1. This site uses cookies. By continuing to use this site, you are agreeing to our use of cookies. Learn More.

Granskning av SSA:s arbete i Samverkansgruppen

Discussion in 'PTS, SSA, IARU, NRAU' started by SA0BJL, Jul 5, 2013.

 1. SM7EQL

  SM7EQL Kortvågs- och UKV-tekniker

  Utgången av detta ärende var väl som förväntat och ingen direkt överraskning för mig. Det jag mest funderar på är att revisorerna tycks ha granskat provfrågor och värderat dessa på något sätt snarare än att granska vad anmälan avsåg.

  Av revisorernas redovisning framgår bl a följande;

  "En del av ESR: s frågor, som vi tagit del av, är i många avseenden dubbelrydiga och oftast på en alltfor hög teknisk nivå (i sammanhanget bör kanske nämnas att både Peter/BSO och Esko/AKP är tekniker)."

  Ja, så kan det säkert vara. ESR har vid några olika tillfällen publicerat frågor som grundar sig på de som används i andra länder där telemyndigheten implementerat T/R 61-02. Även frågor som PTS konstruerat som referens i det pågående arbetet har publicerats. Huruvida det är revisorernas sak att avgöra om nämnda frågor håller en allt för hög teknisk nivå kan diskuteras. Just den bedömningen var det ju Samverkansgruppen som skulle pyssla med men först efter fas 1 hade avslutats. Varför blandar revisorerna i detta?

  Fas 1 i PTS plan handlade om att SSA, FRO och ESR skulle ta fram s k typfrågor vilka skulle täcka upp samtliga ämnesområden enligt CEPT T/R 61-02. ESR jobbade med detta i början av 2013 och kunde den 7/3 2013 presentera arbetet för PTS i form av ett insänt dokument som diarieförts i laga ordning. Samma innehåll fanns då på den gemensamma lagringsplatsen på Google Drive att ta del av för de övriga deltagande föreningarna så att dessa kunde nyttja eller granska vårt jobb.

  Anledningen till att ESR även skickade in hela arbetet till PTS var att undvika risken att det skulle bli tjafs om saken i ett senare skede. Då är det bra att ha på fötterna. Nu är vi i ett underligt läge där revisorerna som någon sorts ursäkt för SSAs agerande har "underkänt" ESRs frågor och man kan då undra vad exakt är det de har hakat upp sig på. Det material som PTS efterfrågat från Samverkansgruppen blev för ESRs del en översättning av CEPT T/R 61-02, från engelska till svenska. Rubrik för rubrik. För att inte riskera att fastna i besvärliga diskussioner med SSA om svårighetsnivån och i detaljer så utformade ESR sitt bidrag i form av korta beskrivande texter om vad resp skarp fråga borde handla om.

  Några exempel ut vårt förslag lyder sålunda;

  * Förstå skillnaden mellan ledare, halvledare och isolator
  * Känna till att elektronrör finns
  * Känna till uppbyggnaden hos en SSB-mottagare på blockschemanivå

  Ur dessa ledtexter så var det sedan tänkt att skarpa provfrågor skulle konstrueras och svårighetsgraden i de olika ämnesområdena bestämmas gemensamt i Samverkansgruppen. ESR anser t ex att radiorör kan tonas ner och om SSA hade velat tona upp det området så kanske vi sagt OK och samsyn hade rått. Ungefär så.

  När jag läser revisorernas rapport så tycker jag närmast synd om dom två ty de har ju totalt missat vad saken gäller. De har granskat fel saker och har bevisligen inte förstått vad uppdraget i Samverkansgruppen gått ut på. Har de läst dokumenten?

  Nåväl. Då samarbetet mellan SSA och PTS till slut totalhavererade i juni 2013 så bestämde PTS sig för att ta över ansvaret för framtagning av den nya provfrågebanken. Samverkansgruppen lades i malpåse och kommer troligen inte att återuppstå. Sedan juni månad pågår arbete inom myndigheten att med hjälp av ESRs bidrag plus de gamla Televerksfrågorna konstruera nya skarpa provfrågor. Så sent som för några dagar sedan fick jag besked om att det just nu arbetas på detta och även om PTS har knapert med resurser så går arbetet framåt.

