjda med funktionen. Jag kan naturligtvis inte kvantifiera
enheten för NÖJD, men om EH antennen medför att de kan syssla med sin hobby, då uppfyller EH antennen det vår lille amatör förväntade sig.

EH förespråkarna säger vid ett flertal tillfällen att NEC inte har EH antennens påstådda teoretiska
bakgrund i sitt förråd av algoritmer för antenn simulering! Att då trots det envisas med att använda
NEC för att verifiera deras påstående kan ju då tolkas som om man vill och avser att aldrig
verifiera EH antennens funktion. Det är detta upprepade beteende som gör mig lite fundersam och
som jag kallar för ett religiöst beteende. För övrigt så blir det olagligt att undervisa om Darwins
utvecklingsläror i ett par Amerikanska delstater.

All form av fundamentalism har varit skadlig för all utveckling!Din fråga nummer 4


Re tropo, vet ej. Det har inte varit aktuellt för mig att testa eller fråga om detta. Låter dock
intressant, jag skulla kanske prata med Ted Hart om detta, han är alltid oerhört noga med att svara
på vänliga och nyfikna frågor. Jag återkommer om jag får något att rapportera ang tropo!Ja MF rundradio är markvåg, eftersom det är lokalradio.

Det jag yttrade mig om är de tester på frekvenser där markvågen är sekundär, dvs man utnyttjar
den reflekterade signalen. Noterade du även att jag uttryckligen skrav att vi inte har några
kommersiella applikationer på kortvåg?

Re FCC

Jag antar och hoppas att vi får ordentliga underlag när Ted Harts tester (med FCC's godk ) blir
färdiga. Jag vet inte om de har sålt några MF antenner eller om de bara testar och utvecklar
fortfarande. Ted har inte någon historia som talar för att hans "EH-antennande" är skumt.
Visserligen kan vi nog både du och jag skriva under på att Amerikaner ibland skenar iväg och
tror/gör de mest konstiga saker...

Så jag tror inte att Ted's testande av MF EH antennen motsäger dit yrkande om att seriösa köpare etc etc.... Jag antar att det är just därför om FCC har gett dem provningstillstånd.


Jag hoppas att jag besvarade dina frågor till din belåtenhet Karl-Arne.
Då jag vare sig har eller avser att, deltaga i utvecklingen av dessa EH antenner med dithörande
teorier, kan jag bara gissa vad som är den faktiska orsaken till EH antennens verkan.
Det innebär att jag bara kan uttala mig om vad vi kan se rent praktiskt angående EH antennerna.

Jag är själv lite tjurig över att jag inte kan använda konventionella verktyg och metoder att
vidimera och utveckla några EH-antenner vör vårt eget kommersiella nyttjande!

Då strökapacitanserna blir så oproportionellt stora för EH antenner för 188MHz, har jag i nuläget
ingen uppfattning om vi ens går vidare med våra tester. Anledningen är att - för att pressa ner
strålningsloben till det horisontala planet, måste man minska cylinder förhållandet til 1:1.
Kapacitansen mellan cylindrarna blir då liten, 0.5pF typiskt. Detta innebär att alla antenn
komponenterna samt antennens omgivning tillför en oproportioneligt stor kapacitans som
ger en avsevärd ändring av den avstämda frekvensen. Visst får vi antennen att radiera OK, men
eftersom den är avsedd att monteras inuti ett fordon, då blir det för mycket avvikelse för att jag
skall helt enkelt våga att ta en sådan antenn i produktion!

Jag försöker att hålla en nyanserad syn på EH antennen och ser den som "just another small antenna" men med sina för- och nackdelar.

Däremot måste jag dock komma med synpunkter ( inte riktigt kritik... men närapå! ) på den
reaktion som Magnus har fått på sin mycket! berättigade fråga om EH antenner.

Hans fråga - varför funkar antennen som den gör?

Magnus fick då en lång utläggning om QRP osv. Dock inget svar.
Han frågade igen...
Varpå någon bemödade sig om att tala om hur och varför EH antennan bara inte kunde fungera.

Eftersom ingen tydligen har varit villig att besvara Magnus på en kort och enkelt sätt, så skall jag
försöka med ett par avslutande rader.


Magnus,

Vi som har amatörradion som hobby tenderar att bli lite fundamentalistiska i vårt uppträdande
när du frågar om uppenbart känsloladdade företelser. Det har runnit mycket vatten under broarna
i vad avser debatten om EH antenner och det har i de flesta fall urartat till ren pajkastning

Jag uppskattar Karl-Arnes och Bengts inlägg i den här "rtåden" eftersom de uppenbarligen inte
tillhör de "fundamentalistiska antenn experterna", utan tvärtom haft tämligen nyanserade inlägg
- tackar för detta...

Tyvärr Magnus, vi vet egentligen inte varför EH antennen SÄGS fungera eftersom vi inte kan
enas om någon metod för att mäata den. Som tidigare inlägg har påtalat, så kan du nå mycket
långa distanser med små effekter (QRP). Dock verkar EH antennen ge en större och pålitligare
kommunikation än QRP stationer normalt har. QRP går alldeles fantastiskt bra ibland då
konditionerna tillåter, men detta förklarar inte EH antennens funktion - dessvärre!

Vi vet all att det finns ett oerhört stort behov av små men ändå funktionsdugliga antenner för
alla balkong mamatörer och dem med oförstående XYL/grannar/husägare/myndigheter.

Jag kan bara ge rådet att testa själv. Bygg en EH och kör lite kortvåg ett tag på den.
Det finns massor av byggbeskrivningar som du kan följa. Du borde kunna komma undan med
en byggkostnad på ett par tior!

Framför allt! Bilda dig en egen uppfattning Magnus! Jag har sett alla möjliga förklaringar till
varför och varför inte EH antennen beter sig som den gör. Dock ingen förklaring som jag kan ta
till mig och faktiskt "tro" på.


