Kör amatörradio!

Är du genuint intresserad föreslår jag att du intervjuar både SM5PHU och SM7EQL, jag är övertygad om att du får veta mer än du önskar.

Funderar på om jag liksom du orkar en runda till. :)

Så här sett i backspegeln när krutröken lagt sig så var det mycket ineffektivt arbete som skulle kunna slutföras ganska snabbt om man bara koncentrerat sig på saken och några få tongivande personer med uttalat kontrollbehov och politiska arbetsmetoder sansat sig 10 dB.

PTS hade inbjudit SSA, ESR och FRO att i en s k samverkansgrupp tillsammans arbeta fram nya krav- och provfrågor för amatörradiocertifikat i Sverige baserat på de internationella specifikationerna enligt CEPT T/R 61-02. PTS var huvudman och sammankallande i projektet.

SSA hävdade att de dåvarande kraven, utbildningsmaterielen och den s k speciella provfrågebanken i SSAs regi som fanns redan uppfyllde CEPT vilket PTS inte höll med om. ESR lobbade för att närma sig de internationella kraven som skulle innebära en ökad bredd och djup av utbildningen. Jag minns att arbetsgruppen för ESR redan när projektet påbörjades var på det klara med att det inte skulle vara möjligt att nå ända fram till CEPT-nivån men att det viktiga var att nivån i alla fall kunde höjas några snäpp för att på ett bättre sätt spegla andra länders certifikatskrav och i förlängningen säkerställa att myndigheterna skulle uppfatta att vi radioamatörer har den kompetens och kunskap som krävs för att hantera våra radiosändare så att de inte orsakar skadlig störning på andra radiotjänster. SSA hade helt annan uppfattning mer kopplad till medlemsantal och lobbade för sin sak.

Sedan samverkansgruppen havererat och PTS bestämt sig för att ta över projektet för att slutföra det i egen regi så tog myndigheten fram en ny provfrågebank med betydligt större bredd och djup som enligt min uppfattning låg långt över den nivå som vi i ESR trodde skulle vara möjlig att få till. Som underlag för PTS slutförande fanns ett ganska digert arbetsmateriel som ESR ställde till PTS fria förfogande och som diarefördes på myndigheten. Så redan här kan man väl säga att ESR kunde känna sig nöjda med slutresultatet.

Kontentan av detta blev att SSAs dåvarande utbildningsmateriel som med internationella mått mätt närmast motsvarade de novis-certifikat som finns i flera länder inte längre räckte till. För att lösa det problemet startade SSA ett projekt som gick ut på att revidera KONCEPT för radioamatörcertifikat som nu är klar och enligt min uppfattning ligger på en nivå långt över vad jag i min vildaste fantasi trodde skulle vara möjligt att få till.

Visserligen är det nog en liten bit kvar till t ex de tyska certifikatkraven men jämfört med SSAs ursprungliga läromedel och provfrågebank är det en rejäl kvalitetshöjning som PTS initierade och bevisligen har ju SSA rättat in sig i ledet. Sett med mina ögon blev slutresultatet jättebra och vi kan förslagsvis dra streck i debatten här.
 
För att lösa det problemet startade SSA ett projekt som gick ut på att revidera KONCEPT för radioamatörcertifikat som nu är klar och enligt min uppfattning ligger på en nivå långt över vad jag i min vildaste fantasi trodde skulle vara möjligt att få till.
KonCEPT-bokens innehåll är härlett direkt från T/R 61-02 samt de tyska certifikatprovens pensum.
Den är sannolikt det mest ambitiösa som gjorts inom detta ämne i SM.
De mycket kvalificerade upphovsmännen bakom ska ha all heder för sina insatser.

Dock är boken genom sitt omfång inte helt lätt att använda för självstudier, och den helt oerfarne
inom elektronik och radio har en tröskel att ta sig över.

Sådant är svårt att åtgärda på något enkelt sätt, idealet vore undervisning och handledning med
kvalificerade kursledare, men att hitta sådana är inte alldeles lätt i dag.
Sedan har stoffet i sådana här alster en tendens att växa under arbetets gång.

Jag ser inga möjligheter att lösa problemet med ett "Alexanderhugg", i synnerhet inte i dagens mediabrus där
i synnerhet ungdomars uppmärksamhetshorisont blir att snävare. Det är i ljuset av detta som ändamålsenligheten
i den gamla "befordringsgången" C-B-A certifikat framstår så tydligt.
 
Last edited:
Ja det blev bra. När Lennart SM7KHF (SK) tog fram den ursprungliga Koncept-boken var meningen att den skulle utgöra ett detaljerat underlag för SSA, klubbar och andra utbildningsställen att ta fram egna utbilningsmateriel och kurser.