  Jag tycker det är viktigt att en revision bygger på fakta och det vore därför inte fel om revisorerna tagit kontakt inte enbart med den part som skall granskas utan även de som SSA anklagat för både det ena och andra. Nu igen är ESR på tapeten i revisionsrapporten vars frågor var för svåra.

  Om revisorerna som båda är tekniker nu på fullt allvar anser att CEPT T/R 61-02 är för svår så kanske det vore bättre att driva den frågan mot PTS direkt så kanske myndigheten kan införa ett speciellt nationellt certifikat med lite lättare frågor. Då kunde SSAs provfrågebank komma till nytta även i framtiden. Att sedan ett nationellt certifikat inte når HAREC-status kan kanske kvitta?

  Jag anser att revisorerna gjort ett uselt jobb och misslyckats identifiera vad och vem som skulle granskas.
   
  12 people like this.
 2. SM5JAB

  SM5JAB Well-Known Member

  Hur gick det där till?

  "…begärt att vi ska granska SSA:s agerande i detta ärende."

  Ja det var ju avsikten. Men det är inte det som redovisas i QTC.

  Det som redovisas är närmast ett försvar för andra omständigheter och tydliggörande att man inte tänker lägga ner mer krut på denna fråga. Cased closed.

  "1. Tidigare prov skall gälla."

  Det är inte revisorernas uppdrag att avgöra vilka amatörradioprov som skall gälla i riket. Punkten är snarare ett ställningstagande för att mota Olle i grind och att lugna QTC-läsarna att inget oroligt sker vid horisonten. I slutändan är det dock PTS som avgör giltigheten på prov.

  "2. "Normal skolgång" och inläsning av SSA:s lärobok skall ge erforderliga kunskaper för erhållande av amatörradiocertifikat".

  Återigen är det inte revisorernas uppgift att avgöra detta. Uppdraget var att ganska SSA:s agerande. Finns det för övrigt någon som motsätter sig att "normal skolgång" INTE ska vara en lämplig grund för att kunna inhämta kunskaper för amatörradiocertikfikat?

  Om man med "SSA:s lärobok" avser den som nu används är det konstaterat att den är för tunn innehållsmässigt för att i alla delar motsvara T/R 61-02.

  "3. SSA motsätter sig inte en uppdatering av provfrågebanken…"

  Det var väl för väl det!

  "4. En del av ESR:s frågor, som vi tagit del av, är i många avseenden dubbeltydiga och oftast på en alltför hög teknisk nivå…"

  "Granska SSA:s agerande", skulle det ju handla om? ESR:s medverkan i provfrågegruppen har inte varit att formulera skarpa frågor utan att föreslå ämnen och områden som bör tas hänsyn till. Ibland har detta skett med hjälp av s.k. typfrågor. Dessa frågor kan härledas ur andra länders frågebanker och är inte tagna ur luften på en höft. Att formulera frågor så att de inte är dubbeltydiga kräver mer omsorg och görs lämpligen då nivån och frågetypen närmare bestämts.

  Att de skulle vara på en för hög teknisk nivå tror jag inte på, eftersom de kommer från/har sitt ursprung i andra länders publicerade provbanker.

  Jag kan inte föreställa mig att den tekniska nivå som används i övriga europeiska länders provfrågebanker skulle vara för avancerade för svenska förhållanden. Om det är rätt nivå för Sverige är en annan diskussion, men på "en alltför hög teknisk nivå"? Tror inte det.

  "…både Peter/BSO och Esko/AKP är tekniker." Kul för dem, men är det relevant för revisorernas uppdrag i detta fall?

  "Vi konstaterar här att SSA:s agerande helt följer SSA:s stadgar och tillvaratar våra medlemmars och kommande radioamatörers intressen."

  Har revisorerna ens tagit del av den förödande mail-kommunikationen mellan PTS och ordförande? Har de det, verkar de ändå inte inse vad som står där. Inte i min vildaste fantasi kan jag föreställa mig att den korrespondensen stöttas av SSA:s stadgar. Står det i SSA:s stadgar att man ska agera kors och tvärs med myndigheten?

  "Vi har inte (och kommer inte) att befatta oss med inlägg på forum eller andra liknande media."