Till Karl-Arne och Bengt -

Fortsätt att driva på så att vi får en förklaring till om/att eller inte EH antennen vara eller inte vara.

Om det är så att det är andra faktorer än själva EH antennen som gör att det fungerar, då vill
åtminstone jag få reda på detta. Jag skulle då vilja utnyttja den funktionen på ett mer renodlat sätt!

Jag uppskattar att ni bägge två avhåller Er från att kasta paj på de som inte håller med Er eller som
tar sig till att diskutera med Er.
Jag har sett rent beklämmande insändare i QTC och andra media från personer som jag trodde
var intelligenta och framsynta personer.(?!)


Vänliga 73 från England de M0DFI
 

SM7EQL

Kortvågs- och UKV-tekniker
Ja, precis - hela den etablerade antennexpertisen väntar med spänning på en hållbar förklaring och beskrivning av de speciella mätmetoder som krävs för att verifera en sådan antenn.

Resonemanget om att S-värden och loggboksuppgifter skulle utgöra någon form av bevis för god funktion håller inte. S-rapporter är ibland subjektiva och alla som bemödat sig att närmare kontrollmäta vad olika radiomottagares "signalstyrkemätare" visar vid en viss given insignal från kalibrerad signalgenerator vet att någon mer otillförlitlig mätmetod finns inte.

Däremot duger S-metern ibland åt oss radioamatörer med begränsade tekniska resurser (som dyra mätinstrument) för att fastställa en referensnivå och utifrån denna nivå göra jämförande A/B-tester mellan två antenner, varav de ena bör vara en antenn med någorlunda känd prestanda. Naturligtvis skall båda antennerna sitta monterade sida vid sida och under samma förutsättningar, samma höjd och fritt från andra objekt.

Vill man fastställa hur mycket bättre antenn A är jämfört med B eller vice versa, vid en viss tidpunkt så går detta utmärkt med hjälp av hembyggda stegdämpsatser eller liknande. Med elementära kunskaper om dessa grunder så går det att komma långt och faktiskt mycket nära de resultat som kan erhållas med dyra proffsinstrument. På frekvenser över 30...50 MHz är detta förhållandevis enkla mätningar att utföra och som de flesta teknikintresserade kan utföra. I alla fall när det gäller att mäta på maxvärdet i huvudloben.

De flesta mätrapporter som hittills presenterats i ämnet är starkt partiska och har stora brister, rent mättekniskt. Det finns också ett antal mer genomarbetade rapporter på mätningar som utförts av personer som haft tillgång till professionella utomhus antennmätsträckor och kvalificerade testintrument. Rapporterna är proffsigt skrivna och ger för den som inte är tillräckligt insatt i antennmätningsmetodik, ett synnerligen seriöst intryck. Dock har viss viktig information om mätförutsättningarna såsom mätuppställning, kabeldragning och annat som är av stor betydelse för att bedöma riktigheten i resultatet, (systematiskt?) utelämnats eller i bästa fall bara ytligt berörts. Jmf t ex mitt tidigare inlägg om isolering av matarkabelns oönskade inverkan.

Det jag vänder mig mot är "EH-anhängarnas" ivriga påståenden om att dessa små antenner kan jämställas med en full-size 1/2-vågs dipol. Det cirkulerar fantasiuppgifter om -6 dBd upp till +3 dBd och styrbara lober. För radioamatörer med begränsade kunskaper och möjligheter att sätta upp fullsize-antenner låter detta naturligtvis som en dröm som gått i uppfyllelse, och ger dom starka argument för att offra flera tusen kronor på något som 100% säkert inte kommer i närheten av den utlovade prestandan.

Precis som nämts tidigare så finns det många lyckliga EH-antennägare som är nöjda med prestandan. Sannolikt hade de varit lika nöjda med en vanlig mobilantenn, loop eller allt för kort trådantenn som även dessa, strålar ut en liten del av energin. Inte mycket energi, men fullt tillräckligt för att nå jorden runt flera gånger om. Jmf mitt tidigare inlägg om att väldigt små effekter kan nå väldigt långt.

73
Bengt EQL
 

M0DFI

Well-Known Member
Ja, precis - hela den etablerade antennexpertisen väntar med spänning på en hållbar förklaring och beskrivning av de speciella mätmetoder som krävs för att verifera en sådan antenn.

*********************

Inte alla Bengt! En del verkar göra allt som står i deras makt för att teoretisera mot EH antennen
samt om inte det funkar, övergå til personangrepp...

*********************

Resonemanget om att S-värden och loggboksuppgifter skulle utgöra någon form av bevis för god funktion håller inte. S-rapporter är ibland subjektiva och alla som bemödat sig att närmare kontrollmäta vad olika radiomottagares "signalstyrkemätare" visar vid en viss given insignal från kalibrerad signalgenerator vet att någon mer otillförlitlig mätmetod finns inte.

**********************

Jag minns en del herrar som skruvade upp sina S-metrar för att kunna rapportera "fräckare"
S värden... Suck...

Jag håller med dig Bengt, dock med kommentaren att till syvens och sist så är det i viss mån
innehållet i loggboken vi vill generera! För diverse diplom etc.

Sedan kan man iofs filosofera i om man skall försöka ge sig till att koncentrera sig på DX om man
inte kan sätta upp "full size" antenner... EH antennen kommer alltid att som alla andra små antenner
att vara en kompromiss!

**********************

Däremot duger S-metern ibland åt oss radioamatörer med begränsade tekniska resurser (som dyra mätinstrument) för att fastställa en referensnivå och utifrån denna nivå göra jämförande A/B-tester mellan två antenner, varav de ena bör vara en antenn med någorlunda känd prestanda. Naturligtvis skall båda antennerna sitta monterade sida vid sida och under samma förutsättningar, samma höjd och fritt från andra objekt.