Men som sagt, de inom SSA som reviderat Koncept har gjort ett mycket bra jobb som de har all anledning att vara stolta över.
 
Jag vet inte om det är nån direkt "tröst", men det är nog inte bara organisationer för radioamatörer specifikt, som kan hamna i konvulsioner pga interna kamper om inflytande och "den rätta läran". Speciellt om myndighetskontakter blir nödvändigt på något stadium. Min erfarenhet från exvis järnvägsmuseala föreningar och "fria folkhögskolor" (Den Resande Skolan, Färneboskolan m.fl.) är exakt av samma karaktär som det som beskrivits ovan. Inte helt oväntat dyker fenomenet ibland upp i de flesta organisationer, där det finns möjlighet att se verkligheten på mer än ett sätt (typ alla...), så troligen är det den "mänskliga naturen" som på nåt sätt slår igenom.
 
Samma i alla föreningar och organisationer UAN.

De drar ofta till sig de som vill styra och ställa. Små föreningar kanske kan vara förskonade från devärsta problemen men stora organisationer attraherar definitivt folk med uttalat kontrollbehov som vill pådyvla medlemmarna sina egna ideer istället för att tillvarataga medlemmarnas intresse.

Som ordförande finns i regel goda möjligheter till att köra egna agendor och om man dessutom har bakgrund som politisk aktiv så kan vad som helst hända. Då gäller ju varken sunt förnuft eller stadgarna.

Jag fick uppleva och har sett detta inifrån under min tid i SSA styrelse. Fy fan i klartext.

Vad jag kan bedöma så är det bättre nu. Så ingen skugga på nuvarnde styrelse.
 
Det har sannolikt blivit bättre.
Har intrycket att SSA numera ser "sin plats i näringskedjan" betydligt tydligare,
att man agerar på en marknad utan nämnvärd efterfrågan
och till sist tagit till sig att perioden som hobbymyndighet är oåterkalleligen passerad.
 
Jag själv gick ur SSA då refererade stridigheter inom SSA pågick. Om det var ovanligt många urträden ur SSA under dessa år, vet jag inte, men det var knappast till fördel för SSA. Numera är jag tillbaka i SSA, och känner förtroende för nuvarande ordförande och styrelse.
 
....och till sist tagit till sig att perioden som hobbymyndighet är oåterkalleligen passerad.

Den perioden med SSA som "hobbymyndighet" tog slut i samband med att PTS efter lagändringar återfick utpekat ansvar för amatörradio och därmed också fick lagligt stöd att utöva tillsyn över den verksamhet som delegerades till föreningen när det gäller provförrättning och utskrift av certifikat och anropssignaler m m.

Så med detta är ju det yttersta ansvaret åter på rätt plats där det borde legat hela tiden, PTS som myndighet och SSA som administratör för det praktiska med provförrättning m m och ett tydligt regelverk att följa.

Numera är jag tillbaka i SSA, och känner förtroende för nuvarande ordförande och styrelse.

Har ingen direkt avvikande åsikt där. Nuvarande styrelse kan knappast lastas för den härdsmälta dess föregångare anställde. Som PHU skrev "Varken hos PTS eller SSA finns några kvar, som var inblandade i verksamheten 2011. Förhållandet mellan SSA och PTS är idag mycket gott."
 
Eller kanske t o m några sekler så SSA får mer tid för sin historierevision.

Jag nöjer mig med att bekräfta riktigheten i den sakbeskrivning som AOM redovisat i de senaste inläggen. Det är än utmärkt sammanfattning som stämmer väl med den dokumentation av projektet och SSAs "synpunkter" som finns bevarade i arkiven, bl på PTS.
Såsom moderator på detta stundtals stormiga forum kan även jag bekräfta AOMs kortfattade beskrivning av händelseförloppen kring samverkansgruppen och SSM utredningen.

När debatten var som livligast och argumenten tröt för de mest högljudda debattörerna gick man över i personangrepp. Efter att ha rådgjort med de som var värst utsatta lät vi (forumsledningen) smörjan stå kvar en tid men till slut fick vi dra ett sträck och avsluta diskussionerna och ta bort det värsta. Parallella debatter pågick i SSA forum och på en inte helt okänd ölänsk nyhetssida om amatörradio och kanske går att hitta för den intresserade.

Jag förundras fortfarande hur vissa personer inom hobbyn kunde bli så upprörda att man bedrev rena rama korståg mot representanter för ESR och ÅF.