  Så då slipper de läsa detta och annat som skulle kunna vara av intresse för deras uppdrag som revisorer? Att de inte HAR och INTE KOMMER läsa forum är en friskrivning av allt som har hänt och allt som skulle kunna komma att hända. Måste tyda på ett stort ointresse för sitt uppdrag. Jag har faktiskt aldrig läst en så tydlig huvet-ner-i-sanden-attityd förr. Okunnighet är styrka.
   
  Last edited: Jan 9, 2014
  3 people like this.
 3. SM0AOM

  SM0AOM Well-Known Member

  I varje fall en av SSA:s revisorer borde ha känt sig bunden av detta:

  "Ingenjören bör inte arbeta inom eller samverka med
  företag och organisationer av tvivelaktig karaktär.."


  samt

  "Ingenjören bör enskilt och offentligt, i tal och skrift,
  sträva efter ett sakligt framställningssätt och undvika
  felaktiga, missvisande eller överdrivna påståenden"


  (ur Hederskodex - Sveriges ingenjörer)

  73/
  Karl-Arne
  SM0AOM
   
  7 people like this.
 4. NetSurfer

  NetSurfer Active Member

  "(i sammanhanget bör kanske nämnas att både Peter/BSO och Esko/AKP är tekniker)"

  Förmodligen! Skriver man "om sig själv" på ovanstående sätt?
   
  2 people like this.
 5. SM7EQL

  SM7EQL Kortvågs- och UKV-tekniker

  NetSurfer skrev; "(i sammanhanget bör kanske nämnas att både Peter/BSO och Esko/AKP är tekniker)"
  ----
  Ja det var just detta som gjorde texten dubbeltydig och gav anledning för mig att fundera på vem som skrivit de fyra punkterna och vad som egentligen granskats.
   
  2 people like this.
 6. SM3BDZ

  SM3BDZ Well-Known Member

  Även om jag vill vara försiktig med att antyda konspiration, känns ändå yttrandet onekligen tillrättalagt eller regisserat och med märkliga formuleringar. Kanske olyckliga sådana? Det hör ju inte till vanligheterna att man skriver om sig själv i tredje person, som någon påpekade.

  Det mest anmärkningsvärda är nog ändå att föreningens revisorer inte förmår att revidera styrelsens agerande, enl granskningsbegäran, och ej heller inhämtat nödig information från alla parter i frågan. Att så som gjorts av revisorerna, anmärka på arbetsmaterial som tagits fram av ESR, saknar ju all relevans i denna fråga, alldeles oavsett hur detta material är sammanställt!

  Att sedan försöka ge denna skrivning större legitimitet genom att betona att man (de?) är tekniker, känns sannerligen krystat.
  Värdering av arbetsmaterial ingick ej i revisionsuppdraget och inte heller vad SSA eller annan valt som sin linje utan enbart hur SSA agerat gentemot PTS och i samverkansgruppen!

  Jag kan bara konstatera att jag inte längre har förtroende för vare sig föreningens ledning eller revisorerna och får då agera därefter.

  /Lasse
   
  4 people like this.
 7. SM5KYH

  SM5KYH Well-Known Member

  Helt otrooooligt svårt att läsa vad som begärts granskning av i nedanstående va?

   
  6 people like this.
 8. SM7RIN

  SM7RIN Well-Known Member

  När jag läser revisorernas svar så slås jag av hur man kan kalla sig "revisor" och så totalt missuppfattat rollen. Regel nr 1 är ju att man inte kan skapa sig uppfattningen om läget genom att (enbart) fråga ut den/dem man är tillsatt att granska - i detta fallet SSA:s styrelse.

  Det är precis samma sak som om Polisen enbart skulle tala med den misstänkta brottslingen, nöja sig med det och bygga hela förundersökningen samt sitt utlåtande på den versionen. Eller att domaren i en fotbollsmatch skulle sitta och läsa en bok och vara helt frånvarande, och när det blivit mål fråga målvakten om denne släppt in någon boll. Nääääeee.....

  "All tillgänglig mailkonversation" - ja, eftersom man bara pratat med dem kritiken gäller har de ju haft möjligheter att visa det som är lämpligt och inget mer. Däremot kritiserar revisorerna andra föreningars agerande och "tycker" i sakfrågor de inte är satta att granska.