Vill man fastställa hur mycket bättre antenn A är jämfört med B eller vice versa, vid en viss tidpunkt så går detta utmärkt med hjälp av hembyggda stegdämpsatser eller liknande. Med elementära kunskaper om dessa grunder så går det att komma långt och faktiskt mycket nära de resultat som kan erhållas med dyra proffsinstrument. På frekvenser över 30...50 MHz är detta förhållandevis enkla mätningar att utföra och som de flesta teknikintresserade kan utföra. I alla fall när det gäller att mäta på maxvärdet i huvudloben.

**********************

Precis! Dock har jag fått lite lustiga resultat där EH antennen ger bättre värden än en dipol/windom
och helt omvänt resultat för andra stationer. EH antennen verkar dock vara mindre brusupptagande
än min CP5'a (vertikal). Det "dyker upp" en hel del stationer som annars skulle ha drunknat i
bruset.

Om man satte sig ned och gjorde en riktig QSO karta för EH antennen och en dipol, tror jag att
man kanske skulle kunna kvantifiera vad de olika strålningsvinklarna ger för praktiska
skillnader i QSO'n med avseende på avstånd och dygns tider.

**********************

De flesta mätrapporter som hittills presenterats i ämnet är starkt partiska och har stora brister, rent mättekniskt. Det finns också ett antal mer genomarbetade rapporter på mätningar som utförts av personer som haft tillgång till professionella utomhus antennmätsträckor och kvalificerade testintrument. Rapporterna är proffsigt skrivna och ger för den som inte är tillräckligt insatt i antennmätningsmetodik, ett synnerligen seriöst intryck. Dock har viss viktig information om mätförutsättningarna såsom mätuppställning, kabeldragning och annat som är av stor betydelse för att bedöma riktigheten i resultatet, (systematiskt?) utelämnats eller i bästa fall bara ytligt berörts. Jmf t ex mitt tidigare inlägg om isolering av matarkabelns oönskade inverkan.


***********************

Yepp! Elvis lever! ro hit med en fräck analysator och du skall få en proffsig rapport som klart visar
att gula bananer är bättre antenner för DX än äpplen på grund av polariseringen i skalet...---...

Tyvärr kan vi inte begära rapportskrivar-licens ...

***********************

Det jag vänder mig mot är "EH-anhängarnas" ivriga påståenden om att dessa små antenner kan jämställas med en full-size 1/2-vågs dipol. Det cirkulerar fantasiuppgifter om -6 dBd upp till +3 dBd och styrbara lober. För radioamatörer med begränsade kunskaper och möjligheter att sätta upp fullsize-antenner låter detta naturligtvis som en dröm som gått i uppfyllelse, och ger dom starka argument för att offra flera tusen kronor på något som 100% säkert inte kommer i närheten av den utlovade prestandan.


***********************

Styrbara lober? Var hittade du det? Den info'n har jag inte sprungit på ännu. Om inte? du menar
inte det faktum att man får olika betende fråm EH antennen beroende på cylinderförhållandet?
Men dynamiskt... Vore iofs kul, men hur tusan har dom gjort då?

EH antennen är såpass enkel att bygga så att även de minst tekniska amatörerna skall klara
av att bygga antennen. Dock bör man ha tillgång till antingen en brusbrygga eller en antenn
analysator typ MFJ259 ( visserligen ganska dålig ) eller liknande. Jag antar att om de är
medlemmar i den lokala amatörradioklubben så finns det nog en eller annan som
har något att mäta med. Kostnaden för att bygga en *STAR* EH antenn är i värsta fall
ett par tior. Det finns ju inga kondensatorer på antennen numera!

Jag känner inte riktigt igen uttrycket "flera tusen kronor" från det jag har gjort med EH antennerna.

Jag lånade en MFJ259, jag vet numera att jag INTE tänker köpa någon!! GRMPF!

Därför byggde jag ihop en enkel wheatstone brygga samt en "antenna noise bridge" för att kunna
mäta antennimpedanser. MFJ259'an vill gärna se 50 Ohm för att gilla läget...

Som en parentes, Ted Hart, skaparen av EH antennen, har patentet på "antenna noise bridge" och
på "Magnetic Mini Loop" ( trora jag benämningen är... ).

I vilket fall som helst, jag kan i varje fall mäta på EH antennerna om jag vill, för några tior extra
har jag byggt ett par instrument. Jag jämförde de hemmabyggda instrumenten med en
nätverksanalysator som referens, hemmabyggena var förvånansvärt accurata....

Så - Nej, jag känner inte igen prislappen annat än om man går åstad och köper en antenn utan
att testa först. Om man har byggt ett par EH och är nöjd med funktionen, kan man ju iofs köpa
en från Italien eftersom de verkar vara lite mer tåliga för väder och vind än mina hemmabyggen...

****************************


Precis som nämts tidigare så finns det många lyckliga EH-antennägare som är nöjda med prestandan. Sannolikt hade de varit lika nöjda med en vanlig mobilantenn, loop eller allt för kort trådantenn som även dessa, strålar ut en liten del av energin. Inte mycket energi, men fullt tillräckligt för att nå jorden runt flera gånger om. Jmf mitt tidigare inlägg om att väldigt små effekter kan nå väldigt långt.

*****************************

Nja, jag har försökt med diverse mobil antenner, dock med sämre resultat än med EH antennen.
Övriga försök med korta trådantenner har gett sämre resultat.
EH'n verkar ge bättre effekiv strålning/mottagning än de andra kompromisserna. Eller mindre dåliga
prestanda...

Dessutom ger EH'n MYCKET mindre problem med TV RFI än alla andra trådantenner och mobil vippor
som jag har testat. Min närmaste grannes TV är bara 7 - 10 meter från antennerna!

******************************

73 de M0DFI
 

SM7EQL

Kortvågs- och UKV-tekniker
------
Precis! Dock har jag fått lite lustiga resultat där EH antennen ger bättre värden än en dipol/windom
och helt omvänt resultat för andra stationer.
------

Om du lyssnar på n-antal antenner av olika slag, polarisation och effektivitet kommer du att finna att det alltid finns en av dom som är "the winner". Vid lyssning under lång tid kommer samtliga antenner någon gång att hamna i topp som klar etta. Detta gäller specifikt för lägre frekvenser under 30 MHz där signalernas infallsvinklar och polarisation från tid till annan spelar stor roll.