Själv lämnade jag SSA då jag ansåg att man absolut inte företrädde mig inför myndigheter och beslutsfattare. Men jag är sedan många år åter medlem i SSA och instämmer i att SSA idag inte går att jämföra med hur det var för runt tio år sedan.

Skall man riva upp gammalt mög? Det är ju historia och överspelat? Jo men genom att känna till historien kanske man inte gör om samma misstag! Och genom att känna till historien förstår man lättare varför saker och ting är som dom är idag.

Bara några tankar från en moderator på HAM.SE innan det är dags att hugga in på dagens utmaningar!
 
Angående inte att glömma vår historia, finns paralleller till annat som nu händer i samhället. Ofta har man glömt historian, vilka misstag som gjordes då, och upprepar dessa åter. Därför är exempelvis ämnet "Historia" i skolan, inte bortslösad tid. Speciellt inte nutidshistoria, men jag vet inte sådant finns i skolan idag.
 
Jag förundras fortfarande hur vissa personer inom hobbyn kunde bli så upprörda att man bedrev rena rama korståg mot representanter för ESR och ÅF.

De mest högljudda saknade hållbara argument mest hela tiden. De var tämligen okunniga, faktaresistenta och mäktade inte med att ta till sig innehållet i de dokument som via ITU och CEPT m fl defakto reglerar amatörradio i Sverige och internationellt och som ytterst låg som grund för hela diskussionen. Kvar att bygga debatten på blev för dem direkta personangrepp på en pinsamt låg nivå som gjorde att de målade in sig allt mer i sina trånga hörn och blev allt mer desperata när de märkte att de ev kunde ha fel men inte klarade av att revidera sin tro baserad på missförstånd och påhittade scenarion.

Jag fick också min släng av sleven men påverkades inte särskilt mycket eftersom jag anser att vad andra skriver och tycker om en rimligen inte kan vara mitt problem att hantera. Det räcker med att notera vad som skrivs (tack för info liksom) utan att hetsa upp sig tycker jag. Istället visade det ju på vederbörandes totala oförmåga att föra en saklig diskussion om sakfrågorna baserad på fakta. Tragiskt för dem.

Det positiva som kom ut ur dessa långdragna debatter var att många av de som på armlängds avstånd följde diskussionerna samtidigt sökte information på egen hand och på så sätt fick allt bättre förståelse för hur saker och ting hänger ihop när det gäller amatörradions historia, olika kravnivåer i olika länder och i Sverige över tid, myndigheternas roller och ansvar samt hur de olika internationella organisationerna fungerar och de överenskommelser som gjorts mellan olika telemyndigheter.
 
Angående inte att glömma vår historia, finns paralleller till annat som nu händer i samhället. Ofta har man glömt historian, vilka misstag som gjordes då, och upprepar dessa åter. Därför är exempelvis ämnet "Historia" i skolan, inte bortslösad tid. Speciellt inte nutidshistoria, men jag vet inte sådant finns i skolan idag.
Förmågan att "lära av sina misstag" är en smula begränsad, kan man säga. Efter att under rätt många år sysslat med olycksutredningar kan jag konstatera, att det normala när man efter en utredning lämnar rekommendationer för att undvika att ett liknande elände uppträder igen, är att förbättringsprocessen hindras av "ekonomiska realiteter" (man vill inte lägga ut mer pengar än absolut nödvändigt) och av ledande personers prestige, dvs deras ego klarar inte av att inse och medge en felbedömning. I det större perspektivet (historiska och politiska skeenden) verkar det vara ungefär samma problematik, fast i lite mer omfattande skala. Historia är absolut ett nödvändigt skolämne.
 
Glöm inte Straight Key Day i helgen. Kortvåg, telegrafi och handpumpskörning. Mer info på scag.se
73 de Håkan SM5OCK
Jag e för sopig på nyckel men det låter kul. Jag byter inte bort min iambic keyer för allt smör i småland.
 
Jag e för sopig på nyckel men det låter kul. Jag byter inte bort min iambic keyer för allt smör i småland.
Spelar ingen roll Björn, bara tuta och kör på. Kan tyvärr själv inte delta den här midsommardagen heller som förra gången.
73 de SM7FBJ/Bjarne
 
SKD är säkert bra men att dela ut stilbetyg är onödigt. Efter att ha deltagit med liv och lust på nyårsdagen hamnade jag på jumboplats. Eftersom det nog var första gången på 30 år eller mer som jag körde med handpump så var det säkert befogat. Jag kan leva med saken utan att tappa ansiktet och fortsätta att köra elbug, en underbar uppfinning!
 
Back
Top