  Är själv revisor i en förening med rätt stor omsättning, och tror mig vara ganska väl insatt (dock inte auktoriserad). Trots att jag själv är mycket aktiv medlem har jag vid ett par tillfällen känt mig tvungen att avge en oren revisionsberättelse. Varför ? Jo, annars kan faktiskt jag själv ställas till svars om det går riktigt långt och det visar sig att jag inte anmärkt på det jag borde sett.
  Och inte sjutton frågade jag ut styrelsen och nöjde mig med det, jag är skyldig att inhämta annan fakta och bilda mig en egen uppfattning. Min uppfattning och revisionsberättelse/granskningsrapport måste kunna stå på egna ben och får inte enbart baseras på vad styrelsen själva "tyckt" eller berättat. Det är ju grundläggande, har SSA:s revisorer inte ens varit på lektion nr 1 ?

  Det SSA:s revisorer gjort har dock inget med revision och granskning att göra. Det är något helt annat...
   
  Last edited: Jan 9, 2014
  14 people like this.
 9. SM0O

  SM0O Well-Known Member

  Har läst här, på SSA:s forum och revisorernas yttrande och vet inte om jag skall skratta eller gråta...

  Dessutom, och det här är viktigt, jag VET att det kommit in nomineringsförslag på motkandidater till SSA och
  valberedningen inför kommande årsmöte 2014.

  Allt inlämnat och skickat i god tid och enligt föreskriven ordning medelst brev till SSA´s kansli och
  per epost till berörda parter, dessutom har samma kandidater föreslagits, i tid, från flera medlemmar.

  Ändå nämns ICKE detta vare sig i QTC eller ssa.se ?

  Dessutom innebär det, enligt stadgarna (!) att poströstning skulle ha utlysts (!)

  Varför har inte detta skett ?

  Detta är en jätteskandal och ett ytterst allvarligt regelbrott !!!!!
   
  5 people like this.
 10. SM0O

  SM0O Well-Known Member

  För information, så har jag av informerats av Tore DZB att motkandidaten är vederbörligen
  noterad samt att poströstning etc. kommer att genomföras enligt gällande regler.

  Tack för det Tore !

  Då kan vi glömma föregående inlägg och jag tar tillbaks mitt uttalande om skandal.

  Jag hoppas nu att alla läsare och amatörer håller utkik och engagerar sig i den kommande
  poströstningen, gör er röst hörd och viktigast av allt, rösta, oavsett åsikt !

  73 // Christian
   
  Last edited: Jan 13, 2014
 11. SM0IKR

  SM0IKR Well-Known Member

  Ja, här gäller det att alla utnyttjar sin demokratiska rätt (skyldighet).
  ATT RÖSTA.

  73 Göran
   
 12. RM2D

  RM2D Well-Known Member

  Skandalen ligger i att vare sig förslagsställaren eller kandidaten fått kandidaturen verifierad av valberedningen så som stadgarna tydligt säger, utan att det är ordförande som på en direkt fråga i SSA:s glest besökta forum "verifierar" kandidaturen.

  Med de tidsramar som finns lär det inte bli mycket möjligheter till valkampanj för den föreslagne kandidaten. I januari ska det visst komma litet information för de som läser SSA.SE. Sedan runt den 10 februari då QTC dyker upp når informationen ALLA medlemmar. Då återstår 2.5 veckor innan deadline för poströstning har infunnit sig.

  Allt är smart och finurligt uträknat för att minimera risken för reell opposition.

  Om styrelsen har valberedning, redaktör för SSA.SE och revisorer under sådan kontroll som nu påtagligt visats - vilken medlemsdemokrati finns inom SSA då?

  LRR
   
  Last edited: Jan 13, 2014
 13. SM0AOM

  SM0AOM Well-Known Member

  Har ägnat ett par timmar så här på påskaftonsmorgonen att begrunda det ovanstående.

  Det kanske är så enkelt att orsaken till SSA:s allt brantare färd i utförsbacken beror på att
  föreningen i allt högre grad betraktar sig som en "hobbymyndighet" eller någon form av AB Svensk Amatörradio där kassaflödet men inte kund- eller medlemsnyttan sätts i förgrunden.

  I ett AB behöver man inte ta några demokratiska hänsyn varken när det gäller kunder eller medarbetare, utan alla göranden och låtanden ska syfta till att maximera det ekonomiska resultatet.