Genom statistik berbetning går det säkert att få fram ett mönster och bortsett från att mätningen tar lång tid så blir resultatet säkert användbart.

Även de som professionellt jobbar med mätningar av olika slag har ibland stora problem att verifiera att mätmetoderna de använder är tillämpliga för testobjektet i fråga och ger ett rättvisande resultat. Speciellt svårt är det vid mätning av i våglängden räknat små antenner som av naturliga orsaker har låg effektivitet.

Ang prislappen så syftade jag naturligtvis på "köpeantenner" Att bygga själv kostar ju som bekant nästan inget och det är dessutom lärorikt och roligt!

73
Bengt EQL
 

SM6WET/8S6T

Well-Known Member
Tack alla för era svar. Som jag trodde i början - Debatten blev lite livad.
Kan inte riktigt fröstå varför. Är inte helt övertygad men lutar iallafall åt att pröva EH.

Tråkigt att den är så smalbandig bara. Undrar hur 4-square fungerar på EH?

Finns det nån som kört ihop DXCC på 80m eller 160m med enbart användadet av en EH?

Vet att på klubben jag tillhär (sk6hd) så har man enbart en dipol på 80m och ändå har vi nog enbart endast runt 97 länder körda på 80m trots idogt QSOande på 80m av duktiga operatörer sen, hmm, har för mig 1974, alltså lika många år som jag är gammal.

Att få 5BDXCC verkar ju rätt besvärligt om man enbart har dipol på 80, ännu svårare att köra alla zonerna. Om man då inte har möjlighet att vända o vrida på dipolen då, vilket jag inte har.

Sätter jag upp en dipol för 80 så måste den vara inverterad, Trots det så kommer jag att få böja av benen dom sista 5 metrarna in i grannens häck (en sån som växer ur jord - inte nått annat). Då riskerar jag ju både att nån stackare får sig en rejäl pärla, om inte nån granne så kanske grannens katt. Och vad är ännu värre, kanske inte en så effektiv antenn.

En annan tanke som tidigare beskrevs var ju då ett inverted L. Har faktiskt haft tanken tidigare om att ha 2 antenner på samma jordplan. Bygger nu på en fullsize 40m vertikal, tänkte ha en tråd paralell upp utmed vertikalen som sen får fortsätta ytterligare ca 10m. Men är fundersam på om det kommer att fungera för mig. Har ont om plats för radialer och även om de blir aningen eleverade (matar antennen ca 4m AGL) så blir det svårt med mer än 2 avböjda radialer på 80m.

Ser med intresse på hur debatten går vidare
 

SM7EQL

Kortvågs- och UKV-tekniker
En annan tanke som tidigare beskrevs var ju då ett inverted L. Har faktiskt haft tanken tidigare om att ha 2 antenner på samma jordplan. Bygger nu på en fullsize 40m vertikal, tänkte ha en tråd paralell upp utmed vertikalen som sen får fortsätta ytterligare ca 10m. Men är fundersam på om det kommer att fungera för mig. Har ont om plats för radialer och även om de blir aningen eleverade (matar antennen ca 4m AGL) så blir det svårt med mer än 2 avböjda radialer på 80m.

------

En god tanke tycker jag...

Den "parallella tråden" ansluts i matningspunkten tillsammans med radiatorn för 40 m. Låt därefter tråden gå snett uppåt så att avståndet mellan tråd och 40 m radiatorn i toppen är >0.5 m, gärna lite mer. Spänn upp resterande trådlängd så högt och fritt som möjligt. Vinkla tråden vid behov. Ganska okritiskt.

Två eleverade radialer på 4 m höjd är fullt tillräckligt för godtagbar funktion. Om du vill ha hög effektivitet med få eleverade radialer så bör de vara resonanta. Vill du köra 2 band så bör du ha minst 2 x radialer För att trimma in längden så mäter du upp dem parvis precis som en vanlig dipol och när de är i resonans (obs att SVF är helt oviktigt i detta sammanhang) så kopplar du bara ihop trådarna och ansluter till koaxskärmen. All trimning därefter SKALL göras på radiatorerna. Pilla INTE mer på radialerna - dom har redan rätt längder och ändrar sig inte...

Här finns mer info om en portabelantenn för 10-40 m som provats i praktiken med synnerligen gott resultat. På 30 och 40 m används eleverade radialer.

http://www.sm7eql.se/travel/zk1/portabelstation.html

73
Bengt EQL
 

sm5dxv

Well-Known Member
En horisontell dipol på 80m bör upp till en höjd av ca 40 meter för att bli en bra DX-antenn (och det var ju DX du önskade köra). En dito för 160m bör sitta på 80 meters höjd. alltså rätt svårt att åstadkomma för de flesta. Nej, när man kommer ner under en halv våglängds höjd över marken, särskilt om man närmar sig en kvarts våglängd eller lägre då är det vertikal polarisation som gäller (för DX).

En inv vee kan ha lite mer vertikal polarisation, än en dipol, av två skäl. Det första gäller alla inv vee och är pga att de två nedåtlutande dipolhalvorna med strömmar i motfas strålar lite i trådens längdriktning. Visserligen inte särskilt mycket där strömmen är som störst dvs i matningspunkten, men en bit ut på trådarna börjar de samverka, om du förstår hur jag menar. Man kan förstärka den effekten genom att göra dipolhalvorna längre än en kvarts våglängd, jmf olika varianter på W8JK-antennen. Det andra skälet till att inv vee ibland strålar vertikalt är om strömmarna i de två dipolhalvorna är lite olika pga obalans. Men huvudsakligen är ju en inv vee liknande en horisontell dipol.

Sedan har vi ju långa, korta och superkorta vertikala antenner av olika slag, dipoler, GP, EH? m.fl. Mitt grundtips är att försöka åstadkomma så långa vertiakal antenner som möjligt upp till 5/8 våglängd. Måste man ha kortare antenner än en kvarts våglängd bör man i första hand försöka åstadkomma "top loading". Inv L är ju en sådan variant. En annan slutsats jag dragit efter lång tids experimenterande med vertikaler är att försöka placera strömmaximum mitt på den vertikala delen.

Ndg EH har det ju beskrivits att man ibland kan höra stationer som inte hörs på en längre referensantenn. Det kan ju beror på flera saker, t.ex. den "tystare mottagningen" dvs lägre insignal gör att störande blandningsprodukter i mottagaren minskar. Jag kan ibland höra fler stationer på min IC706a om jag slår av preampen och kanske till och med slår på dämpsatsen.

I övrigt är det väl viktigt att ha en öppen och kritisk inställning till teknisk utveckling. Människor utvecklade teknik långt innan vi hade vetenskapliga förklaringar till den. Vetenskaplighet innebär ju att hålla saker för sanna, då vi är överens om att vi har goda skäl för det samt att vara beredda att revidera våra "sanningar" då det finns goda skäl för det. Det finns ju ingen anledning att sluta experimentera med EH-antenner, men samtidigt är det ju viktigt att människor inte ges felaktig information och slösar bort pengar och blir besvikna. (Över huvud taget tycker jag många "kommersiella" vertikalantenner för kortvåg är jättedyra, med tanke på vad man kan bygga själv för några hundra kronor. )
SM5DXV Sture
 

M0DFI

Well-Known Member
-------------
Ndg EH har det ju beskrivits att man ibland kan höra stationer som inte hörs på en längre referensantenn. Det kan ju beror på flera saker, t.ex. den "tystare mottagningen" dvs lägre insignal gör att störande blandningsprodukter i mottagaren minskar. Jag kan ibland höra fler stationer på min IC706a om jag slår av preampen och kanske till och med slår på dämpsatsen.

I övrigt är det väl viktigt att ha en öppen och kritisk inställning till teknisk utveckling. Människor utvecklade teknik långt innan vi hade vetenskapliga förklaringar till den. Vetenskaplighet innebär ju att hålla saker för sanna, då vi är överens om att vi har goda skäl för det samt att vara beredda att revidera våra "sanningar" då det finns goda skäl för det. Det finns ju ingen anledning att sluta experimentera med EH-antenner, men samtidigt är det ju viktigt att människor inte ges felaktig information och slösar bort pengar och blir besvikna. (Över huvud taget tycker jag många "kommersiella" vertikalantenner för kortvåg är jättedyra, med tanke på vad man kan bygga själv för några hundra kronor. )

--------------


Sture,

Det är trevligt att notera att även du tycker att vi skall ha en öppen - dock kritisk inställning
till vad vi bestämmer oss att tro på...

Jag har följt debatten om små antenner en längre tid, bland annat för att vi själva har behov
av allehanda "stealth" antenner med liten volym.

Det sitter antenner i gatunamnsskyltar, trafikjus, falska träd osv osv. Allt för att undvika
dyra och komplicerade byggnadslov.

Här i England har vi ett anorlunda problem än ni har i Sverige. Man brukar ju skämtsamt
säga om engelsmännens hus att "My house is my castle". detta gäller dock bara för insidan
av husen. Alting på utsidan regleras av ett s.k "Deed" som regisistreras hos lantemäteriet.
I detta dokument finns en standardklausul, som visserligen är olaglig att ens ha där, om
att alla antenner förutom EN tv antenn och EN satellite tallrik - är förbjudna.
det går visserligen inte att "enforce this in court" men eftersom det stora flertalet inte
ens vil gå i närheten av en stämning, så vågar man inte sätta upp amatörantenner.

Förbudet blev skapat efter att man haft stora problem med "CB Radio trash", privatradio
människor. EU/EC Dokumentet som reglerar detta kan jag e-maila till den som vill ha det!
Dokumentet gäller även för alla Svenska amatörer som har problem med att få sätta upp
antenner, om detta hindras av bygglov etc. Hårt draget så har vi faktiskt mer support i
lagen än mobiltelefon operatörerna! Kommunen kan neka en mobiltfn antenn men
normalt inte en amatörantenn!

Yikes! det blev lite mycket text...

Anyway, Här runt omkring i England har EH antennen börjat att spridas på grund av
att den lämpar sig att monteras på vindsloftet, Dessa har normalt en storlek om max 2x2 meter
så det brukar inte ens gå att snirkla upp trådantenner där. Dessutom brukar vi få TV RFI problem
om antennerna är bredbandiga, detta då grannens TV och Antenn bara är några meter bort.

Naturligtvis är EH antennen en form av kompromiss men vi har inte hittat något annat, bättre
alternativ än möjligtvis "Echolink.....". Det är ju inte riktigt vad vi hade tänkt oss!

Så länge man kan bygga sin(a) EH antenner så kostar de inte speciellt mycket och man behöver inte
bli besviken eller känna sig lurad!


Nog om detta............


73 de M0DFI
 

sm0gjk

Well-Known Member
Kul med toretiskt tekniksnack men...

Har ngn mätt upp antennen praktiskt med dBi eller rentav -dBi ?
Att allting strålar är redan för mig känt.
 

M0DFI

Well-Known Member
Har ngn mätt upp antennen praktiskt med dBi eller rentav -dBi ?
Att allting strålar är redan för mig känt.
---------------------------------------------------------------------

Många har känt sig kallade och lika många har fått lika många resultat...

Pro EH -

"Man kan inte mäta EH antennen enligt klassisk teori! Detta eftersom den inte beter sig som en
klassisk marconi antenn."

Con EH -

"Efter mätningar - EH antennen är -28dB - -20dB under en dipol i prestanda."
( Sorry, dålig Svenska )


EH användare -

"EH antennen ger ungefär liknande rapporter som en dipol/windom."
Jag gissar att vi får reda på teorin om nu någon lyckas sätta den på pränt...