  Med ett sådant synsätt faller alla uttalanden om att kritiska medlemmar "inte förstår frågorna" in i ett logiskt mönster.

  73/
  Karl-Arne
  SM0AOM
   
  2 people like this.
 14. SM3ZBB

  SM3ZBB Grumpy ol´man

  Sedan 2007 har jag hävdat att SSA lämnade föreningstänkandet till förmån för en ny slags ideologi. Samma ideologi som tillämpas i företagens styrelserum. Att det blev så är nog ingen slump, utförsbacken som SM0AOM talar om började efter organisationsförändringen 2006. Vi var många som blev rejält blåsta då.

  Inför organisationsförändringen diskuterades detta i dåvarande styrelsen som var mycket stor och inbegrep även samtliga distriktsledare. Man var överens om att organisationen var klumpig och att styrelsemötena blev väldigt långa och mödosamma då många skulle säga sitt och flera var dessutom dåligt pålästa och oförberedda varvid det gick massor av tid bara av den anledningen. Styrelsemötena kan numer göras i form av telefonmöten men tidigare var de kostsamma föreställningar med många resor.

  Med en mindre styrelse skulle det bli bättre. En informationskampanj startade och vi fick besök i klubbarna med en presentation av planen. Invändningarna att det skulle bli toppstyrt bemöttes med att de medlemsvalda distriktsledarna visserligen skulle mista beslutsrätten men ha full insyn och förslagsrätt.

  Organisationskonsulten och sedermera SSA:s nye ordförande SM0IMJ var en av hjärnorna bakom den nya organisationsformen. Tillsammans med SM5NRK, som arbetade med säkerhetsfrågor i ett amerikanskt bolag, omsattes teorierna i praktik. Men under det första året av den nya organisationen var ännu SM5XW ordförande och han gick helt på den ursprungliga tanken, insynen fanns, information gavs och synpunkter inhämtades innan beslut. Men när XW byttes ut blev SSA i fortsättningen något liknande ett amerikanskt toppstyrt företag.

  När det gick överstyr protesterade vi men fann att någon glömt att skriva in det där med information, insyn och förslagsrätt för distriktsledarna i stadgarna. Är jag inte fel ute så var denne någon företagskonsulten ovan. För oss förtroendevalda i distrikten blev det en omöjlig situation. Vi var medlemsvalda men blev plötsligt jämställda med de av styrelsen utsedda funktionärerna. Nu representerade vi inte längre distriktets medlemmar i SSA:s styrelse, istället blev vi plötsligt nån slags mellanchefer utan befogenheter som skulle föra fram styrelsens påbud ut i distrikten samt informera styrelsen om vad som pågick i landet.

  Nu ströps informationsflödet. De budgeterade medlen distriktsledaren hade för att sköta sina åligganden i sitt distrikt drogs plötsligt in och vi måste äska medel för varenda utgift eftersom vi plötsligt inte var betrodda. Det här blev rent löjligt. För att hålla ett distriktsmöte måste den anordnande klubben få utgifterna attesterade av distriktsledaren. Men då dennes befogenhet dragits in gällde inte attesten. Vederbörande måste först ta den vidare till styrelsen för godkännande av att distriktsledaren använde de medel som redan budgeterats för hans och distriktets räkning. Ytterligare åtgärder infördes, allteftersom kontrollbehovet ökade från styrelsen. Vi hade befattningsbeskrivningar att jobba efter med skyldigheter och befogenheter inskrivna men de gällde bara efter styrelsens godtycke beträffande befogenheterna, skyldigheterna låg däremot fast.

  Hur kunde det bli så här? Jag har intervjuat f.d. styrelsemedlemmar och distriktsledare som var med under förarbetena inför organisationsförändringen. Jag har intervjuat kamrater som var på samma informationsmöten som mig. Alla är överens om att så här var det inte sagt och tänkt. Den enda som har sagt emot detta är en av de i organisationskommitén som ännu hävdar att allt blev som det skulle och att inte en enda invändning eller farhåga restes under informationsmötena. Detta är lögn, alternativt fick organisationskommitén bara reda på de positiva synpunkterna.