Somliga påstår att den har en verkningsgrad på ca 1%, dock kan man inte förklara
vart resten av effekten tar vägen. Matar man antennen med 100W och enbart 1W strålar på
ett mätbart sätt, borde någonting bli varmt... Vare sig koax (matning) eller antennens
komponenter blir speciellt varma. !! Om inte man matar ut signal på annan frekvens än antennen
är avstämd för! Om man gör det - då brukar antennröret övergå till flytande form... Dvs smälta!

Så om inte det finns mätbar strålning för motsvarande 1% av vad antennen matas med och
det inte blir speciellt varmt - då måste något annat fenomen inträffa som kan förklara detta!

I det här fallet kan vi se verkan men inte förklara orsak... Tyvärr så vill många inte acceptera
verkan som sådan därför att de inte kan förklara orsaken.... Vilket iofs kan vara förståeligt ibland.


73 de M0DFI
 

sm0gjk

Well-Known Member
Teoretiskt snack är kul men...
Har ngn mätt upp EH-antennen praktiskt, med dBi eller rentav -dBi ?
Att allting strålar känner jag redan till, även fysikaliska lagar ...

Av anhängare låter det nästan som reklamen i usa om antenner, typ "jag körde xxxx och xxxx med denna antenn", jävla nollor tycker jag ! hur kan ngn gå på det ?
Det är helt subjektivt.. avseende konditioner på banden mm.

Vad finns det för referenser med praktiska mätningar ?
 

SM0AOM

Well-Known Member
Mätningar på EH-antenner

sm0gjk said:
Har ngn mätt upp antennen praktiskt med dBi eller rentav -dBi ?
Att allting strålar är redan för mig känt.

Några mätningar av den typ som yrkesfolk gör för att mäta antennvinst
och strålningsverkningsgrad via helikopterburen fältstyrkemätning har jag inte sett redovisade någonstans ännu.

Det näst bästa, jämförande mätningar med markplacerad fältstyrkemeter finns
redovisade på:

http://home.earthlink.net/~calvinf15/_technical/EH_antenna_test_report.pdf
http://home.earthlink.net/~calvinf15/_technical/EH_antenna_test_report_2.pdf
och

http://download.antennex.com/preview/Feb503/eh1.pdf

Del 2 av denna, där I1RFQ redovisar numeriska resultat, finns dessvärre
bara på "betalsiten" antennex.com. Dock kan det refereras att han får samma resultat i stort som den föregående.

Jag överträder nog inte copyright-bestämmelserna med följande citat:

"Description Fig. Gain dBd
EH LT 19 -17
EH LT GP 40x100 cm 20 -19,2
Cone LC GP 20x50 cm 22 -19,3
Cone LC GP 40x100 cm 23 -21,2
Loop Alluminium D = 30 cm 24 -9,2
GP -- 0
EH Lattice 21 -16,7

The tests indicate that claims for gains similar to a dipole are not plausible.

I sent the results to Ted Hart and Stefano Galastri. Stefano told me that they already knew that the EH antennas don’t work in the Tropospheric mode, but for some reason, in the Ionospheric mode, the EH antennas give results like a 1/2-wave dipole."


En mätning med närfältprobar i ett EMC-laboratoriums ekofria rum av WB2WIK/6 finns redovisad på:

http://www.eham.net/articles/5002

73/

Karl-Arne
SM0AOM
 

M0DFI

Well-Known Member
Tackar Karl-Arne...

Jag letade ett tag men hittade inget om Tropo... så jag kontaktade Ted Hart för att få ett svar.

Jag har sett en annan mätning av en Amerikan som redovisade liknande värden de
du beskrev ovan. Jag har för mig att det var mätning på en 20m EH men är inte
riktigt säker!

Skall se om jag hittar hans rapport i något gammalt e-mail. Killen hade en N-callsign.

Jag tror det var något tokigt med hans mätningar på ett eller annat sätt eftersom jag såg
många många e-mail vid det tillfället. Det kan ju ha varit det nu vanliga bataljen mellan pro EH och con EH förstås!

Jag skall se vad jag hittar och skall dra iväg ett e-mail till dig vid tillfälle om det är av intresse.


73 de M0DFI
 

M0DFI

Well-Known Member
Karl-Arne,

Ted Hart bad mig framföra följande fråga/frågeställning :


----------------------- Snippet from Ted Hart e-mail ----------------------------------

I do not remember seeing that data previously. I also do not agree with the measured data.
However, please give me a definition of "Tropospheric mode". With that information maybe we
can put this issue to bed.


---------------------------------------------------------------------------------------------

Svara gärna på engelska Karl-Arne.73 de M0DFI
 

SM0AOM

Well-Known Member
M0DFI said:
Karl-Arne,

Ted Hart bad mig framföra följande fråga/frågeställning :


----------------------- Snippet from Ted Hart e-mail ----------------------------------

I do not remember seeing that data previously. I also do not agree with the measured data.
However, please give me a definition of "Tropospheric mode". With that information maybe we
can put this issue to bed.


---------------------------------------------------------------------------------------------

Svara gärna på engelska Karl-Arne.73 de M0DFI

Hello,

Actually this is a quote from Claudio Re, I1RFQ,
report of his measurements on the EH-antennas
made on 50 MHz.

This part of the report (part 2 of a series) can be downloaded from www.antennex.com, but you have to be a subscriber.

In all fairness, I believe that it is the proponents
of the EH antenna that should provide a definition of the "Tropospheric Mode", as it apparently has been introduced by IK5IIR in correspondence with I1RFQ.

73/

Karl-Arne
SM0AOM
 

M0DFI

Well-Known Member
Re TROPO med en EH antenn

Karl-Arne

Jag fick lite svar ock kommentarer vad avser en del av vad du skrev i föregående inlägg.

Att EH antennen inte funkar for TROPO är fel <PUNKT>

Dilemmat är att om EH antennen är designad med cylinderratio 1:12, vilket är normalt
för max local täckning, då är vinkeln på strålningsloberna hög och funkar därmed dåligt för
TROPO. Så, återigen stämmer det gamla uttrycket - "du kan inte både ha och äta kakan!"

Om man har cylinderratio 1:1 får man en mera horisontell strålnings "loob".

Detta innebär rent praktiskt att om man designar en 160, 80 och 40m EH enligt 1:12 tumregeln,
kommer antennen att vara dålig på TROPO. Månne måste man ha olika antenner för olika
sätt att operera.....................

Ett normalt medelvärde på cylinderratio är 1:6, men detta innebär att man antagligen måste
tilta antennen för TROPO. ( Se tidigare kommentarer ang 2m EH )

I de praktiska försök som gjorts visar det ideligen att EH antennen funkar bäst när den är 1/4
våglängd från marken. Detta blir naturligtvis problematiskt för frekvenserna under 7 MHz!
Speciellt om grundorsaken till att man valde en EH antenn är just att man inte kan/får/vill
sätta upp en mast för antenn på utsidan av huset för att uppnå max prestanda.

De uppgifter du refererade till, skrevs av Claudio Re för länge sedan. Claudio är
en "rundradio ingeniör" så låt ingen skugga falla över hans kompetens.

Dock brast han tydligen i social kompetens! Han ville inte följa anvisningarn om hur EH antennen
måste vara designad och utsåg både Ted Hart och Stefano Galastir till någon sorts personliga
fiender - varför vet jag inte och lär väl aldrig få reda på detta. Dock kan man ju spekulera
i att som vanligt när det gäller personer som har en lång och grundlig kompetens inom
sina yrkesområden, då har ju ofta graden av excentritet ökat.

Så... Återigen har vi för många versioner av något som hände för länge sedan och som alltid
när vi har gammal och sporadiskt dokumenterade händelseförlopp, då blir det lätt att någon
klipper ihop lite citat för att passa med dras åsikter som de framför i varierande media och
i varierande form för att styrka sig själva i sin uppfattning och för att "bevisa" sin egen uppfattning
i varierande media. Det finns så mycket skrivet ute på internet så att vi kan med hjälp av
källreferenser ( väl valda ), bevisa det mesta om vi vill. Detta tenderar dock att ibland dra
ett löets skimmer över en i övrigt mycket viktig diskussion.

Det verkar även som om EH debatten i Sverige stundtals har varit synnerligen hätsk, betydligt mer
så än i andra länder. Då jag själv inte har brytt mig om att följa debatten så förvånar det mig
en hel del då jag alltid lovordat våra Svenska ingeniörer och deras kompetens. Dock kan det väl
vara så att social kompetens inte alltid hänger ihop med teknisk kompetens och intelligens?

Nåväl - Det jag har sett av debatten i det här forumet så har den lugnat ner sig och faktiskt varit
hyfsat konstruktiv hittils. Låt oss hoppas att får förbli så i fortsättningen.

Tyvärr så tillför det inte speciellt mycket till våra försök att klargöra att/inte ( i så fall varför )
EH antennerna fungerar. Jag har alltid försökt att vara källkritisk samt för att undvika
att någon missleder mig. Detta för att jag själv egentligen bara vill ha reda på varför EH
antennen fungerar som den uppenbarligen gör och om den kan lösa några av mina antenn-
behov.

Jag har sett alltför många insändare på internet som - istället för att tillföra vara eller inte vara
för EH antennen, har själva blivit en del av problemet!

Som min gamla chef på RCA alltid sade, "Do you come to me as a part of the solution or are you
just another part of the problem?"


Trevlig Helg


73 de M0DFI
 

SM7EQL

Kortvågs- och UKV-tekniker
Kanske dags att summera diskussionen och ställa en sista kontrollfråga rakt ut i luften...

"EH-anhängarna" jämför ju ofta EH-antennens prestanda rakt av med en 1/2-vågs dipol. Som bevis anför de loggboksutdrag och säger sig vara väldigt nöjda.

Personer som till sin profession jobbar med antenner och antennmätningar samt tekniskt kunniga radioamatörer och som har tillgång till kvalificerad mätutrustning rapporterar -20...25 dB lägre värden. Vi har t o m läst siffror så låga som -28 dB eller ännu lägre.

Redan 20 dB "mätfel" i en antenns huvudlob låter i mina öron som ruggigt STORA mätfel.

Oberoende om Ted Harts teorier bakom EH-antennen är riktiga eller ej (egentligen fullständigt ointressant för den vanlige användaren) så kvarstår det praktiska faktum att S-meternålen på en "icke EH-angängares mottagare" i allmänhet visar 3...5 S-enheter MINDRE signal vid användning av en EH-antenn än den gör med en 1/2-vågsdipol på samma höjd, alternativt vad den visar på en "EH-anhängares" mottagare.

Varför är det på detta viset?

73
Bengt EQL
 

M0DFI

Well-Known Member
Bengt,

Jag håller fullständigt med dig, det är dags att låta detta ämnet vila i frid. Det är redan
för många som försöker förringa verkan med att inte kunna förklara orsaken, samt en del tokar i
bägge läger som i huvudsak ägnar sig åt att kasta paj...


----------------------------

Redan 20 dB "mätfel" i en antenns huvudlob låter i mina öron som ruggigt STORA mätfel.

----------------------------

Mätfel? Om Ted har rätt så kan man inte mäta på klassiskt sätt... Hur skall man då mäta blir
den naturliga frågan!

En grundläggande miss vi gör är att inte på förhand komma överens om mätförutsättningar som
bägge läger kan enas om. Om du skall mäta solens ljus, då mäter vi inte på natten?!
( Jaja - taskig analogi, men ändå... )

Så länge man inte ens kan enas om indata för mätningarna så kommer åtminstone jag själv inte
att kunna jämföra något av alla mätresultat.