  KYH och jag avgick från våra förtroendeuppdrag och jag motiverade varför i ett inlägg på SSA:s forum som beskrev hur verkligheten såg ut nu. Det medförde att SM0IMJ och SM5NRK hoppade av styrelsen. SM0IMJ:s kompis SM0DZB, som inom parentes var ännu en i samma gäng som den tidigare nämnda förnekaren i organisationskommitén, skrev då en indignerat inlägg som tog heder och ära av mig och KYH som varit stygga mot styrelsen. Som vanligt inom SSA (är det någon som känner igen sig) flyttades fokus från de brännande sakfrågorna till hets mot de som invände mot styrelsens inslagna väg.

  SM0DZB som näste ordförande har följt den nya traditionen och behandlar nu SSA som varandes en innehavare av den största aktieposten i ett företag.

  Är det nu någon som invänder om personangrepp så vill jag säga att ovan nämnda säkert är mycket bra människor, det är inte de som personer jag har något emot, det är deras syn på hur man ska fungera som förtroendevald i en förening. Där har de totalt missuppfattat sitt uppdrag.
   
  14 people like this.
 15. Per/SM7YES

  Per/SM7YES Well-Known Member

  Helt otroligt att man kan ställa krav som LRR utan att ens vara medlem. Prova gör det i vilken anna förening som helst du inte är medlem i så skall du få höra vad de tycker. ESR t ex? Vad skulle de säga om en ickemedlem kräver insyn i forum mm utan att vara medlem?

  Jag blir så trött på alla anarkister och rättshaverister

  Ta ESR t ex som också försöker representerar alla amatörer mot myndigheterna. Hur öppna är de för icke medlemmar?

  Kan det inte räcka nu? Ni gör bara er till åtlöje hela bunten och man blir bara trött på er.

  /Per YES
   
  1 person likes this.
 16. SM7EQL

  SM7EQL Kortvågs- och UKV-tekniker

  YES skrev: "Ta ESR t ex som också försöker representerar alla amatörer mot myndigheterna."


  Det är fel. ESR kan endast representera sina egna medlemmar. Detta görs genom att tillvarata deras intressen och föra deras talan. (Sak samma med SSA och andra föreningar)

  YES skrev; "Hur öppna är de för icke medlemmar?"

  ESR har som policy att vara så öppen som möjligt och publicerar i princip all sin information på www.esr.se samt i ESR Resonans. Arkivet i form av en webbapp finns tillgängligt här; ESR Resonans
  Den enda delen i ESR som är sluten är Klubbstugan, ett forum för föreningsangelägenheter där medlemmarna kan komma i kontakt med styrelsen eller dryfta saker som man inte vill diskutera offentligt, t ex här på HAM.SE.
   
  1 person likes this.
 17. Per/SM7YES

  Per/SM7YES Well-Known Member

  ESR_forum.png ESR_forum.png
  Exakt, men det är just det som vi konstaterar: SSA-ickemedlemmar kräver att SSA skall föra deras talan, kräver samma insyn som de betalande medlemmarna och klagar på att man inte får läsa i SSA-forum etc.

  Så har det varit i långa tider och jag undrar vad man inte fattar?

  Antingen blir man medlem eller håller käft.

  /Per YES
   
 18. SM3ZBB

  SM3ZBB Grumpy ol´man

  Per, du har fått en sak om bakfoten, vi kräver att SSA ska sluta föra vår talan.

  Utöver det så är vi nog många som önskar att SSA blir en förening med förnuftiga normer och en frisk moral. Då skulle nog många som lämnat SSA återvända igen. Som det ser ut nu höjs alltfler frustrerade röster och fler och fler lämnar föreningen. Varför? Fundera på det du.
   
  6 people like this.
 19. RM2D

  RM2D Well-Known Member

  Jag var medlem och har upplevt önskan från DZB att "hålla käft".

  Nu njuter jag av friheten att vara oorganiserad och slippa "hålla käft" ;)

  73 de LRR, mats
   
  1 person likes this.
 20. SM0KBW

  SM0KBW Well-Known Member

  Kan bara instämma med den trumpne äldre herrn!

  SSA ska inte på något sätt tala för oss som valt att inte vara medlemmar
  för många av oss har gjort detta val medvetet.

  Vill SSA tillgodoräkna sig icke medlemmar så får föreningen vackert söka
  mandat hos var och en av oss, allt annat stinker gammal öststat!
   
  1 person likes this.

Share This Page