Jag kan bara notera att om det handlar om -28dB skillnad mellan en 1/4 dipol och en EH antenn,
så är det något tokigt, 1000 ggr.... Då borde vi inte få ens ett par S enheters skillnad!

----------------------------

Oberoende om Ted Harts teorier bakom EH-antennen är riktiga eller ej (egentligen fullständigt ointressant för den vanlige användaren) så kvarstår det praktiska faktum att S-meternålen på en "icke EH-angängares mottagare" i allmänhet visar 3...5 S-enheter MINDRE signal vid användning av en EH-antenn än den gör med en 1/2-vågsdipol på samma höjd, alternativt vad den visar på en "EH-anhängares" mottagare.

-----------------------------

Bengt, jag kan bara jämföra ditt uttalande med de tester jag gjort själv med dipol och EH.
Om man följer Ted's instruktioner och monterar EH antennen 1/4 våglängd från marken, då
kan jag inte kvantifiera några nämnvärda skillnader i S enheter mellan antennerna. Bara
"annorlunda" än från en dipol då strålningsvinklarna är så olika. Dipolen tappar inte lika mycket
när den kommer närmare marken! Detta innebär att dipolen nog är att betrakta som ett bättre
alternativ OM MAN HAR UTRYMMET! Även om man inte kan få upp den 1/4 våglängd upp!

Om man däremot flyttar EH antennen närmare och närmare marken, då har du rätt i att EH
antennen ger sämre och sämre resultat. Detta är testat och dokumenterat.

Det blir lite för mycket jämförelser mellan äpplen och bananer på det sättet.

Jag känner inte igen att det skulle vara speciellt mycket lägre signal styrkor mottagna med
EH antennen. Det enda jag med någorlunda visshet kan uttala mig om i detta fallet är att
de QSO'n jag kör på 40m och 20m ger "normala" S värden och är lika reciproka som för
de andra på respektive band. Jag får inga "avvikande" rapporter om jag nu får "ärliga"
rapporter från motstationerna...

----------------------------------

Varför är det på detta viset?

----------------------------------


Jag vet inte Bengt! Dock stänger jag inte igen dörren på grund av det!

Eftersom EH antennen är mitt enda (f.n ) alternativ om jag vill köra kw på 160, 80 och 40m -
kommer jag att fortsätta att använda den.

Jag kommer att fortsätta att försöka hjälpa de amatörer som har samma problem som jag eller bara
vill testa EH antennen. det slösas inte speciellt mycket pengar på hembyggen, dessutom kanske
de får lite mer kunskap i mätteknik under tiden. Eftersom vi har blivit av med CW kravet
i England sedan länge nu ( tyvärr ) för att våra amatörer utan morse prov skall komma ut på
kortvågsbanden - finns ett uppdämt behov av antenner med liten volym.

Då jag själv inte har fått till en 80m EH som jag är nöjd med, kommer jag sannolikt att
köpa en om jag inte hinner flytta innan hösten. Den kostar ju "bara" £80 - £90, vilket
är ganska ok för mig. Jag hade iofs tänkt lägga årets radiopengar på att utöka instrument
parken - men vi får väl se... Jag har tagit till för små dimensioner på min 80m EH vilken nu
bara ger mig en bandbredd om ca 50 - 70 kc/s.

Som en sista parentes... Jag har haft möjlighet att testa och jämföra en GAP SuperC med min
hembyggda 20m EH.... EH antennen ger konsekvent bättre resultat! Dock single band...
SuperC'n placerad på marken i trädgården och 20m EH antennen fasttejpad på trädgårdsgrinden
i trä, ca 1,8 meter upp...

Så Bengt, detta får vara mitt sista inlägg för ett tag, om det är något du vill fråga eller dryfta,
så kommer jag naturligtvis att svara efter bästa förmåga och i mån av tid.


73 de M0DFI
 

SM7EQL

Kortvågs- och UKV-tekniker
Mätfel? Om Ted har rätt så kan man inte mäta på klassiskt sätt... Hur skall man då mäta blir
den naturliga frågan!

----

Ja, hur skall man då mäta? Låt oss fundera på följande starkt förenklade experiment:

Som referens används två vertikalpolariserade 1/2-vågs dipoler på >10 våglängders avstånd från varandra. En testsignal om x dBm ansluts till antenn 1. Mottagen effekt (dBm) i 50 ohm mäts i antenn 2.

Motsvarande uppkoppling görs med två EH-antenner. Till antenn 1 ansluts en testsignal om x dBm. Mottagen effekt (dBm) i 50 ohm mäts i antenn 2.

Eftersom den senare mätningen görs med EH-antenner på båda sidor och som väl förutsätts fungera reciprokt, d v s både för sändning och mottagning så skulle differansen mellan de båda uppställningarna (enl Ted´s påståenden) alltså bli nära 0 dB eller strax däröver.

Om detta är fallet finns Nobelpriset inom räckhåll för Ted.

Om differansen blir 40...60 dB så stämmer det istället överens med de resultat som hittills presenterats i olika rapporter, d v s 20-30 dB loss per antenn.

Hur som helst...

Mitt intresse i debatten är i huvudsak mättekniskt och jag tycker därför inte det är relevant att hänvisa till problematiken med förbud mot att sätta upp antenner i England. Det är en helt annan debatt som inte har med EH-antennens ev gain eller antennvinst att göra.

Oberoende av om man är EH-anhängare eller inte så hoppas jag att våra diskussioner har fått en och annan att tänka efter och fundera, kanske t o m börjat spekulera själv, om vad som är rimligt eller orimligt. Bara det är ju ett stort steg framåt i debatten.

Att en kompakt EH-antennen är lättare att montera på en balkong, än en full size vertikal eller ännu värre, 3-ele Yagi har ingen ifrågasatt - inte ens jag.

OK, nu kommer vi kanske inte längre innan Ted presenterar "rätt mätmetoder" för oss. Väntar med spänning, kanske är lösningen dBt... f-n vet.

73
Bengt EQL
 
Last edited:
Top